คลาส GCKMediaStatus

ภาพรวม

ชั้นเรียนที่มีข้อมูลสถานะเกี่ยวกับสื่อบางประเภท

รับค่า NSObject ใช้งาน <NSCopying>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(instancetype) - initWithSessionID:mediaInformation:
 ตัวกําหนดเริ่มต้น เพิ่มเติม...
 
(BOOL) - isMediaCommandSupported:
 ตรวจสอบว่าสตรีมรองรับคําสั่งควบคุมหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemAtIndex:
 ส่งกลับรายการที่ดัชนีที่ระบุในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemWithItemID:
 ส่งกลับรายการที่มีรหัสรายการที่ให้ไว้ในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 
(NSInteger) - queueIndexForItemID:
 แสดงผลดัชนีของรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น หรือ -1 หากไม่มีรายการดังกล่าวในคิว เพิ่มเติม...
 

แอตทริบิวต์สาธารณะ

const NSInteger kGCKMediaCommandPause
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อจะหยุดชั่วคราวได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSeek
 ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการกรอวิดีโอ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetVolume
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุให้เปลี่ยนระดับเสียงของรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandToggleMute
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าสามารถปิดเสียงรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipForward
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามไปข้างหน้า เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipBackward
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามย้อนกลับ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueNext
 ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการถัดไปในคิว เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueuePrevious
 ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในคิว เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueShuffle
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการสับเปลี่ยน เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipAd
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามโฆษณา เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatAll
 ธง (มาสก์) ซึ่งแสดงว่าคิวของรายการสื่อรองรับการทําซ้ําแบบไม่สิ้นสุด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatOne
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการทําซ้ําแบบไม่จํากัด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeat
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อและคิวรองรับการกล่าวซ้ําๆ อย่างไม่จํากัด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandEditTracks
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าแทร็กของรายการสื่อนั้นแก้ไขได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetPlaybackRate
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าสามารถกําหนดค่าอัตราการเล่นของรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandLike
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้สามารถกดชอบรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandDislike
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้อาจไม่ชอบรายการสื่อ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandFollow
 แฟล็ก (มาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้รายการสื่อจะติดตามผู้ใช้ได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandUnfollow
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้เลิกติดตามผู้สร้างสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandStreamTransfer
 ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการโอนสตรีม เพิ่มเติม...
 

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

NSInteger mediaSessionID
 รหัสเซสชันสื่อปัจจุบัน (หากมี) หรือ 0 เพิ่มเติม...
 
GCKMediaPlayerState playerState
 สถานะผู้เล่นปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
BOOL playingAd
 ระบุว่าผู้รับกําลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaPlayerIdleReason idleReason
 เหตุผลที่ไม่ใช้งานในปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
float playbackRate
 รับอัตราการเล่นสตรีมปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
GCKMediaInformationmediaInformation
 GCKMediaInformation สําหรับรายการนี้ เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval streamPosition
 ตําแหน่งสตรีมปัจจุบันเป็น NSTimeInterval จากจุดเริ่มต้นของสตรีม เพิ่มเติม...
 
float volume
 ระดับเสียงของสตรีม เพิ่มเติม...
 
BOOL isMuted
 สถานะการปิดเสียงของสตรีม เพิ่มเติม...
 
GCKMediaRepeatMode queueRepeatMode
 โหมดการทําซ้ําคิวปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
NSUInteger currentItemID
 รหัสของรายการคิวปัจจุบัน (หากมี) เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasCurrentItem
 ตรวจสอบว่ามีรายการปัจจุบันอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueItemcurrentQueueItem
 รายการคิวปัจจุบัน ถ้ามี เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasNextItem
 ตรวจสอบว่ามีรายการหลังจากรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueItemnextQueueItem
 รายการคิวถัดไป (หากมี) เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasPreviousItem
 มีรายการก่อนรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasLoadingItem
 มีรายการที่โหลดไว้ล่วงหน้าในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
NSUInteger preloadedItemID
 รหัสของรายการที่โหลดไว้ล่วงหน้าในปัจจุบัน หากมี เพิ่มเติม...
 
NSUInteger loadingItemID
 รหัสของรายการที่กําลังโหลดอยู่ (หากมี) เพิ่มเติม...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 รายการรหัสแทร็กที่ใช้งานอยู่ เพิ่มเติม...
 
GCKVideoInfovideoInfo
 ข้อมูลวิดีโอ (หากมี) เพิ่มเติม...
 
id customData
 ข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับสถานะสื่อ เพิ่มเติม...
 
GCKAdBreakStatusadBreakStatus
 สถานะการเล่นโฆษณาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
GCKMediaLiveSeekableRangeliveSeekableRange
 ช่วงของสตรีมที่ค้นหาได้ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueDataqueueData
 ข้อมูลเมตาของคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
NSUInteger queueItemCount
 แสดงผลจํานวนรายการในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

- (instancetype) initWithSessionID: (NSInteger)  mediaSessionID
mediaInformation: (nullable GCKMediaInformation *)  mediaInformation 

ตัวกําหนดเริ่มต้น

Parameters
mediaSessionIDThe media session ID.
mediaInformationThe media information.
- (BOOL) isMediaCommandSupported: (NSInteger)  command

ตรวจสอบว่าสตรีมรองรับคําสั่งควบคุมหรือไม่

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemAtIndex: (NSUInteger)  index

ส่งกลับรายการที่ดัชนีที่ระบุในคิวการเล่น

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemWithItemID: (NSUInteger)  itemID

ส่งกลับรายการที่มีรหัสรายการที่ให้ไว้ในคิวการเล่น

- (NSInteger) queueIndexForItemID: (NSUInteger)  itemID

แสดงผลดัชนีของรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น หรือ -1 หากไม่มีรายการดังกล่าวในคิว

เอกสารประกอบเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandPause

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อจะหยุดชั่วคราวได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSeek

ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการกรอวิดีโอ

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetVolume

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุให้เปลี่ยนระดับเสียงของรายการสื่อได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandToggleMute

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าสามารถปิดเสียงรายการสื่อได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipForward

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามไปข้างหน้า

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipBackward

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามย้อนกลับ

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueNext

ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการถัดไปในคิว

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueuePrevious

ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในคิว

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueShuffle

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการสับเปลี่ยน

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipAd

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามโฆษณา

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatAll

ธง (มาสก์) ซึ่งแสดงว่าคิวของรายการสื่อรองรับการทําซ้ําแบบไม่สิ้นสุด

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatOne

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการทําซ้ําแบบไม่จํากัด

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeat

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อและคิวรองรับการกล่าวซ้ําๆ อย่างไม่จํากัด

รายการที่อยู่ในคิว

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandEditTracks

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าแทร็กของรายการสื่อนั้นแก้ไขได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetPlaybackRate

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าสามารถกําหนดค่าอัตราการเล่นของรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandLike

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้สามารถกดชอบรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandDislike

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้อาจไม่ชอบรายการสื่อ

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandFollow

แฟล็ก (มาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้รายการสื่อจะติดตามผู้ใช้ได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandUnfollow

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้เลิกติดตามผู้สร้างสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandStreamTransfer

ธง (มาสก์) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการโอนสตรีม

Since
4.4.5

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

- (NSInteger) mediaSessionID
readnonatomicassign

รหัสเซสชันสื่อปัจจุบัน (หากมี) หรือ 0

- (GCKMediaPlayerState) playerState
readnonatomicassign

สถานะผู้เล่นปัจจุบัน

- (BOOL) playingAd
readnonatomicassign

ระบุว่าผู้รับกําลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่

Deprecated:
ใช้ adBreakStatus แทน
- (GCKMediaPlayerIdleReason) idleReason
readnonatomicassign

เหตุผลที่ไม่ใช้งานในปัจจุบัน

ค่านี้มีความหมายก็ต่อเมื่อสถานะโปรแกรมเล่นคือ GCKMediaPlayerStateIdle เท่านั้น

- (float) playbackRate
readnonatomicassign

รับอัตราการเล่นสตรีมปัจจุบัน

โดยจะเป็นค่าลบหากสตรีมมีการกรอกลับไป 0 กรณีที่สตรีมหยุดชั่วคราว 1 หากสตรีมเล่นตามปกติ และค่าบวกอื่นๆ หากสตรีมกรอไปข้างหน้า

- (GCKMediaInformation*) mediaInformation
readnonatomicstrong

GCKMediaInformation สําหรับรายการนี้

- (NSTimeInterval) streamPosition
readnonatomicassign

ตําแหน่งสตรีมปัจจุบันเป็น NSTimeInterval จากจุดเริ่มต้นของสตรีม

- (float) volume
readnonatomicassign

ระดับเสียงของสตรีม

- (BOOL) isMuted
readnonatomicassign

สถานะการปิดเสียงของสตรีม

- (GCKMediaRepeatMode) queueRepeatMode
readnonatomicassign

โหมดการทําซ้ําคิวปัจจุบัน

- (NSUInteger) currentItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการคิวปัจจุบัน (หากมี)

- (BOOL) queueHasCurrentItem
readnonatomicassign

ตรวจสอบว่ามีรายการปัจจุบันอยู่ในคิวหรือไม่

- (GCKMediaQueueItem*) currentQueueItem
readnonatomicweak

รายการคิวปัจจุบัน ถ้ามี

- (BOOL) queueHasNextItem
readnonatomicassign

ตรวจสอบว่ามีรายการหลังจากรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่

- (GCKMediaQueueItem*) nextQueueItem
readnonatomicweak

รายการคิวถัดไป (หากมี)

- (BOOL) queueHasPreviousItem
readnonatomicassign

มีรายการก่อนรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่

- (BOOL) queueHasLoadingItem
readnonatomicassign

มีรายการที่โหลดไว้ล่วงหน้าในคิวหรือไม่

- (NSUInteger) preloadedItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการที่โหลดไว้ล่วงหน้าในปัจจุบัน หากมี

- (NSUInteger) loadingItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการที่กําลังโหลดอยู่ (หากมี)

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readnonatomicstrong

รายการรหัสแทร็กที่ใช้งานอยู่

- (GCKVideoInfo*) videoInfo
readnonatomicstrong

ข้อมูลวิดีโอ (หากมี)

Since
3.3
- (id) customData
readnonatomicstrong

ข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับสถานะสื่อ

- (GCKAdBreakStatus*) adBreakStatus
readnonatomicstrong

สถานะการเล่นโฆษณาปัจจุบัน

Since
3.3
- (GCKMediaLiveSeekableRange*) liveSeekableRange
readnonatomicassign

ช่วงของสตรีมที่ค้นหาได้

Since
4.4.1
- (GCKMediaQueueData*) queueData
readnonatomicassign

ข้อมูลเมตาของคิวสื่อ

Since
4.4.1
- (NSUInteger) queueItemCount
readnonatomicassign

แสดงผลจํานวนรายการในคิวการเล่น