Bắt đầu

Dàn xếp AdMob là một tính năng cho phép bạn phân phát quảng cáo đến các ứng dụng của mình từ nhiều nguồn (bao gồm cả Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch AdMob). Tính năng Dàn xếp AdMob giúp bạn tăng tối đa tỷ lệ lấp đầy và tăng khả năng kiếm tiền bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy mạng sẵn có phù hợp nhất để phân phát quảng cáo. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp đầy đủ mọi thông tin về cách tích hợp tính năng dàn xếp vào ứng dụng AdMob.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tích hợp tính năng dàn xếp cho một định dạng quảng cáo, bạn cần tích hợp định dạng quảng cáo đó vào ứng dụng của mình:

Bạn mới sử dụng tính năng dàn xếp? Hãy đọc:

Chọn mạng dàn xếp

Tính năng dàn xếp của Google hỗ trợ hơn 30 mạng quảng cáo bên thứ ba. Khi tích hợp tính năng dàn xếp, bạn phải thực hiện các thay đổi ở những vị trí sau:

 1. Giao diện người dùng mạng quảng cáo bên thứ ba – Đăng ký mạng quảng cáo bên thứ ba và tạo một vị trí trong giao diện người dùng của các mạng đó.
 2. Giao diện người dùng AdMob – Cập nhật các tùy chọn cài đặt trong tính năng dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của bạn để bao gồm mạng quảng cáo. Bạn cũng nên thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo cho các mạng quảng cáo hỗ trợ đơn vị đó.
 3. Mã ứng dụng – Cập nhật ứng dụng của bạn để bao gồm SDK của mạng quảng cáo bên thứ ba và thư viện bộ chuyển đổi giúp trao đổi thông tin giữa Google với mạng quảng cáo bên thứ ba để yêu cầu và phân phát quảng cáo.

Hãy chọn một mạng quảng cáo bên dưới để bắt đầu.

Mạng quảng cáo Quảng cáo biểu ngữ Quảng cáo xen kẽ Quảng cáo video có tặng thưởng Quảng cáo video có tặng thưởng
(API mới)
Quảng cáo gốc nâng cao Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) Hỗ trợ thu thập
dữ liệu tự động
Nguồn mở và được tạo phiên bản
AdColony Theo quốc gia cụ thể
AppLovin Theo quốc gia cụ thể
Chartboost Theo quốc gia cụ thể
Facebook Theo quốc gia cụ thể
Trang web thương mại Fyber Theo quốc gia cụ thể
i-mobile Theo quốc gia cụ thể
InMobi Theo quốc gia cụ thể
ironSource Theo quốc gia cụ thể
maio Trên toàn cầu
MoPub Theo quốc gia cụ thể
myTarget Theo quốc gia cụ thể
nend Trên toàn cầu
Tapjoy Theo quốc gia cụ thể
Unity Ads Theo quốc gia cụ thể
Verizon Media Theo quốc gia cụ thể
Vungle Theo quốc gia cụ thể
Không phải nguồn mở
AdFalcon Theo quốc gia cụ thể
Flurry Theo quốc gia cụ thể
Leadbolt Theo quốc gia cụ thể
LG U+AD Không có
MobFox Trên toàn cầu
Tencent GDT Không có
Vpon Không có
Zucks Theo quốc gia cụ thể

Bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản

Nếu bộ chuyển đổi có nhãn "Nguồn mở và được tạo phiên bản" trong bảng trên, thì điều đó có nghĩa là mã nguồn của bộ chuyển đổi đó có nguồn mở trong kho lưu trữ GitHub của Google. Do đó, bạn có thể tự gỡ lỗi nếu muốn.

Điều này cũng có nghĩa là kho lưu trữ bintray của Google có chứa các bản dựng bộ chuyển đổi được tạo phiên bản. Các bản dựng này dựa trên một phiên bản cụ thể của SDK mạng quảng cáo bên thứ ba. Bạn cũng có thể tích hợp các bộ chuyển đổi này vào ứng dụng bằng cách thay đổi một dòng duy nhất cho Podfile của ứng dụng. Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để biết thêm thông tin chi tiết.

Phiên bản bộ chuyển đổi

Sơ đồ phiên bản bộ chuyển đổi cho các bộ chuyển đổi được tạo phiên bản là <third-party SDK version>.<adapter patch version>. Ví dụ: nếu một mạng quảng cáo phát hành một SDK phiên bản 1.2.3 mới, bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 mới cũng sẽ được phát hành tới Bintray sau khi được thử nghiệm trên SDK mới đó.

Nếu một bộ chuyển đổi cần cập nhật bên ngoài vòng đời phát hành SDK của bên thứ ba, bản vá sẽ được ra mắt. Một bản sửa lỗi cho bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 sẽ được ra mắt trong phiên bản 1.2.3.1.

Hỗ trợ

Khi định cấu hình nhiều mạng quảng cáo cho hoạt động dàn xếp, bạn phải chỉ định thứ tự yêu cầu các mạng này bằng cách đặt CPM tương ứng của các mạng đó. Bạn có thể gặp khó khăn khi quản lý việc này vì hiệu quả hoạt động của mạng quảng cáo thay đổi theo thời gian.

Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) là một tính năng cho phép bạn tạo ra CPM cao nhất trên các mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp bằng cách tự động hóa quy trình sắp xếp thứ tự chuỗi dàn xếp để tối đa hóa doanh thu.

Bảng trình bày các mạng dàn xếp ở trên sử dụng các giá trị hỗ trợ sau đây:

Hỗ trợ Ý nghĩa
Country-specific Các giá trị eCPM được tự động cập nhật thay cho bạn theo từng quốc gia. Đây là loại tối ưu hóa hiệu quả nhất.
Global Một giá trị eCPM toàn cầu duy nhất được tự động cập nhật thay cho bạn.
None Bạn phải định cấu hình giá trị eCPM theo cách thủ công cho mạng quảng cáo đó.

Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để xem thông tin chi tiết về cách định cấu hình cho mạng đó.

Sự kiện tùy chỉnh

Nếu bạn đang tìm một mạng quảng cáo và không thấy mạng quảng cáo đó trong danh sách ở trên, bạn có thể sử dụng sự kiện tùy chỉnh để tự tạo mối liên kết tích hợp với mạng quảng cáo đó. Hãy tham khảo bài viết về Sự kiện tùy chỉnh để biết thêm thông tin chi tiết về cách tạo sự kiện tùy chỉnh.

Kiểm tra giá trị của adNetworkClassName

Mỗi lớp định dạng quảng cáo đều có một thuộc tính adNetworkClassName trên đối tượng GADResponseInfo sẽ trả về tên lớp của mạng quảng cáo đã tìm nạp quảng cáo hiện tại. Thuộc tính này chỉ có giá trị sau khi một quảng cáo tải thành công.

Dưới đây là một số mã mẫu sẽ ghi nhật ký tên lớp mạng quảng cáo cho từng định dạng quảng cáo.

Swift

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
   print("Banner adapter class name: \(bannerView.responseInfo.adNetworkClassName)")
  }
  

Objective-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)bannerView {
   NSLog(@"Banner adapter class name: %@", bannerView.responseInfo.adNetworkClassName);
  }
  

Quảng cáo xen kẽ

Swift

func interstitialDidReceiveAd(_ interstitial: GADInterstitial) {
   print("Interstitial adapter class name: \(interstitial.responseInfo.adNetworkClassName)")
  }
  

Objective-C

- (void)interstitialDidReceiveAd:(GADInterstitial *)interstitial {
   NSLog(@"Interstitial adapter class name: %@", interstitial.responseInfo.adNetworkClassName);
  }
  

Quảng cáo video có tặng thưởng

Swift

func rewardBasedVideoAdDidReceive(_ rewardBasedVideoAd: GADRewardBasedVideoAd) {
   print("Rewarded video adapter class name: \(rewardBasedVideoAd.adNetworkClassName)")
  }
  

Objective-C

-(void)rewardBasedVideoAdDidReceiveAd:(GADRewardBasedVideoAd *)rewardBasedVideoAd {
   NSLog(@"Rewarded video adapter class name: %@", rewardBasedVideoAd.adNetworkClassName);
  }
  

Quảng cáo gốc

Swift

func adLoader(_ adLoader: GADAdLoader,
         didReceive nativeAd: GADUnifiedNativeAd) {
   print("Native adapter class name: \(nativeAd.responseInfo.adNetworkClassName)")
  }
  

Objective-C

-(void)adLoader:(GADAdLoader *)adLoader
    didReceiveUnifiedNativeAd:(GADUnifiedNativeAd *)nativeAd {
   NSLog(@"Native adapter class name: %@", nativeAd.responseInfo.adNetworkClassName);
  }
  

Hãy tham khảo bài viết về Truy xuất thông tin về Nội dung phản hồi quảng cáo để biết thông tin chi tiết.

Chuyển vị trí vào các mạng dàn xếp

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google không chuyển tiếp thông tin vị trí đến các mạng dàn xếp trừ khi bạn cung cấp thông tin đó rõ ràng trong yêu cầu quảng cáo. Hãy xem hướng dẫn nhắm mục tiêu để biết thông tin chi tiết về cách cung cấp thông tin vị trí trong yêu cầu quảng cáo.

Hãy đảm bảo tắt tính năng làm mới trong tất cả các giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba cho đơn vị quảng cáo biểu ngữ dùng trong hoạt động dàn xếp AdMob. Nhờ đó, hệ thống sẽ không làm mới hai lần bởi vì AdMob cũng kích hoạt một lần làm mới dựa trên tốc độ làm mới của đơn vị quảng cáo biểu ngữ.

Dàn xếp quảng cáo có tặng thưởng

Bạn nên ghi đè tất cả các giá trị phần thưởng mặc định bằng cách đặt giá trị phần thưởng trong giao diện người dùng AdMob. Để thực hiện việc này, hãy chọn hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp để phần thưởng nhất quán trên tất cả các mạng. Một số mạng quảng cáo hoàn toàn không cung cấp loại hoặc giá trị phần thưởng. Bằng cách ghi đè giá trị phần thưởng, phần thưởng sẽ nhất quán bất kể mạng quảng cáo nào đã phân phát quảng cáo.

Để biết thêm thông tin về việc đặt giá trị phần thưởng trong giao diện người dùng AdMob, hãy tham khảo bài viết về việc tạo đơn vị quảng cáo có tặng thưởng.

Dàn xếp quảng cáo gốc

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất bạn cần cân nhắc áp dụng khi triển khai tính năng dàn xếp quảng cáo gốc.

Chính sách về việc hiển thị quảng cáo gốc
Mỗi mạng quảng cáo đều có chính sách riêng. Khi sử dụng tính năng dàn xếp, bạn nên lưu ý rằng ứng dụng của bạn vẫn phải tuân thủ các chính sách của mạng được dàn xếp đã cung cấp quảng cáo.
Tránh sử dụng lớp GADMultipleAdsAdLoaderOptions khi đưa ra yêu cầu
Các yêu cầu cho nhiều quảng cáo gốc chỉ phân phát quảng cáo của Google. Tính năng nhiều quảng cáo gốc không hỗ trợ hoạt động dàn xếp.