کلاس GCKUIImageHints

مرجع کلاس GCKUIImageHints

بررسی اجمالی

شیئی که نکاتی را در مورد نوع و اندازه تصویری که برای نمایش در رابط کاربری انتخاب می شود به GCKUIImagePicker ارائه می دهد.

از آنجا که
3.0

NSObject، <NSCopying> و <NSSecureCoding> را به ارث می برد.

خلاصه روش نمونه

(instancetype) - initWithImageType:imageSize:
اولیه ساز راحتی بیشتر...
(instancetype) - initWithImageType:imageSize:customData:
مقداردهی اولیه تعیین شده بیشتر...

خلاصه اموال

GCKMediaMetadataImageType   imageType
نوع تصویر بیشتر...
CGSize  imageSize
اندازه ای که تصویر در آن نمایش داده می شود. بیشتر...
NSObject< NSSecureCoding > *  customData
داده های سفارشی اختیاری که می توانند برای شناسایی تصویر استفاده شوند. بیشتر...

جزئیات روش

- (instancetype) initWithImageType: ( GCKMediaMetadataImageType imageType
imageSize: (CGSize)  imageSize  

اولیه ساز راحتی

داده های سفارشی را روی nil تنظیم می کند.

Parameters
imageTypeThe image type.
imageSizeThe image size.
- (instancetype) initWithImageType: ( GCKMediaMetadataImageType imageType
imageSize: (CGSize)  imageSize
customData: (nullable NSObject< NSSecureCoding > *)  customData  

مقداردهی اولیه تعیین شده

Parameters
imageTypeThe image type.
imageSizeThe image size.
customDataThe arbitrary custom data that can be used by a custom GCKUIImagePicker to select an image.

جزئیات ملک

- ( GCKMediaMetadataImageType ) imageType
read nonatomic assign

نوع تصویر

- (CGSize) imageSize
read nonatomic assign

اندازه ای که تصویر در آن نمایش داده می شود.

- (NSObject<NSSecureCoding>*) customData
read nonatomic copy

داده های سفارشی اختیاری که می توانند برای شناسایی تصویر استفاده شوند.

باید با کدگذاری با مقدار کلید مطابقت داشته باشد.