I18nRegions: list

فهرستی از مناطق محتوایی را که وب سایت YouTube پشتیبانی می کند، برمی گرداند.

تاثیر سهمیه ای: فراخوانی به این روش هزینه سهمیه ای 1 واحدی دارد.

موارد استفاده رایج

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/i18nRegions

مولفه های

جدول زیر پارامترهایی را که این کوئری پشتیبانی می کند فهرست می کند. تمام پارامترهای لیست شده پارامترهای پرس و جو هستند.

مولفه های
پارامترهای مورد نیاز
part string
پارامتر part ویژگی های منبع i18nRegion را که پاسخ API شامل می شود را مشخص می کند. مقدار پارامتر را روی snippet تنظیم کنید.
پارامترهای اختیاری
hl string
پارامتر hl زبانی را مشخص می کند که باید برای مقادیر متن در پاسخ API استفاده شود. مقدار پیش فرض en_US است.

درخواست بدن

هنگام فراخوانی این روش، بدنه درخواست ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ با ساختار زیر را برمی گرداند:

{
  "kind": "youtube#i18nRegionListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    i18nRegion resource
  ]
}

خواص

جدول زیر ویژگی های ظاهر شده در این منبع را تعریف می کند:

خواص
kind string
نوع منبع API را مشخص می کند. مقدار youtube#i18nRegionListResponse خواهد بود.
etag etag
Etag این منبع
items[] list
فهرستی از مناطقی که YouTube در آنها در دسترس است. در این نقشه شناسه منطقه i18n کلید نقشه است و مقدار آن منبع i18nRegion مربوطه است.

خطاها

API هیچ پیام خطایی را که منحصر به این روش API باشد تعریف نمی کند. با این حال، این روش همچنان می تواند خطاهای عمومی API فهرست شده در اسناد پیام خطا را بازگرداند.

آن را امتحان کنید!

از APIs Explorer برای فراخوانی این API و مشاهده درخواست و پاسخ API استفاده کنید.