Thư viện ứng dụng

Thư viện ứng dụng API của Google có sẵn cho nhiều ngôn ngữ lập trình có thể đơn giản hoá đáng kể việc triển khai API YouTube.

Trong các bảng sau, cột đầu tiên cho biết giai đoạn phát triển của mỗi thư viện (lưu ý rằng một số đang ở giai đoạn đầu) và các đường liên kết đến tài liệu cho thư viện. Cột thứ hai liên kết đến các mẫu có sẵn cho từng thư viện.

Tài liệu Mẫu
Thư viện ứng dụng Java cho API của Google Mẫu Java
Thư viện ứng dụng JavaScript cho Google API Mẫu JavaScript
Thư viện ứng dụng .NET cho API của Google Mẫu .NET
Thư viện ứng dụng API Objective-C cho REST Mẫu Objective-C
Thư viện ứng dụng API của Google cho PHP (beta) Mẫu PHP
Thư viện ứng dụng Python cho API của Google Mẫu Python

Bạn cũng có thể sử dụng các thư viện giai đoạn đầu sau đây:

Tài liệu Mẫu
Thư viện ứng dụng API của Google cho Dart (thử nghiệm) Mẫu nghệ thuật
Thư viện ứng dụng API Google cho Go (alpha) Xem ví dụ mẫu
Thư viện ứng dụng API của Google cho Node.js (alpha) Mẫu Node.js
Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby (alpha) Mẫu Rby