کلاس: LiveStatusEvent

سازنده

LiveStatusEvent

LiveStatusEvent جدید (نوع، liveSeekableRange)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

نوع این رویداد

مقدار نباید صفر باشد.

liveSeekableRange

cast.framework.messages.LiveSeekableRange

وضعیت زنده به روز شد.

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

liveSeekableRange

ثابت

cast.framework.messages.LiveSeekableRange غیر پوچ

وضعیت زنده به روز شد.