คลาส: ApplicationMetadataEventData

ผู้ผลิต

ApplicationMetadataEventData

ใหม่ ApplicationMetadataEventData(metadata)

พารามิเตอร์

ข้อมูลเมตา

cast.framework.ApplicationMetadata

ข้อมูลเมตาของแอปพลิเคชัน

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลเมตา

non-null cast.framework.ApplicationMetadata

ข้อมูลเมตาของแอปพลิเคชัน