فایل GCKMediaQueueItem.h

مرجع فایل GCKMediaQueueItem.h

کلاس ها

class   GCKMediaQueueItem
کلاسی که یک آیتم صف رسانه را نشان می دهد. بیشتر...
class   GCKMediaQueueItemBuilder
یک شی سازنده برای ساختن نمونه های جدید یا مشتق شده GCKMediaQueueItem . بیشتر...

Typedefs

typedef NSUInteger  GCKMediaQueueItemID
شناسه مورد صف رسانه. بیشتر...

متغیرها

const GCKMediaQueueItemID   kGCKMediaQueueInvalidItemID
شناسه مورد صف نامعتبر. بیشتر...

اسناد Typedef

typedef NSUInteger GCKMediaQueueItemID

شناسه مورد صف رسانه.

از آنجا که
4.1

مستندات متغیر

kGCKMediaQueueInvalidItemID

شناسه مورد صف نامعتبر.