GCKSessionTraits Sınıfı

GCKSessionTraits Sınıf Referansı

Genel bakış

Bir oturumun özelliklerini ve yeteneklerini açıklayan bir nesne.

yılından beri
3,0

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithMinimumVolume:maximumVolume:volumeIncrement:supportsMuting:
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 
(instancetype) - init
 Kolaylık başlatıcı. Diğer...
 
(BOOL) - isFixedVolume
 Bunun sabit ses kapasiteli bir cihaz olup olmadığı. Diğer...
 

Mülk Özeti

float minimumVolume
 Minimum ses seviyesi değeri. Diğer...
 
float maximumVolume
 Maksimum ses seviyesi değeri. Diğer...
 
float volumeIncrement
 Sesi artırma/azaltma ayarlamaları için ses seviyesi artışı. Diğer...
 
BOOL supportsMuting
 Sesin kapatılıp kapatılamayacağı Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithMinimumVolume: (float)  minimumVolume
maximumVolume: (float)  maximumVolume
volumeIncrement: (float)  volumeIncrement
supportsMuting: (BOOL)  supportsMuting 

Tanımlanmış başlatıcı.

- (instancetype) init

Kolaylık başlatıcı.

Ses düzeyi aralığını [0,0, 1,0], ses düzeyi artışını 0,05 (%5) ve Support Ses kapatma işaretini YES olarak ayarlar.

- (BOOL) isFixedVolume

Bunun sabit ses kapasiteli bir cihaz olup olmadığı.

Mülk Ayrıntısı

- (float) minimumVolume
readnonatomicassign

Minimum ses seviyesi değeri.

Negatif olmamalıdır ve maksimum hacimden küçük ya da bu değere eşit olmalıdır.

- (float) maximumVolume
readnonatomicassign

Maksimum ses seviyesi değeri.

Negatif olmamalıdır ve minimum hacimden büyük ya da bu değere eşit olmalıdır.

- (float) volumeIncrement
readnonatomicassign

Sesi artırma/azaltma ayarlamaları için ses seviyesi artışı.

Sabit hacmi belirtmek için 0 olabilir. Negatif olmayan bir değer olmalı ve maksimum ses düzeyi ile minimum hacim arasındaki farktan daha küçük ya da bu farka eşit olmalıdır.

- (BOOL) supportsMuting
readnonatomicassign

Sesin kapatılıp kapatılamayacağı