کلاس GCKUIExpandedMediaControlsViewController

مرجع کلاس GCKUIExpandedMediaControlsViewController

بررسی اجمالی

کنترل‌کننده‌ای که کنترل‌های توسعه‌یافته را در نمای تمام‌صفحه پیاده‌سازی می‌کند.

از آنجا که
3.1

UIViewController را به ارث می برد. <GCKUIMediaButtonBarProtocol> را پیاده سازی می کند.

خلاصه روش نمونه

(NSUInteger) - buttonCount
حداکثر تعداد دکمه هایی که می تواند توسط گیرنده سفارشی شود. بیشتر...
(void) - setButtonType:atIndex:
نوع دکمه را برای دکمه در index موقعیت تنظیم می کند. بیشتر...
( GCKUIMediaButtonType- buttonTypeAtIndex:
نوع فعلی دکمه را در یک موقعیت معین برمی گرداند. بیشتر...
(void) - setCustomButton:atIndex:
نمونه UIButton را که باید در یک موقعیت دکمه مشخص ارائه شود را تنظیم می کند. بیشتر...
(nullable UIButton *) - customButtonAtIndex:
ارجاع به دکمه سفارشی در یک موقعیت معین را برمی گرداند. بیشتر...

خلاصه اموال

BOOL  hideStreamPositionControlsForLiveContent
اینکه آیا کنترل‌های موقعیت پخش جریانی (شامل لغزنده موقعیت پخش، برچسب موقعیت جریان، برچسب مدت زمان پخش جریانی، و نمای پیشرفت جریان) باید برای محتوای زنده پنهان شوند. بیشتر...

جزئیات روش

- (NSUInteger) buttonCount

حداکثر تعداد دکمه هایی که می تواند توسط گیرنده سفارشی شود.

برمی گرداند
تعداد دکمه ها
- (void) setButtonType: ( GCKUIMediaButtonType buttonType
atIndex: (NSUInteger)  index  

نوع دکمه را برای دکمه در index موقعیت تنظیم می کند.

Parameters
buttonTypeThe type of the button. If the type is GCKUIMediaButtonTypeCustom , a UIButton instance should be passed for the same index using setCustomButton:atIndex: . Otherwise a default button is created and presented in that position.
indexThe position in which the button should be presented. 0 is the left-most position. Indices should be smaller than the value returned by buttonCount .
- ( GCKUIMediaButtonType ) buttonTypeAtIndex: (NSUInteger)  index

نوع فعلی دکمه را در یک موقعیت معین برمی گرداند.

Parameters
indexThe button's position, where 0 is the left-most position.
برمی گرداند
نوع دکمه در موقعیت انتخاب شده.
- (void) setCustomButton: (nullable UIButton *)  customButton
atIndex: (NSUInteger)  index  

نمونه UIButton را که باید در یک موقعیت دکمه مشخص ارائه شود را تنظیم می کند.

Parameters
customButtonThe button instance to be presented in the control bar.
indexThe position in which the button should be presented. 0 is the left-most position. Indices should be smaller than the value returned by buttonCount .
- (nullable UIButton *) customButtonAtIndex: (NSUInteger)  index

ارجاع به دکمه سفارشی در یک موقعیت معین را برمی گرداند.

Parameters
indexThe button's position, where 0 is the right-most position.
برمی گرداند
ارجاع به دکمه در موقعیت انتخاب شده، یا اگر دکمه سفارشی در آن موقعیت وجود nil باشد یا موقعیت نامعتبر باشد، صفر است.

جزئیات ملک

- (BOOL) hideStreamPositionControlsForLiveContent
read write nonatomic assign

اینکه آیا کنترل‌های موقعیت پخش جریانی (شامل لغزنده موقعیت پخش، برچسب موقعیت جریان، برچسب مدت زمان پخش جریانی، و نمای پیشرفت جریان) باید برای محتوای زنده پنهان شوند.

مقدار پیش فرض NO .

از آنجا که
4.0