کلاس: GenericMediaMatadata

سازنده

GenericMediaMatadata

GenericMediaMetadata () جدید

خواص

تصاویر

(آرایه غیر تهی از chrome.cast. تصویر غیر تهی یا تعریف نشده)

تصاویر محتوا به عنوان مثال می توان به روی جلد یا تصویر کوچکی از رسانه در حال پخش اشاره کرد.

تاریخ انتشار

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ و/یا زمانی که محتوا منتشر شد ISO 8601، به عنوان مثال 10-02-2014.

سال انتشار

(تعداد یا تعریف نشده)

سال صحیحی که محتوا منتشر شد.

منسوخ
به جای آن از releaseDate استفاده کنید.

عنوان فرعی

(رشته یا تعریف نشده)

زیرنویس مطالب

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان محتوا