Đo lường thông tin nhân khẩu học của người dùng

Các nhà sản xuất nội dung thường muốn hiểu rõ đặc điểm nhân khẩu học của khán giả. Bạn có thể sử dụng Bộ nhớ dùng chung để ghi lại dữ liệu nhân khẩu học người dùng trong ngữ cảnh khi bạn có dữ liệu đó, chẳng hạn như trang web của bên thứ nhất, rồi sử dụng báo cáo tổng hợp để đưa dữ liệu đó vào báo cáo từ các trang web khác, chẳng hạn như nội dung được nhúng của bạn.

API Bộ nhớ dùng chung là một đề xuất của Hộp cát về quyền riêng tư cho mục đích chung, lưu trữ trên nhiều trang web, hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng có thể xảy ra. API tổng hợp riêng tư là một dữ liệu đầu ra có trong Bộ nhớ dùng chung, cho phép bạn tổng hợp dữ liệu trên nhiều trang web.

Dùng thử tính năng đo lường nhân khẩu học của người dùng

Để thử nghiệm tính năng đo lường nhân khẩu học người dùng bằng Bộ nhớ dùng chung và tính năng Tổng hợp riêng tư, hãy xác nhận rằng bạn đang sử dụng Chrome Canary và Dev M107 trở lên. Bật mọi API quyền riêng tư trong quảng cáo trong chrome://settings/adPrivacy.

Bạn cũng có thể bật Bộ nhớ dùng chung bằng cờ --enable-features=PrivacySandboxAdsAPIsOverride,OverridePrivacySandboxSettingsLocalTesting,SharedStorageAPI,FencedFrames trong dòng lệnh.

Thử nghiệm mã mẫu

Bạn có thể muốn đo lường các thông tin nhân khẩu học nhất định về người dùng đã xem nội dung của bạn trên các trang web khác nhau, ví dụ như độ tuổi hoặc vị trí địa lý. Trong ví dụ này, các phương diện mã nội dung, mã nhóm tuổi và mã khu vực địa lý được mã hoá thành khoá tổng hợp (bộ chứa) và số lượng được dùng làm giá trị tổng hợp. Báo cáo tóm tắt được tạo sẽ cung cấp những thông tin như "Khoảng 391 người dùng đã xem mã nội dung 123 trong độ tuổi từ 18 đến 39 và đến từ Châu Âu".

Trong ví dụ này:

 • demographic-measurement.js được tải thông qua một khung và chịu trách nhiệm tải worklet bộ nhớ dùng chung.
 • demographic-measurement-worklet.js là worklet bộ nhớ dùng chung đọc dữ liệu nhân khẩu học trong bộ nhớ dùng chung, rồi gửi báo cáo qua API tổng hợp riêng tư.

store-demographic-data.js

(Chạy vào một thời điểm nào đó trước khi thực hiện phép đo để đặt dữ liệu nhân khẩu học vào Bộ nhớ dùng chung)

function getDemogrationsData() {
 // Collect age group and continent data
 return {
  ageGroup,
  continent
 }
}

async function storeDemographics() {
 const { ageGroup, continent } = getDemographicsData();
 await window.sharedStorage.set('age-group', ageGroup);
 await window.sharedStorage.set('continent', continent);
}

storeDemographics();

demographic-measurement.js

async function measureDemographics() {
 // Load the Shared Storage worklet
 await window.sharedStorage.worklet.addModule('demographics-measurement-worklet.js');

 // Run the demographics measurement operation
 await window.sharedStorage.run('demographics-measurement', { data: { contentId: '123' } });
}

measureDemographics();

demographic-measurement-worklet.js

// Learn more about noise and scaling from the Private Aggregation fundamentals
// documentation on Chrome blog
const SCALE_FACTOR = 65536;

/**
 * The bucket key must be a number, and in this case, it is simply the ad campaign
 * ID itself. For more complex bucket key construction, see other use cases in
 * this demo.
 */

const AGGREGATION_KEY_MAP = {
 ageGroupId: {
  '18-39': '1',
  '40-64': '2',
  '65+': '3',
 },

 continentId: {
  africa: '1',
  antarctica: '2',
  asia: '3',
  australia: '4',
  europe: '5',
  'north-america': '6',
  'south-america': '7',
 },

};

/**
 * The aggregation key will be in the format of:
 * contentId | ageGroupId | continentId
 *
 * For example, a user from Australia between the age of 40-64, who has
 * seen the Content ID 321 will be represented by the key:
 * 321 | 2 | 4 or 32124
 */

function generateAggregationKey(contentId, ageGroup, continent) {
 const ageGroupId = AGGREGATION_KEY_MAP.ageGroupId[ageGroup];
 const continentId = AGGREGATION_KEY_MAP.continentId[continent];
 const aggregationKey = BigInt(`${contentId}${ageGroupId}${continentId}`);

 return aggregationKey;
}

class DemographicsMeasurementOperation {
 async run(data) {
  const { contentId } = data;

  // Read from Shared Storage
  const key = 'has-reported-content';
  const hasReportedContent = (await this.sharedStorage.get(key)) === 'true';
  const ageGroup = await this.sharedStorage.get('age-group');
  const continent = await this.sharedStorage.get('continent');

  // Do not report if a report has been sent already
  if (hasReportedContent) {
   return;
  }

  // Generate the aggregation key and the aggregatable value
  const bucket = generateAggregationKey(contentId, ageGroup, continent);
  const value = 1 * SCALE_FACTOR;

  // Send an aggregatable report via the Private Aggregation API
  privateAggregation.contributeToHistogram({ bucket, value });

  // Set the report submission status flag
  await this.sharedStorage.set(key, true);
 }
}

// Register the operation
register('demographics-measurement', DemographicsMeasurementOperation); \

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đề xuất về Bộ nhớ dùng chung đang được thảo luận và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn dùng thử API này và có ý kiến phản hồi, chúng tôi rất sẵn sàng lắng nghe.