کلاس: PhotoMediaMetadata

سازنده

PhotoMediaMatadata

جدید PhotoMediaMetadata()

خواص

هنرمند

(رشته یا تعریف نشده)

نام عکاس

CreationDateTime

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ و زمان عکسبرداری ISO 8601، به عنوان مثال 2014-02-10T15:47:00Z.

ارتفاع

(تعداد یا تعریف نشده)

ارتفاع عکس، بر حسب پیکسل.

تصاویر

(آرایه غیر تهی از chrome.cast. تصویر غیر تهی یا تعریف نشده)

تصاویر مرتبط با محتوا مثال‌ها شامل یک عکس کوچک است.

عرض جغرافیایی

(تعداد یا تعریف نشده)

عرض جغرافیایی.

محل

(رشته یا تعریف نشده)

مکانی که عکس گرفته شده است. به عنوان مثال، "سیاتل، واشنگتن، ایالات متحده آمریکا".

طول جغرافیایی

(تعداد یا تعریف نشده)

طول جغرافیایی.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان عکس.

عرض

(تعداد یا تعریف نشده)

عرض عکس، بر حسب پیکسل.