Đo lường phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt

Nhiều nhà sản xuất nội dung và nhà quảng cáo muốn biết có bao nhiêu người riêng biệt đã xem nội dung của họ. Sử dụng Bộ nhớ dùng chung để ghi lại lần đầu tiên người dùng xem quảng cáo, video được nhúng hoặc ấn phẩm của bạn, đồng thời ngăn việc tính trùng lặp người dùng đó trên các trang web khác nhau. Sau đó, bạn có thể sử dụng API Tổng hợp riêng tư để xuất báo cáo tóm tắt về phạm vi tiếp cận của mình.

API Bộ nhớ dùng chung là một đề xuất của Hộp cát về quyền riêng tư cho mục đích chung, lưu trữ trên nhiều trang web, hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng có thể xảy ra. API tổng hợp riêng tư là một dữ liệu đầu ra có trong Bộ nhớ dùng chung, cho phép bạn tổng hợp dữ liệu trên nhiều trang web.

Dùng thử tính năng đo lường phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt

Để thử nghiệm tính năng đo lường phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt bằng Bộ nhớ dùng chung và tính năng Tổng hợp riêng tư, hãy xác nhận rằng bạn đang sử dụng Chrome M107 trở lên. Bật mọi API quyền riêng tư trong quảng cáo trong chrome://settings/adPrivacy.

Bạn cũng có thể bật Bộ nhớ dùng chung bằng cờ --enable-features=PrivacySandboxAdsAPIsOverride,OverridePrivacySandboxSettingsLocalTesting,SharedStorageAPI,FencedFrames trong dòng lệnh.

Thử nghiệm mã mẫu

Có thể bạn muốn theo dõi số lượng người dùng duy nhất đã xem nội dung của bạn trên các trang web khác nhau. Trong ví dụ này, phương diện mã nội dung được mã hoá thành khoá tổng hợp (bộ chứa) và số lượng được dùng làm giá trị tổng hợp. Báo cáo tóm tắt sẽ có những thông tin như "Khoảng 391 người dùng đã xem Content ID 123".

Trong ví dụ này: * unique-reach-measurement.js được tải thông qua một khung và chịu trách nhiệm tải worklet bộ nhớ dùng chung. * unique-reach-measurement-worklet.js là worklet bộ nhớ dùng chung kiểm tra cờ trong bộ nhớ dùng chung và gửi báo cáo qua API tổng hợp riêng tư.

reach-measurement.js

async function measureUniqueReach() {
 // Load the Shared Storage worklet
 await window.sharedStorage.worklet.addModule('reach-measurement-worklet.js');

 // Run the reach measurement operation
 await window.sharedStorage.run('reach-measurement', { data: { contentId: '1234' } });
}

measureUniqueReach();

reach-measurement-worklet.js

// Learn more about noise and scaling from the Private Aggregation fundamentals
// documentation on Chrome blog
const SCALE_FACTOR = 65536;

function convertContentIdToBucket(contentId) {
 return BigInt(contentId);
}

class ReachMeasurementOperation {
 async run(data) {
  const { contentId } = data;

  // Read from Shared Storage
  const key = 'has-reported-content';
  const hasReportedContent = (await this.sharedStorage.get(key)) === 'true';

  // Do not report if a report has been sent already
  if (hasReportedContent) {
   return;
  }

  // Generate the aggregation key and the aggregatable value
  const bucket = convertContentIdToBucket(contentId);
  const value = 1 * SCALE_FACTOR;

  // Send an aggregatable report via the Private Aggregation API
  privateAggregation.contributeToHistogram({ bucket, value });

  // Set the report submission status flag
  await this.sharedStorage.set(key, true);
 }
}

// Register the operation
register('reach-measurement', ReachMeasurementOperation);

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đề xuất về Bộ nhớ dùng chung đang được thảo luận và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn dùng thử API này và có ý kiến phản hồi, chúng tôi rất sẵn sàng lắng nghe.