Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình, che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Quảng cáo này thường hiển thị tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong luồng ứng dụng, chẳng hạn như giữa các hoạt động hoặc trong thời gian tạm dừng giữa các cấp độ của trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có lựa chọn nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến trang đích của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu này hướng dẫn cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào một ứng dụng iOS.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không làm như vậy.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo xen kẽ iOS:
ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ là:

 1. Tải một quảng cáo.
 2. Đăng ký các lệnh gọi lại.
 3. Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng.

Tải một quảng cáo

Bạn có thể hoàn thành việc tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức loadWithAdUnitID:request:completionHandler: tĩnh cho lớp GADInterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu mã đơn vị quảng cáo của bạn, một đối tượng GADRequest và một trình xử lý hoàn thành để gọi khi tải quảng cáo thành công hoặc không thành công. Đối tượng GADInterstitialAd đã tải được cung cấp dưới dạng một thông số trong trình xử lý hoàn thành. Ví dụ bên dưới cho biết cách tải một GADInterstitialAd trong lớp ViewController.

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {

 private var interstitial: GADInterstitialAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAd.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910",
                request: request,
           completionHandler: { [self] ad, error in
            if let error = error {
             print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            interstitial = ad
           }
  )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController ()

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAd *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
 }];
}

Đăng ký các lệnh gọi lại

Để nhận thông báo cho các sự kiện trình bày, bạn phải triển khai giao thức GADFullScreenContentDelegate và chỉ định giao thức đó cho thuộc tính fullScreenContentDelegate của quảng cáo được trả về. Giao thức GADFullScreenContentDelegate xử lý các lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công và khi quảng cáo bị đóng. Mã sau đây cho biết cách triển khai giao thức và chỉ định giao thức đó cho quảng cáo:

Swift

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 private var interstitial: GADInterstitialAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAd.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910",
                request: request,
           completionHandler: { [self] ad, error in
            if let error = error {
             print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            interstitial = ad
            interstitial?.fullScreenContentDelegate = self
           }
  )
 }

 /// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
 func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
  print("Ad did fail to present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
 func adWillPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad will present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
 func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad did dismiss full screen content.")
 }
}

Objective-C

@interface ViewController ()<GADFullScreenContentDelegate>

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAd *interstitial;

@end

@implementation ViewController
- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

/// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
- (void)ad:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad
didFailToPresentFullScreenContentWithError:(nonnull NSError *)error {
  NSLog(@"Ad did fail to present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
- (void)adWillPresentFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad will present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

GADInterstitialAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi một quảng cáo xen kẽ xuất hiện, quảng cáo đó không thể xuất hiện lại. Bạn nên tải một quảng cáo xen kẽ khác trong phương thức adDidDismissFullScreenContent: trên GADFullScreenContentDelegate để quảng cáo xen kẽ tiếp theo bắt đầu tải ngay khi quảng cáo trước đó bị đóng.

Hiển thị quảng cáo

Quảng cáo xen kẽ nên được hiển thị tại các điểm tạm dừng tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng. Bạn nên đặt quảng cáo xen kẽ giữa các cấp độ của trò chơi hoặc sau khi người dùng hoàn thành một nhiệm vụ. Dưới đây là ví dụ về cách thực hiện việc này theo một trong các phương thức hành động trong UIViewController:

Swift

@IBAction func doSomething(_ sender: Any) {
 if interstitial != nil {
  interstitial.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (IBAction)doSomething:(id)sender {
 ...
 if (self.interstitial) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Các phương pháp hay nhất

Cân nhắc xem quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo thích hợp cho ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong những ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Hãy tạo ra điểm chuyển tiếp khi kết thúc một nhiệm vụ trong ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trò chơi. Vì người dùng sẽ có một khoảng nghỉ tạm thời, nên bạn có thể hiển thị một quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy đảm bảo bạn cân nhắc thời điểm sẽ hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng người dùng sẽ phản hồi.
Nhớ tạm dừng hành động trong trò chơi/ứng dụng khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có nhiều loại quảng cáo xen kẽ: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngừng sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị quảng cáo xen kẽ, hãy nhớ tạm dừng phát mọi âm thanh trên ứng dụng của mình. Bạn có thể tiếp tục phát âm thanh trong trình xử lý sự kiện adDidDismissFullScreenContent:. Trình xử lý này sẽ được gọi khi người dùng hoàn thành lượt tương tác với quảng cáo. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc tạm dừng mọi công việc tính toán cường độ cao (chẳng hạn như vòng lặp trò chơi) trong khi hiển thị quảng cáo. Việc này sẽ đảm bảo người dùng không thấy hình ảnh chậm hiển thị hoặc không phản hồi hay video bị giật.
Cho phép đủ thời gian tải.
Bạn phải đảm bảo rằng quảng cáo xen kẽ hiển thị tại thời điểm phù hợp, đồng thời người dùng không phải đợi quảng cáo tải. Việc tải quảng cáo trước trước khi bạn dự định hiển thị có thể đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có quảng cáo xen kẽ được tải đầy đủ và sẵn sàng hiển thị tại thời điểm thích hợp.
Đừng hiển thị quá nhiều quảng cáo cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất hiển thị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có thể là một cách hay để tăng doanh thu, nhưng việc đó cũng có thể kéo trải nghiệm người dùng đi xuống và làm giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên đến mức họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.
Không sử dụng lệnh gọi lại tải hoàn thành để hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm không tốt cho người dùng. Thay vào đó, hãy tải trước quảng cáo rồi mới hiển thị quảng cáo đó. Sau đó, hãy kiểm tra phương thức canPresentFromRootViewController:error: trên GADInterstitialAd để tìm hiểu xem quảng cáo đã sẵn sàng hiển thị hay chưa.

Tài nguyên khác

Ví dụ trên GitHub

Video hướng dẫn về Trung tâm quảng cáo trên thiết bị di động

Câu chuyện thành công

Các bước tiếp theo