کلاس: VolumeRequest

سازنده

VolumeRequest

VolumeRequest (حجم) جدید

پارامتر

جلد

chrome.cast.Volume

حجم جدید استریم.

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده های سفارشی

شیء پوچ

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.

جلد

chrome.cast.Volume غیر تهی

حجم جدید استریم. حداقل یکی از سطح یا بی صدا باید تنظیم شود.