iOS'te ML Kiti ile görüntüleri etiketleme

Bir görüntüde tanınan nesneleri etiketlemek için ML Kiti'ni kullanabilirsiniz. ML Kit ile sağlanan varsayılan model 400'den fazla farklı etiketi destekler.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Aşağıdaki ML Kiti kapsüllerini Podfile'ınıza ekleyin:
  pod 'GoogleMLKit/ImageLabeling', '3.2.0'
  
 2. Projenizin Kapsüllerini yükledikten veya güncelledikten sonra Xcode projenizi, .xcworkspace ile açın. ML Kit, Xcode 12.4 veya üzeri sürümlerde desteklenir.

Artık resimleri etiketlemeye hazırsınız.

1. Giriş görüntüsünü hazırlama

UIImage veya CMSampleBuffer kullanarak VisionImage nesnesi oluşturun.

UIImage kullanıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

 • UIImage ile bir VisionImage nesnesi oluşturun. Doğru .orientation değerini belirttiğinizden emin olun.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

CMSampleBuffer kullanıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

 • CMSampleBuffer içinde yer alan resim verilerinin yönünü belirtin.

  Resmin yönünü öğrenmek için:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • CMSampleBuffer nesnesini ve yönünü kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

2. Görüntü etiketleyiciyi yapılandırma ve çalıştırma

Bir görüntüdeki nesneleri etiketlemek için VisionImage nesnesini ImageLabeler processImage() yöntemine geçirin.

 1. İlk olarak ImageLabeler öğesinin bir örneğini alın.

Swift

let labeler = ImageLabeler.imageLabeler()

// Or, to set the minimum confidence required:
// let options = ImageLabelerOptions()
// options.confidenceThreshold = 0.7
// let labeler = ImageLabeler.imageLabeler(options: options)

Objective-C

MLKImageLabeler *labeler = [MLKImageLabeler imageLabeler];

// Or, to set the minimum confidence required:
// MLKImageLabelerOptions *options =
//     [[MLKImageLabelerOptions alloc] init];
// options.confidenceThreshold = 0.7;
// MLKImageLabeler *labeler =
//     [MLKImageLabeler imageLabelerWithOptions:options];
 1. Ardından resmi processImage() yöntemine iletin:

Swift

labeler.process(image) { labels, error in
  guard error == nil, let labels = labels else { return }

  // Task succeeded.
  // ...
}

Objective-C

[labeler processImage:image
completion:^(NSArray *_Nullable labels,
      NSError *_Nullable error) {
  if (error != nil) { return; }

  // Task succeeded.
  // ...
}];

3. Etiketli nesneler hakkında bilgi alma

Görüntü etiketleme başarılı olursa tamamlama işleyicisi bir ImageLabel nesne dizisi alır. Her ImageLabel nesnesi, resimde etiketlenmiş bir şeyi temsil eder. Temel model 400'den fazla farklı etiketi destekler. Her etiketin metin açıklamasını, model tarafından desteklenen tüm etiketler arasındaki dizini ve eşleşmenin güven puanını alabilirsiniz. Örneğin:

Swift

for label in labels {
  let labelText = label.text
  let confidence = label.confidence
  let index = label.index
}

Objective-C

for (MLKImageLabel *label in labels) {
  NSString *labelText = label.text;
  float confidence = label.confidence;
  NSInteger index = label.index;
}

Gerçek zamanlı performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları

Resimleri gerçek zamanlı bir uygulamada etiketlemek istiyorsanız en iyi kare hızlarını elde etmek için şu yönergeleri uygulayın:

 • Video karelerini işlemek için görüntü etiketleyicinin results(in:) eşzamanlı API'sini kullanın. Belirtilen video karesinden sonuçları eşzamanlı olarak almak için bu yöntemi AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate captureOutput(_, didOutput:from:) işlevinden çağırın. Resim etiketleyiciye yapılan çağrıları daraltmak için AVCaptureVideoDataOutput öğesinin alwaysDiscardsLateVideoFrames alwaysDiscardsLateVideoFrames değerini true olarak bırakın. Resim etiketleyici çalışırken yeni bir video karesi kullanılabilir hale gelirse bu video karesi atlanır.
 • Görüntü etiketleyicinin çıktısını kullanarak giriş görüntüsünün üzerine grafik bindirirseniz önce ML Kit'ten sonucu alın, ardından görüntüyü oluşturun ve tek bir adımda yer paylaşımlı yapın. Bu şekilde, işlenen her giriş çerçevesi için görüntü yüzeyinde yalnızca bir kez görüntü oluşturursunuz. Örneği görmek için ML Kit hızlı başlangıç örneğindeki updatePreviewOverlayViewWithLastFrame) örneğine bakın.