โปรโตคอล <GCKRequestDelegate>

การอ้างอิงโปรโตคอล <GCKRequestDelegate>

ภาพรวม

โปรโตคอลการมอบสิทธิ์ GCKRequest

Since
3.0

รับค่า <NSObjectNSObject>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(void) - requestDidComplete:
 โทรเมื่อคําขอเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มเติม...
 
(void) - request:didFailWithError:
 โทรเมื่อดําเนินการตามคําขอไม่สําเร็จ เพิ่มเติม...
 
(void) - request:didAbortWithReason:
 โทรเมื่อไม่ได้ติดตามคําขออีกต่อไป เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดเมธอด

- (void) requestDidComplete: (GCKRequest *)  request
optional

โทรเมื่อคําขอเสร็จสมบูรณ์

Parameters
requestThe request.
- (void) request: (GCKRequest *)  request
didFailWithError: (GCKError *)  error 
optional

โทรเมื่อดําเนินการตามคําขอไม่สําเร็จ

Parameters
requestThe request.
errorThe error describing the failure.
- (void) request: (GCKRequest *)  request
didAbortWithReason: (GCKRequestAbortReason)  abortReason 
optional

โทรเมื่อไม่ได้ติดตามคําขออีกต่อไป

ไม่มีการรับประกันว่าคําขอประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว

Parameters
requestThe request.
abortReasonThe reason why the request is no longer being tracked.