Thiết kế các thành phần của thẻ hoặc hộp thoại

Trang này mô tả cách thiết kế và tạo các thành phần giao diện người dùng chính của thông báo thẻ trong Google Chat.

Thẻ hỗ trợ một bố cục đã xác định, các thành phần tương tác trên giao diện người dùng (chẳng hạn như nút) và nội dung đa phương tiện như hình ảnh. Bạn có thể sử dụng thẻ để trình bày thông tin, thu thập thông tin đầu vào hoặc đưa ra các bước tiếp theo cho người dùng thông qua thông báo thẻhộp thoại.


Sử dụng Trình tạo thẻ để thiết kế và xem trước thông báo trong thẻ JSON cho ứng dụng nhắn tin:

Mở Trình tạo thẻ

Thẻ và hộp thoại thường có các thành phần sau:

 • CardHeader chứa tiêu đề thẻ của bạn.
 • Một hoặc nhiều tiện ích CardSection tạo thành phần nội dung chính của thẻ.
 • Tiện ích CardFixedFooter chỉ dành cho hộp thoại.

Điều kiện tiên quyết

 • Một tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Một ứng dụng Chat đã phát hành. Để tạo ứng dụng Chat, hãy làm theo phần quickstart này.
 • Thêm tiêu đề

  Tiện ích CardHeader đại diện cho tiêu đề của một thẻ. Tiêu đề có thể bao gồm tiêu đề, tiêu đề phụ và hình đại diện cho thẻ của bạn.

  Bạn có thể đưa CardHeader vào thông báo thẻhộp thoại.

  Sau đây là ví dụ về một CardHeader:

  Xác định một phần của thẻ

  Tiện ích CardSection là một vùng chứa cấp cao trong thẻ. Bạn sử dụng các phần thẻ để nhóm các tiện ích trong một thẻ. Đối với mỗi phần thẻ, bạn có thể bao gồm một tiêu đề và một hoặc nhiều tiện ích.

  Bạn có thể đưa CardSection vào thông báo thẻhộp thoại.

  Sau đây là ví dụ về một CardSection chứa 2 tiện ích textParagraph:

  Tiện ích CardFixedFooter biểu thị chân trang của một tin nhắn hộp thoại do ứng dụng Chat gửi. Chân trang có thể bao gồm một nút chính và một nút phụ.

  Tiện ích CardFixedFooter chỉ dùng được cho hộp thoại.

  Sau đây là ví dụ về tiện ích CardFixedFooter có hai nút:

  Khắc phục sự cố

  Khi ứng dụng Google Chat hoặc thẻ trả về lỗi, giao diện Chat sẽ hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi". hoặc "Không thể xử lý yêu cầu của bạn." Đôi khi, giao diện người dùng Chat không hiển thị thông báo lỗi nào, nhưng ứng dụng hoặc thẻ trong Chat sẽ cho ra kết quả không mong muốn; ví dụ: thông báo trên thẻ có thể không xuất hiện.

  Mặc dù thông báo lỗi có thể không hiển thị trong giao diện người dùng Chat, nhưng chúng tôi cung cấp dữ liệu nhật ký và thông báo lỗi mô tả để giúp bạn khắc phục lỗi khi bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho các ứng dụng trong Chat. Để được trợ giúp về việc xem, gỡ lỗi và sửa lỗi, hãy xem phần Khắc phục sự cố và sửa lỗi trên Google Chat.