Comments: delete

ลบความคิดเห็น

ผลกระทบของโควต้า: การเรียกใช้วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายโควต้า 50 หน่วย

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/youtube/v3/comments

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์อย่างน้อย 1 ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
id string
พารามิเตอร์ id จะระบุรหัสความคิดเห็นสำหรับทรัพยากรที่กำลังลบ

เนื้อหาของคำขอ

ไม่ต้องระบุเนื้อหาคำขอเมื่อเรียกใช้วิธีการนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงโค้ดตอบกลับ HTTP 204 (No Content)

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงผลเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
badRequest (400) processingFailure เซิร์ฟเวอร์ API ดำเนินการตามคำขอไม่สำเร็จ แม้ว่านี่อาจเป็นข้อผิดพลาดชั่วคราว แต่โดยปกติแล้วจะระบุว่าอินพุตของคำขอไม่ถูกต้อง
forbidden (403) forbidden ไม่สามารถลบความคิดเห็น เนื่องจากมีสิทธิ์ไม่เพียงพอ คำขออาจไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
notFound (404) commentNotFound ไม่พบความคิดเห็นที่ระบุ โปรดตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์ id ของคําขอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API