Mesajları listeleme

Bu kılavuzda, bir alandaki mesajların sayfalara ayrılmış, filtrelenebilir bir listesini görmek için Google Chat API'nin Message kaynağında list yönteminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Message kaynağı, Google Chat'te bir metin veya kart mesajı temsil eder. İlgili yöntemleri çağırarak Google Chat API'de bir mesajı create, get, update veya delete yapabilirsiniz. Kısa mesajlar ve kart mesajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Chat mesajlarına genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Mesaj listelemek için chat.messages.readonly veya chat.messages yetkilendirme kapsamıyla Kullanıcı kimlik doğrulaması gerekir.

Mesajları listeleme

Kullanıcı kimlik doğrulaması ile mesajları listelemek için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

Aşağıdaki örnekte, bir Chat alanında 16 Mart 2023'ten sonra gönderilen mesajlar listelenmektedir:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_messages_list.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_messages_list.py içine şu kodu ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then lists messages in a space sent after March 16, 2023.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().list(
  
       # The space for which to list messages.
       parent = 'spaces/SPACE',
  
       # An optional filter that returns messages
       # created after March 16, 2023.
       filter = 'createTime > "2023-03-16T00:00:00-00:00"'
  
     ).execute()
  
    # Prints the list of messages.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Kodda, SPACE değerini Chat API'deki spaces.list yönteminden veya alanın URL'sinden alabileceğiniz bir alan adıyla değiştirin.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyip çalıştırın:

  python3 chat_messages_list.py
  

Google Chat API, 16 Mart 2023'ten sonra belirtilen alana gönderilen mesajların listesini döndürür.