کلاس: کتاب صوتی ChapterMediaMetadata

سازنده

کتاب صوتی ChapterMediaMetadata

کتاب صوتی جدیدChapterMediaMetadata()

خواص

عنوان کتاب

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان کتاب صوتی

شماره فصل

(تعداد یا تعریف نشده)

شماره فصل، برای اهداف نمایش استفاده می شود.

عنوان فصل

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان فصل.

تصاویر

(آرایه غیر تهی از chrome.cast. تصویر غیر تهی یا تعریف نشده)

هنر جلد یا جلد کتاب.

عنوان فرعی

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان کتاب صوتی، برای سازگاری با عقب.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان فصل، برای سازگاری با عقب.