کلاس: ApplicationMetadata

سازنده

ApplicationMetadata

جدید ApplicationMetadata (sessionObj)

پارامتر

sessionObj

chrome.cast.Session

داده های جلسه

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

شناسه برنامه

رشته

شناسه برنامه

تصاویر

آرایه غیر تهی chrome.cast.Image غیر تهی

لیستی از تصاویر مرتبط با برنامه

نام

رشته

نام برنامه قابل خواندن برای انسان.

فضاهای نام

آرایه غیر تهی رشته

لیستی از فضاهای نام پشتیبانی شده توسط برنامه گیرنده.