ติดป้ายกำกับรูปภาพด้วย ML Kit ใน iOS

คุณใช้ ML Kit เพื่อติดป้ายกำกับออบเจ็กต์ที่รู้จักในรูปภาพได้ โมเดลเริ่มต้นที่มาพร้อมกับ ML Kit รองรับป้ายกำกับที่แตกต่างกันมากกว่า 400 ป้าย

ลองเลย

ก่อนเริ่มต้น

 1. รวมพ็อด ML Kit ต่อไปนี้ใน Podfile:
  pod 'GoogleMLKit/ImageLabeling', '3.2.0'
  
 2. หลังจากติดตั้งหรืออัปเดตพ็อดของโปรเจ็กต์แล้ว ให้เปิดโปรเจ็กต์ Xcode โดยใช้ .xcworkspace ของโปรเจ็กต์นั้น Xcode เวอร์ชัน 12.4 ขึ้นไปรองรับ ML Kit

ตอนนี้คุณก็พร้อมติดป้ายกำกับรูปภาพแล้ว

1. เตรียมรูปภาพอินพุต

สร้างออบเจ็กต์ VisionImage โดยใช้ UIImage หรือ CMSampleBuffer

หากคุณใช้ UIImage ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • สร้างออบเจ็กต์ VisionImage ที่มี UIImage ตรวจสอบว่าได้ระบุ .orientation ที่ถูกต้อง

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

หากคุณใช้ CMSampleBuffer ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ระบุการวางแนวของข้อมูลรูปภาพที่อยู่ใน CMSampleBuffer

  วิธีดูการวางแนวรูปภาพ

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • สร้างออบเจ็กต์ VisionImage โดยใช้ออบเจ็กต์ CMSampleBuffer และการวางแนวดังนี้

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

2. กำหนดค่าและเรียกใช้เครื่องมือติดป้ายกำกับรูปภาพ

หากต้องการติดป้ายกำกับวัตถุในรูปภาพ ให้ส่งออบเจ็กต์ VisionImage ไปยังเมธอด processImage() ของ ImageLabeler

 1. ก่อนอื่น ให้รับอินสแตนซ์ของ ImageLabeler

Swift

let labeler = ImageLabeler.imageLabeler()

// Or, to set the minimum confidence required:
// let options = ImageLabelerOptions()
// options.confidenceThreshold = 0.7
// let labeler = ImageLabeler.imageLabeler(options: options)

Objective-C

MLKImageLabeler *labeler = [MLKImageLabeler imageLabeler];

// Or, to set the minimum confidence required:
// MLKImageLabelerOptions *options =
//     [[MLKImageLabelerOptions alloc] init];
// options.confidenceThreshold = 0.7;
// MLKImageLabeler *labeler =
//     [MLKImageLabeler imageLabelerWithOptions:options];
 1. จากนั้นส่งรูปภาพไปยังเมธอด processImage() ดังนี้

Swift

labeler.process(image) { labels, error in
  guard error == nil, let labels = labels else { return }

  // Task succeeded.
  // ...
}

Objective-C

[labeler processImage:image
completion:^(NSArray *_Nullable labels,
      NSError *_Nullable error) {
  if (error != nil) { return; }

  // Task succeeded.
  // ...
}];

3. รับข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่ติดป้ายกำกับ

หากการติดป้ายกำกับรูปภาพสำเร็จ ตัวแฮนเดิลการเสร็จสมบูรณ์จะได้รับอาร์เรย์ของออบเจ็กต์ ImageLabel รายการ ออบเจ็กต์ ImageLabel แต่ละรายการแสดงถึงสิ่งที่ติดป้ายกำกับไว้ในรูปภาพ โมเดลฐานรองรับป้ายกำกับที่แตกต่างกันมากกว่า 400 ป้าย คุณสามารถดูคำอธิบายข้อความของแต่ละป้ายกำกับ จัดทำดัชนีจากป้ายกำกับทั้งหมดที่โมเดลดังกล่าวรองรับ และคะแนนความเชื่อมั่นของการจับคู่ เช่น

Swift

for label in labels {
  let labelText = label.text
  let confidence = label.confidence
  let index = label.index
}

Objective-C

for (MLKImageLabel *label in labels) {
  NSString *labelText = label.text;
  float confidence = label.confidence;
  NSInteger index = label.index;
}

เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

หากต้องการติดป้ายกำกับรูปภาพในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้ได้อัตราเฟรมที่ดีที่สุด

 • สำหรับการประมวลผลเฟรมวิดีโอ ให้ใช้ API แบบซิงโครนัส results(in:) ของผู้ติดป้ายกำกับรูปภาพ เรียกใช้เมธอดนี้จากฟังก์ชัน captureOutput(_, didOutput:from:) ของ AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate เพื่อรับผลการค้นหาจากเฟรมวิดีโอที่ระบุแบบพร้อมกัน เก็บ alwaysDiscardsLateVideoFrames ของ AVCaptureVideoDataOutput เป็น true เพื่อควบคุมการเรียกไปยังผู้ติดป้ายกำกับรูปภาพ หากเฟรมวิดีโอใหม่พร้อมใช้งานขณะที่ผู้ติดป้ายกำกับรูปภาพทำงานอยู่ เฟรมดังกล่าวจะหายไป
 • หากคุณใช้เอาต์พุตของผู้ติดป้ายกำกับรูปภาพเพื่อวางซ้อนกราฟิกบนรูปภาพอินพุต ให้รับผลลัพธ์จาก ML Kit ก่อน จากนั้นจึงแสดงผลรูปภาพและการวางซ้อนในขั้นตอนเดียว การทำเช่นนี้จะทำให้คุณแสดงผลบนพื้นผิวแสดงผลเพียงครั้งเดียวต่อเฟรมอินพุตที่ประมวลผลแต่ละเฟรม ดู updatePreviewOverlayViewWithLastFrame ในตัวอย่างการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็วของ ML Kit