کلاس: CastOptions

سازنده

CastOptions

CastOptions جدید (opt_Options)

پارامتر

Options

اختیاری

cast.framework.CastOptions

گزینه های اختیاری برای کپی کردن. فقط از مقدار تعریف شده استفاده می شود، در غیر این صورت از مقدار پیش فرض استفاده می شود.

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

androidReceiverCompatible

بولی

نشان می دهد که آیا برنامه با یک گیرنده اندروید سازگار است یا خیر.

autoJoinPolicy

chrome.cast.AutoJoinPolicy غیر تهی

نشان می دهد که آیا باید به یک جلسه در حال اجرا در هنگام مقداردهی اولیه بپیوندید.

اطلاعات اعتباری

chrome.cast.CredentialsData قابل پاک کردن

داده های اعتبار مورد استفاده برای شناسایی اعتبار فرستنده.

زبان

رشته پوچ

زبان مورد استفاده

گیرندهApplicationId

رشته پوچ

شناسه برنامه Cast.

resumeSavedSession

بولی

اگر درست باشد، یک جلسه بدون بارگیری مجدد صفحه دوباره به آن ملحق می شود.