Giúp những người dùng cụ thể trong tổ chức Google Workspace có thể tìm thấy phòng Google Chat

Trang này giải thích cách sử dụng API Google Chat để chia sẻ không gian trên Google Chat với những người dùng cụ thể trong một tổ chức Google Workspace. Nhờ đó, họ có thể khám phá và tham gia không gian.

Để chỉ định những người dùng trong tổ chức của bạn có thể khám phá và tham gia một không gian, bạn phải tạo đối tượng mục tiêu. Đối tượng mục tiêu là một nhóm người (chẳng hạn như các phòng ban cụ thể hoặc toàn bộ tổ chức) mà bạn có thể chia sẻ phòng Chat cùng để cải thiện mức độ nhận biết và khả năng chia sẻ của không gian. Đối tượng mục tiêu cũng cho phép bạn quản lý và tùy chỉnh các thành viên của không gian thay vì cần mời từng người dùng tham gia không gian. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giới thiệu về đối tượng mục tiêu.

Bạn chỉ có thể đặt không gian có tên ở chế độ có thể tìm kiếm đối tượng mục tiêu. Bạn không thể chia sẻ các loại không gian khác, chẳng hạn như tin nhắn trực tiếp hoặc cuộc trò chuyện nhóm, với đối tượng mục tiêu.

Điều kiện tiên quyết

Lấy mã đối tượng mục tiêu

Để lấy mã nhận dạng của đối tượng mục tiêu, hãy làm như sau:

  1. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google, hãy chuyển đến Trình đơn > Thư mục > Đối tượng mục tiêu.

    Chuyển đến Đối tượng mục tiêu

  2. Trong bảng Đối tượng mục tiêu, hãy nhấp vào trường Tên của đối tượng mục tiêu.

  3. Tìm mã đối tượng mục tiêu trong URL của trang. URL có định dạng là https://admin.google.com/ac/targetaudiences/TARGET_AUDIENCE_ID, trong đó TARGET_AUDIENCE_ID là mã nhận dạng gồm chữ và số của đối tượng mục tiêu.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ sử dụng mã đối tượng mục tiêu để tạo một không gian có thể được tìm thấy hoặc cập nhật một không gian hiện có để đối tượng mục tiêu có thể tìm thấy không gian đó.

Chỉ định đối tượng mục tiêu trong yêu cầu API Chat

Để tạo không gian cho một đối tượng mục tiêu cụ thể, hãy sử dụng phương thức create() hoặc setup() trên tài nguyên Space. Để mọi người có thể tìm thấy một không gian hiện có, hãy sử dụng phương thức update() trên tài nguyên Space. Vì chỉ có thể chia sẻ không gian được đặt tên với đối tượng mục tiêu, nên loại không gian (được biểu thị trong trường spaceType) phải là SPACE.

Để giúp đối tượng mục tiêu của bạn tìm thấy một không gian, hãy thêm đối tượng AccessSettings vào tài nguyên Space trong yêu cầu API Chat. Trong đối tượng, hãy chỉ định trường audience:

  "accessSettings": {
    "audience": "audiences/TARGET_AUDIENCE_ID"
  }

Thay thế TARGET_AUDIENCE_ID bằng mã nhận dạng của đối tượng mục tiêu mà bạn đã thu được ở phần trước. Để sử dụng chế độ cài đặt mặc định cho việc chia sẻ phòng Chat trong tổ chức Google Workspace, hãy thay thế bằng default.

Để biết thông tin chi tiết về cách tạo hoặc cập nhật không gian bằng API Chat, hãy xem hướng dẫn sau: