فایل GCKMediaMetadata.h

مرجع فایل GCKMediaMetadata.h

GCKMediaMetadataType enum. بیشتر...

کلاس ها

class   GCKMediaMetadata
ظرفی برای فراداده رسانه. بیشتر...

شمارش ها

enum   GCKMediaMetadataType {
   GCKMediaMetadataTypeGeneric = 0, GCKMediaMetadataTypeMovie = 1, GCKMediaMetadataTypeTVShow = 2, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack = 3,
   GCKMediaMetadataTypePhoto = 4, GCKMediaMetadataTypeAudioBookChapter = 5, GCKMediaMetadataTypeUser = 100
}
Enum انواع فراداده رسانه را تعریف می کند. بیشتر...

توصیف همراه با جزئیات

GCKMediaMetadataType enum.

نوع شمارش اسناد

Enum انواع فراداده رسانه را تعریف می کند.

شمارشگر
GCKMediaMetadataTypeGeneric

نوع رسانه ای که محتوای رسانه ای عمومی را نشان می دهد.

GCKMediaMetadataTypeMovie

نوع رسانه ای که یک فیلم را نشان می دهد.

GCKMediaMetadataTypeTVShow

یک نوع رسانه نشان دهنده یک نمایش تلویزیونی.

GCKMediaMetadataTypeMusicTrack

نوع رسانه ای که یک آهنگ موسیقی را نشان می دهد.

GCKMediaMetadataTypePhoto

نوع رسانه ای که یک عکس را نشان می دهد.

فصل GCKMediaMetadataTypeAudioBook

نوع رسانه ای که یک کتاب صوتی را نشان می دهد.

GCKMediaMetadataTypeUser

کوچکترین مقدار نوع رسانه ای که می توان برای انواع رسانه های تعریف شده توسط برنامه اختصاص داد.