Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Quảng cáo này thường được hiển thị ở các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các hoạt động hoặc trong thời gian tạm dừng giữa các cấp độ trong trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có thể chọn nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến trang đích của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu hướng dẫn này trình bày cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào một ứng dụng iOS.

Điều kiện tiên quyết

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.
 • Làm theo hướng dẫn Bắt đầu để nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo đang chạy thực tế. Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.

Cách đơn giản nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo xen kẽ trên iOS:
ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, bạn hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ là:

 1. Tải một quảng cáo.
 2. Đăng ký các lệnh gọi lại.
 3. Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng.

Tải một quảng cáo

Bạn có thể tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức loadWithAdUnitID:request:completionHandler: tĩnh trên lớp GADInterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu mã đơn vị quảng cáo của bạn, một đối tượng GADRequest và một trình xử lý hoàn thành để gọi khi tải quảng cáo thành công hoặc không thành công. Đối tượng GADInterstitialAd đã tải được cung cấp dưới dạng một thông số trong trình xử lý hoàn thành. Ví dụ bên dưới cho biết cách tải GADInterstitialAd trong lớp ViewController của bạn.

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {

 private var interstitial: GADInterstitialAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910",
                request: request,
           completionHandler: { [self] ad, error in
            if let error = error {
             print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            interstitial = ad
           }
  )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController ()

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAd *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
 }];
}

Đăng ký các lệnh gọi lại

Để nhận thông báo cho các sự kiện trình bày, bạn phải triển khai giao thức GADFullScreenContentDelegate và chỉ định giao thức đó cho thuộc tính fullScreenContentDelegate của quảng cáo được trả về. Giao thức GADFullScreenContentDelegate xử lý các lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công và khi quảng cáo bị loại bỏ. Đoạn mã sau đây cho biết cách triển khai giao thức và chỉ định giao thức đó cho quảng cáo:

Swift

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 private var interstitial: GADInterstitialAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910",
                request: request,
           completionHandler: { [self] ad, error in
            if let error = error {
             print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            interstitial = ad
            interstitial?.fullScreenContentDelegate = self
           }
  )
 }

 /// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
 func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
  print("Ad did fail to present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
 func adWillPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad will present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
 func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad did dismiss full screen content.")
 }
}

Objective-C

@interface ViewController ()<GADFullScreenContentDelegate>

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAd *interstitial;

@end

@implementation ViewController
- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

/// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
- (void)ad:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad
didFailToPresentFullScreenContentWithError:(nonnull NSError *)error {
  NSLog(@"Ad did fail to present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
- (void)adWillPresentFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad will present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

GADInterstitialAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi một quảng cáo xen kẽ hiển thị, quảng cáo này không thể hiển thị lại. Bạn nên tải một quảng cáo xen kẽ khác trong phương thức adDidDismissFullScreenContent: trên GADFullScreenContentDelegate để quảng cáo xen kẽ tiếp theo bắt đầu tải ngay khi quảng cáo trước đó bị đóng.

Hiển thị quảng cáo

Quảng cáo xen kẽ nên được hiển thị trong các điểm tạm dừng tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng. Bạn nên thiết lập để quảng cáo xuất hiện giữa các cấp độ của trò chơi hoặc sau khi người dùng hoàn thành một nhiệm vụ. Dưới đây là ví dụ về cách thực hiện việc này theo một trong các phương thức hành động trong UIViewController:

Swift

@IBAction func doSomething(_ sender: Any) {
 if interstitial != nil {
  interstitial.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (IBAction)doSomething:(id)sender {
 ...
 if (self.interstitial) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Các phương pháp hay nhất

Cân nhắc xem quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo thích hợp cho ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong những ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Hãy tạo ra một điểm chuyển tiếp khi kết thúc một thao tác trong ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ một hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trò chơi. Do người dùng mong đợi một khoảng nghỉ tạm thời, nên bạn dễ dàng hiển thị một quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy nhớ cân nhắc thời điểm mà bạn muốn hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng phản hồi của người dùng.
Nhớ tạm dừng hành động khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có nhiều loại quảng cáo xen kẽ khác nhau: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngừng sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị quảng cáo xen kẽ, hãy chắc chắn bạn đã tạm dừng phát mọi âm thanh trên ứng dụng của mình. Bạn có thể tiếp tục phát âm thanh trong trình xử lý sự kiện adDidDismissFullScreenContent:, trình xử lý này sẽ được gọi khi người dùng đã tương tác xong với quảng cáo. Ngoài ra, bạn hãy cân nhắc tạm dừng mọi thao tác tính toán cường độ cao (chẳng hạn như vòng lặp trò chơi) trong khi hiển thị quảng cáo. Việc này sẽ giúp người dùng không thấy hình ảnh chậm hiển thị hoặc không phản hồi hay video bị giật.
Cho phép đủ thời gian tải.
Bạn phải đảm bảo hiển thị quảng cáo xen kẽ tại thời điểm phù hợp, nhưng cũng phải đảm bảo người dùng không phải đợi quảng cáo tải. Việc tải trước quảng cáo trước thời điểm bạn định hiển thị có thể đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có quảng cáo xen kẽ đã tải đầy đủ và sẵn sàng hiển thị tại thời điểm thích hợp.
Đừng hiển thị quá nhiều quảng cáo cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất hiển thị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có thể là một cách hay để tăng doanh thu, nhưng việc đó cũng có thể làm suy giảm trải nghiệm người dùng và làm giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên vì điều đó sẽ khiến họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.
Không sử dụng lệnh gọi lại tải hoàn thành để hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Việc này có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng kém. Thay vào đó, hãy tải trước quảng cáo rồi mới hiển thị quảng cáo đó. Sau đó, bạn hãy kiểm tra phương thức canPresentFromRootViewController:error: trên GADInterstitialAd để tìm hiểu xem quảng cáo đã sẵn sàng hiển thị hay chưa.

Tài nguyên khác

Ví dụ trên GitHub

Video hướng dẫn về Trung tâm quảng cáo trên thiết bị di động

Câu chuyện thành công

Các bước tiếp theo