GCKUIImageHints Sınıfı

GCKUIImageHints Sınıf Referansı

Genel bakış

Kullanıcı arayüzünde gösterilmek üzere seçilecek bir resmin türü ve boyutu hakkında GCKUIImagePicker öğesine ipuçları sağlayan bir nesnedir.

yılından beri
3,0

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithImageType:imageSize:
 Kolaylık başlatıcı. Diğer...
 
(instancetype) - initWithImageType:imageSize:customData:
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 

Mülk Özeti

GCKMediaMetadataImageType imageType
 Resim türü. Diğer...
 
CGSize imageSize
 Resmin gösterileceği boyut. Diğer...
 
NSObject< NSSecureCoding > * customData
 Resmi tanımlamak için kullanılabilecek isteğe bağlı özel veriler. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithImageType: (GCKMediaMetadataImageType imageType
imageSize: (CGSize)  imageSize 

Kolaylık başlatıcı.

Özel verileri nil olarak ayarlar.

Parameters
imageTypeThe image type.
imageSizeThe image size.
- (instancetype) initWithImageType: (GCKMediaMetadataImageType imageType
imageSize: (CGSize)  imageSize
customData: (nullable NSObject< NSSecureCoding > *)  customData 

Tanımlanmış başlatıcı.

Parameters
imageTypeThe image type.
imageSizeThe image size.
customDataThe arbitrary custom data that can be used by a custom GCKUIImagePicker to select an image.

Mülk Ayrıntısı

- (GCKMediaMetadataImageType) imageType
readnonatomicassign

Resim türü.

- (CGSize) imageSize
readnonatomicassign

Resmin gösterileceği boyut.

- (NSObject<NSSecureCoding>*) customData
readnonatomiccopy

Resmi tanımlamak için kullanılabilecek isteğe bağlı özel veriler.

Anahtar/değer kodlamasıyla uyumlu olmalıdır.