کلاس: ResumeSessionRequestData

سازنده

ResumeSessionRequestData

ResumeSessionRequestData () جدید

ویژگی

وضعیت جلسه

cast.framework.messages.SessionState غیر پوچ

شی SessionState با دستور StoreSession برگردانده شده است.