API và dịch vụ

Khám phá các API Quảng cáo riêng tư chính để triển khai các trường hợp sử dụng quảng cáo mà không cần theo dõi trên nhiều trang web. Để tìm hiểu thêm về những việc bạn có thể làm với Hộp cát về quyền riêng tư, hãy xem các dịch vụ, cơ sở hạ tầng và API bổ sung.

Khám phá các API Quảng cáo riêng tư chính

Tìm hiểu về các API Quảng cáo riêng tư để xây dựng các trường hợp sử dụng cho quảng cáo.
Protected Audience API phân phát các trường hợp sử dụng đối tượng tuỳ chỉnh và tái tiếp thị mà không cần tính năng theo dõi trên nhiều trang web của bên thứ ba.
Attribution Reporting API cho phép bạn đo lường thời điểm một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo dẫn đến một lượt chuyển đổi, chẳng hạn như lượt mua hàng trên trang web của nhà quảng cáo.
API tổng hợp riêng tư được xây dựng để tổng hợp và báo cáo về dữ liệu trên nhiều trang web theo cách bảo đảm quyền riêng tư.
Bật quảng cáo dựa trên mối quan tâm mà không sử dụng cookie của bên thứ ba hoặc theo dõi hành vi của người dùng trên các trang web.

Khám phá các tính năng bổ sung

Tìm hiểu về các dịch vụ, cơ sở hạ tầng và API bổ sung hoạt động với các API chính.
Dịch vụ tổng hợp xử lý các báo cáo tổng hợp từ API phân bổ hoặc API tổng hợp riêng tư để tạo báo cáo tóm tắt.
Bộ nhớ dùng chung cho phép bạn ghi vào bộ nhớ không giới hạn trên nhiều trang web với quyền đọc bảo đảm quyền riêng tư.
Máy chủ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá cho phép tính toán Protected Audience diễn ra trong môi trường thực thi đáng tin cậy thay vì chạy trên thiết bị.
Thời gian chạy SDK cho phép SDK chạy trong một hộp cát dành riêng, tách biệt với ứng dụng gọi.