کلاس GCKUIStyle

مرجع کلاس GCKUIStyle

بررسی اجمالی

از آنجا که
3.3

NSObject را به ارث می برد.

خلاصه روش نمونه

(void) - applyStyle
به‌روزرسانی همه نماهای قابل مشاهده در حال حاضر را مجبور می‌کند تا هر گونه تغییر در استایل فوراً اعمال شود. بیشتر...

خلاصه روش کلاس

( GCKUIStyle *) + sharedInstance
نمونه تک تک GCKUIStyle را برمی‌گرداند. بیشتر...

خلاصه اموال

GCKUIStyleAttributesCastViews castViews
ریشه درخت ویژگی های یک ظاهر طراحی شده است. بیشتر...

جزئیات روش

+ ( GCKUIStyle *) sharedInstance

نمونه تک تک GCKUIStyle را برمی‌گرداند.

- (void) applyStyle

به‌روزرسانی همه نماهای قابل مشاهده در حال حاضر را مجبور می‌کند تا هر گونه تغییر در استایل فوراً اعمال شود.

جزئیات ملک

- ( GCKUIStyleAttributesCastViews *) castViews
read nonatomic strong

ریشه درخت ویژگی های یک ظاهر طراحی شده است.