Method: spaces.patch

Cập nhật một không gian. Để biết ví dụ, hãy xem bài viết Cập nhật không gian.

Nếu bạn đang cập nhật trường displayName và nhận được thông báo lỗi ALREADY_EXISTS, hãy thử một tên hiển thị khác. Một không gian hiện tại trong tổ chức Google Workspace có thể đã sử dụng tên hiển thị này.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{space.name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
space.name

string

Tên tài nguyên của không gian.

Định dạng spaces/{space}

Tham số truy vấn

Thông số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Các đường dẫn trường đã cập nhật, được phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều đường dẫn.

Các đường dẫn trường hiện được hỗ trợ:

  • displayName (Chỉ hỗ trợ thay đổi tên hiển thị của không gian có loại SPACE, hoặc khi thêm mặt nạ spaceType để thay đổi loại không gian GROUP_CHAT thành SPACE. Việc cố gắng cập nhật tên hiển thị của GROUP_CHAT hoặc không gian DIRECT_MESSAGE sẽ dẫn đến lỗi đối số không hợp lệ. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ALREADY_EXISTS khi cập nhật displayName, hãy thử một displayName khác. Một không gian hiện tại trong tổ chức Google Workspace có thể đã sử dụng tên hiển thị này.)

  • spaceType (Chỉ hỗ trợ thay đổi loại không gian GROUP_CHAT thành SPACE. Đưa displayName cùng với spaceType vào mặt nạ cập nhật và đảm bảo không gian được chỉ định có tên hiển thị không được để trống và loại không gian SPACE. Bạn không bắt buộc phải thêm mặt nạ spaceType và loại SPACE trong không gian được chỉ định khi cập nhật tên hiển thị nếu không gian hiện có đã có loại SPACE. Việc cố gắng cập nhật loại không gian theo các cách khác sẽ dẫn đến lỗi đối số không hợp lệ).

  • spaceDetails

  • spaceHistoryState (Hỗ trợ bật hoặc tắt nhật ký cho không gian nếu tổ chức cho phép người dùng thay đổi chế độ cài đặt nhật ký của họ. Cảnh báo: loại trừ lẫn nhau với tất cả các đường dẫn trường khác.)

  • Bản dùng thử cho nhà phát triển: accessSettings.audience (Hỗ trợ thay đổi chế độ cài đặt quyền truy cập của một không gian. Nếu bạn không chỉ định đối tượng nào trong chế độ cài đặt quyền truy cập, thì chế độ cài đặt quyền truy cập của không gian sẽ được cập nhật thành bị hạn chế. Cảnh báo: loại trừ lẫn nhau với tất cả các đường dẫn trường khác.)

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Space.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Space.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.