Method: spaces.patch

Cập nhật không gian. Yêu cầu xác thực người dùng và phạm vi chat.spaces.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{space.name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
space.name

string

Tên tài nguyên của không gian.

Định dạng: space/{space}

Tham số truy vấn

Các tham số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Đường dẫn trường cần cập nhật, phân tách bằng dấu phẩy, nếu có nhiều đường dẫn.

Đường dẫn trường hiện được hỗ trợ:

  • displayName (Chỉ hỗ trợ thay đổi tên hiển thị của không gian có loại SPACE, hoặc khi cũng bao gồm mặt nạ spaceType để thay đổi loại không gian Groups_CHAT thành SPACE. Việc cố gắng cập nhật tên hiển thị của một Groups_CHAT hoặc một không gian Direct_MESSAGE gây ra lỗi đối số không hợp lệ.)

  • spaceType (Chỉ hỗ trợ thay đổi loại không gian Groups_CHAT thành SPACE. Đưa displayName cùng với spaceType vào mặt nạ cập nhật và đảm bảo rằng không gian được chỉ định có tên hiển thị không trống và loại không gian SPACE. Bạn không bắt buộc phải thêm mặt nạ spaceType và loại SPACE trong không gian đã chỉ định khi cập nhật tên hiển thị nếu không gian hiện có đã có loại SPACE. Việc cố gắng cập nhật loại không gian theo những cách khác sẽ dẫn đến lỗi đối số không hợp lệ).

  • chi tiết về không gian

  • spaceHistoryState (Hỗ trợ bật hoặc tắt nhật ký cho không gian nếu tổ chức cho phép người dùng thay đổi chế độ cài đặt nhật ký. Cảnh báo: loại trừ lẫn nhau với tất cả các đường dẫn trường khác.)

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Space.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Space.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.