کلاس: ApplicationMetadataEventData

سازنده

ApplicationMetadataEventData

جدید ApplicationMetadataEventData (فراداده)

پارامتر

فراداده

cast.framework.ApplicationMetadata

فراداده برنامه

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

فراداده

cast.framework.ApplicationMetadata غیر تهی

فراداده برنامه