کلاس GCKVideoInfo

مرجع کلاس GCKVideoInfo

بررسی اجمالی

کلاسی که جزئیات فرمت ویدیو را نشان می دهد.

از آنجا که
3.3

NSObject، <NSCopying> و <NSSecureCoding> را به ارث می برد.

خلاصه اموال

NSUInteger  width
عرض ویدیو، بر حسب پیکسل. بیشتر...
NSUInteger  height
ارتفاع ویدیو، بر حسب پیکسل. بیشتر...
GCKVideoInfoHDRType  hdrType
در صورت وجود، نوع HDR به کار رفته در ویدیو. بیشتر...

جزئیات ملک

- (NSUInteger) width
read nonatomic assign

عرض ویدیو، بر حسب پیکسل.

- (NSUInteger) height
read nonatomic assign

ارتفاع ویدیو، بر حسب پیکسل.

- (GCKVideoInfoHDRType) hdrType
read nonatomic assign

در صورت وجود، نوع HDR به کار رفته در ویدیو.