Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn sử dụng API Ví Google để tích hợp, hãy hoàn thành các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản Công ty phát hành API Google Wallet

Bạn cần có tài khoản công ty phát hành để tạo và phân phối thẻ và vé cho Ví Google. Đăng ký Google Pay và Ví Console để nhận tài khoản công ty phát hành. Sau khi đăng ký, hãy truy cập trang API Ví Google rồi nhấp vào Tạo thẻ đầu tiên của bạn. Sau khi chấp nhận các điều khoản dịch vụ, bạn có thể bắt đầu tạo lớp học thẻ và vé.

Sau bước trên, bạn cũng có thể dùng thử Lớp học lập trình.

2. Bật API Ví

3. Tạo một tài khoản dịch vụ

Bạn cần có tài khoản dịch vụ và khoá tài khoản dịch vụ để gọi API Ví Google. Tài khoản dịch vụ là danh tính gọi API Google Wallet. Khoá tài khoản dịch vụ chứa khoá riêng tư mà ứng dụng dùng để xác thực với API Ví Google.

Tạo tài khoản dịch vụ:

 • 1.Tạo tài khoản dịch vụ trong Google Cloud Console, cung cấp các thông tin chi tiết sau:
  • Tên tài khoản dịch vụ – ví dụ: Ứng dụng web Ví
  • Mã tài khoản dịch vụ – ví dụ: my-service-account
 • 2. Nhấp vào TẠO VÀ TIẾP TỤC.
 • 3. Nhấp vào XONG.

Tạo khoá tài khoản dịch vụ:

 • 1. Chọn tài khoản dịch vụ của bạn. Ví dụ: my-service-account@my-project-id.iam.gserviceaccount.com.
 • 2. Nhấp vào mục trong trình đơn KEYS ở đầu trang.
 • 3. Nhấp vào THÊM KHÓATạo khoá mới.
 • 4. Chọn loại khoá JSON.
 • 5. Nhấp vào TẠO để tạo và tải khoá tài khoản dịch vụ xuống.

4. Cho phép truy cập vào tài khoản dịch vụ

Bạn phải cho phép tài khoản dịch vụ gọi API. Để uỷ quyền, hãy cấp quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ để quản lý Tài khoản nhà phát hành của bạn.

 • Truy cập vào trang Người dùng trong Google Pay và Bảng điều khiển Ví.
 • 1. Nhấp vào Mời người dùng.
 • 2. Thêm địa chỉ email của tài khoản dịch vụ. Ví dụ: my-service-account@my-project-id.iam.gserviceaccount.com.
 • 3. Chọn Nhà phát triển cho cấp truy cập.
 • 4. Nhấp vào nút Mời.

5. Tạo lớp học

Trước khi có thể tạo và thêm FlightObject, bạn phải tạo một FlightClass. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển của Google Pay và Ví, chuyển đến trang API Ví Google và tạo một lớp Nội dung mới.

 1. Đảm bảo bạn đang ở thẻ Quản lý
 2. Bạn sẽ thấy thông báo "Bạn đang ở chế độ minh hoạ" nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo thẻ và vé.
 3. Trong chế độ minh hoạ, hãy nhấp vào "Thiết lập tài khoản thử nghiệm" để thêm tài khoản thử nghiệm. Chỉ những tài khoản này mới có thể lưu thẻ và vé trong khi tài khoản công ty phát hành của bạn đang ở chế độ minh hoạ.
 4. Nhấp vào Tạo lớp học
 5. Chọn Giờ lên máy bay
 6. Điền tất cả các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *
 7. Nhấp vào Tạo lớp học

Lặp lại các bước trên trang này nếu bạn cần nhiều Thẻ lên máy bay.

Vui lòng tham khảo Mẫu bố cục để biết thêm thông tin về cách thể hiện các thuộc tính này trên thẻ và vé.

Sau khi bạn tạo xong lớp nội trú, hãy tiếp tục Thêm thẻ và vé vào Ví Google.