کلاس: TimedMetadataEvent

سازنده

TimedMetadataEvent

رویداد جدید TimedMetadata (نوع، timedMetadataInfo)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

نوع این رویداد

مقدار نباید صفر باشد.

timedMetadataInfo

cast.framework.TimedMetadata

فراداده های زمان بندی شده

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

timedMetadataInfo

ثابت

cast.framework.TimedMetadata غیر پوچ

اطلاعات فراداده زمان بندی شده