Xác định và chỉ định người dùng Google Chat

Trang này giải thích cách các ứng dụng Google Chat có thể xác định hoặc chỉ định người dùng Chat.

Để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, ứng dụng Chat phải chỉ định người dùng:

Cách Chat nhận dạng người dùng

API Google Chat tạo ra một tài nguyên User cho mỗi người sử dụng Chat. Sau đây là hai trường User quan trọng:

 • name là tên tài nguyên cho tài nguyên có định dạng users/{user}, trong đó {user} biểu thị một giá trị nhận dạng duy nhất và ổn định. Bạn có thể dùng users/app làm bí danh cho ứng dụng Chat gọi.
 • type là loại người dùng. Loại này cho Chat biết người dùng là ứng dụng Chat hay người dùng. Đối với các ứng dụng trong Chat, giá trị là BOT. Đối với con người, giá trị là HUMAN.

Chỉ định người dùng trong cuộc gọi đến API Google Chat

Để chỉ định một người dùng, hãy sử dụng các giá trị sau cho giá trị {user}:

 • Đối với người dùng trong tổ chức Google Workspace, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • name của tài nguyên User trong API Chat, chẳng hạn như users/123456789.
  • {person_id} cho tên của tài nguyên Person trong API Mọi người, trong đó resourceNamepeople/{person_id}. Ví dụ: users/123456789 trong API Chat đại diện cho cùng một người như people/123456789 trong API Mọi người.
  • id cho tài nguyên User trong API Thư mục – ví dụ: users/123456789 trong API Chat đại diện cho cùng một người với users/123456789 trong API Thư mục.
 • Đối với người dùng thuộc một tổ chức Google Workspace bên ngoài hoặc người dùng sử dụng Tài khoản Google, hãy sử dụng email đại diện — ví dụ: users/EMAIL_USERNAME@WORKSPACE_DOMAIN.com hoặc users/EMAIL_USERNAME@gmail.com.

Xác định người dùng từ một sự kiện tương tác

Mỗi khi một người dùng tương tác với một ứng dụng Chat, Chat sẽ gửi một sự kiện tương tác kèm theo thông tin về hoạt động tương tác đó và người dùng. Ví dụ: khi người dùng đề cập đến một ứng dụng Chat trong tin nhắn, ứng dụng nhắn tin đó sẽ nhận được thông tin về hoạt động tương tác, bao gồm cả nội dung và người gửi tin nhắn. Ứng dụng trong Chat tham chiếu đến người dùng khi truy xuất thông tin về tài nguyên trong Chat.

Để xác định người dùng đã tương tác với ứng dụng trong Chat, hãy lấy giá trị của thuộc tính name trên tài nguyên User mà bạn có thể lấy từ Event.user.name.

Ví dụ về JSON sau đây cho thấy định dạng dự kiến của danh tính người dùng khi tương tác với ứng dụng Chat:

{
 ...,
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Sasha",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "sasha@example.com"
 }
}

Tin nhắn là một loại tương tác cụ thể. Để xác định người dùng đã gửi tin nhắn đến ứng dụng trong Chat, hãy lấy giá trị của thuộc tính name trên tài nguyên User bằng cách sử dụng một trong các tham số sau: