کلاس: MovieMediaMetadata

سازنده

MovieMediaMetadata

جدید MovieMediaMetadata()

خواص

تصاویر

(آرایه غیر تهی از chrome.cast. تصویر غیر تهی یا تعریف نشده)

تصاویر محتوا به عنوان مثال می توان به روی جلد یا تصویر کوچکی از رسانه در حال پخش اشاره کرد.

تاریخ انتشار

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ انتشار فیلم ISO 8601، به عنوان مثال 10-02-2014.

سال انتشار

(تعداد یا تعریف نشده)

سال صحیحی که محتوا منتشر شد.

منسوخ
به جای آن از releaseDate استفاده کنید.

استودیو

(رشته یا تعریف نشده)

استودیو فیلم.

عنوان فرعی

(رشته یا تعریف نشده)

زیرنویس فیلم.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان فیلم.