ספריות לקוח

ספריות הלקוח שלנו מספקות תצוגות ברמה גבוהה ואבני בניין בסיסיות של הפונקציונליות של Google Ads API, וכך קל יותר לפתח אפליקציות במהירות. אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים ב-API, מומלץ להתחיל אותו.

ספריית לקוח מקור הקצאה דוגמאות לקוד
Java google-ads-java Maven, tar.gz הצגת הקוד ב-GitHub
.NET google-ads-dotnet nuget, tar.gz, zip הצגת הקוד ב-GitHub
PHP google-ads-php tar.gz הצגת הקוד ב-GitHub
Python google-ads-python tar.gz, zip הצגת הקוד ב-GitHub
Ruby google-ads-ruby gem, tar.gz, zip הצגת הקוד ב-GitHub
Perl google-ads-perl tar.gz, zip הצגת הקוד ב-GitHub

גרסאות API נתמכות

בטבלה אפשר לראות אילו ספריות לקוח פועלות עם אילו גרסאות של ממשקי API פועלות.

Java

ספריית לקוח ל-Java
v16 Min: 30.0.0
Max: -
v15 Min: 28.0.0
Max: -
v14 Min: 26.0.0
Max: 30.0.0

C#

ספריית לקוח ל- .NET
v16 Min: 18.1.0
Max: -
v15 Min: 17.1.0
Max: -
v14 Min: 16.1.0
Max: 19.0.1

PHP

ספריית לקוח ל-PHP
v16 Min: 22.1.0
Max: -
v15 Min: 21.1.0
Max: -

Python

ספריית לקוח ל-Python
v16 Min: 23.1.0
Max: -
v15 Min: 22.1.0
Max: -

Ruby

ספריית לקוח ל-Ruby
v16 Min: 27.0.0
Max: -
v15 Min: 25.0.0
Max: -
v14 Min: 23.0.0
Max: 27.0.0

Perl

ספריית לקוח ל-Perl
v16 Min: 21.0.0
Max: -
v15 Min: 19.0.0
Max: -
v14 Min: 17.0.0
Max: 21.0.0

הגדרות אישיות

כל ספריית לקוח של Ads API מספקת הגדרות תצורה ושיטות טעינה שונות, שבהן אפשר להשתמש כדי להתאים אישית את ההתנהגות.

אלו משתני הסביבה שמשותפים לכל ספריות הלקוח ושאפשר לטעון אותם כדי לקבוע הגדרות אישיות:

 • ספריית לקוח
  • GOOGLE_ADS_CONFIGURATION_FILE_PATH: נתיב לקובץ התצורה.
 • OAuth2
  • מצב האפליקציה
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_ID : מגדירים את הערך הזה למזהה הלקוח ב-OAuth2.
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_SECRET : מגדירים את הערך הזה כסוד הלקוח ב-OAuth2.
   • GOOGLE_ADS_REFRESH_TOKEN : צריך להגדיר את הערך הזה לאסימון רענון של OAuth2 שנוצר מראש, אם רוצים לעשות שימוש חוזר באסימוני OAuth2. ההגדרה הזו היא אופציונלית.
  • מצב חשבון שירות
   • GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH : מגדירים את הערך הזה לנתיב הקובץ של תצורת OAuth2 בפורמט JSON.
   • GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL : מגדירים את הערך הזה לכתובת האימייל של החשבון שאליו אתם מתחזים.
 • Google Ads API
  • GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN : צריך להגדיר את קוד המפתח הזה כקוד המפתח.
  • GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID : זהו מספר הלקוח של הלקוח המורשה להשתמש בו בבקשה, ללא מקפים (-).
  • GOOGLE_ADS_LINKED_CUSTOMER_ID : הכותרת הזו נדרשת רק בשיטות שמעדכנו את המשאבים של ישות מסוימת שקיבלו הרשאה דרך חשבונות מקושרים בממשק המשתמש של Google Ads (משאב AccountLink ב-Google Ads API). מגדירים את הערך הזה למספר הלקוח של ספק הנתונים שמעדכן את המשאבים של מספר הלקוח שצוין. צריך להגדיר אותה ללא מקפים (-). מידע נוסף על חשבונות מקושרים זמין במרכז העזרה.

משתני הסביבה בדרך כלל מוגדרים בקובץ תצורה של bash, כמו קובץ .bashrc או .bash_profile שנמצא בספרייה $HOME. אפשר להגדיר אותם גם באמצעות שורת הפקודה.

אלו כמה שלבים בסיסיים להגדרת משתנה סביבה באמצעות הקובץ .bashrc באמצעות טרמינל:

# Append the line "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" to
# the bottom of your .bashrc file.
echo "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" >> ~/.bashrc

# Update your bash environment to use the most recently updated
# version of your .bashrc file.
src ~/.bashrc

אפשר להגדיר את משתני הסביבה גם במכונה הטרמינל ישירות משורת הפקודה:

export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890

חלופה נוספת היא להגדיר משתני סביבה כשקוראים לפקודה שמשתמשת בהם:

GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890 php /path/to/script/that/uses/envvar.php

חלוקה לדפים של חיפוש

לרוב משתמשים ב-GoogleAdsService.Search באפליקציות אינטראקטיביות שמציגות דפים של תוצאות.

ספריית הלקוח שלנו מטמיעה אוטומטית את החלוקה לדפים כשחוזרים על התוצאות, כדי להוריד ולעבד את כולם בבת אחת. לדוגמה:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query = "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id";
  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setQuery(query)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    System.out.printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%n",
      googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V16.GoogleAdsService);

  // Create a query that will retrieve all campaigns.
  string query = @"SELECT
          campaign.id,
          campaign.name,
          campaign.network_settings.target_content_network
        FROM campaign
        ORDER BY campaign.id";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), query,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
        {
          Console.WriteLine("Campaign with ID {0} and name '{1}' was found.",
            googleAdsRow.Campaign.Id, googleAdsRow.Campaign.Name);
        }
      }
    );
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all campaigns.
  $query = 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id';
  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream = $googleAdsServiceClient->searchStream(
    SearchGoogleAdsStreamRequest::build($customerId, $query)
  );

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // the campaign in each row.
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     campaign.id,
     campaign.name
    FROM campaign
    ORDER BY campaign.id"""

  # Issues a search request using streaming.
  stream = ga_service.search_stream(customer_id=customer_id, query=query)

  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      print(
        f"Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
        f'"{row.campaign.name}" was found.'
      )
   

Ruby

def get_campaigns(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 responses = client.service.google_ads.search_stream(
  customer_id: customer_id,
  query: 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id',
 )

 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   puts "Campaign with ID #{row.campaign.id} and name '#{row.campaign.name}' was found."
  end
 end
end
   

Perl

sub get_campaigns {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
 my $search_stream_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   =>
    "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id"
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $google_ads_service,
   request => $search_stream_request
  });

 # Issue a search request and process the stream response to print the requested
 # field values for the campaign in each row.
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row = shift;
   printf "Campaign with ID %d and name '%s' was found.\n",
    $google_ads_row->{campaign}{id}, $google_ads_row->{campaign}{name};
  });

 return 1;
}
   

בהתאם לתרחיש לדוגמה, יכול להיות שתצטרכו:

 • אופטימיזציה של מספר הדפים המאוחזרים.
 • תוכלו לבצע אופטימיזציה של כמות התוצאות שנשמרות בכל רגע נתון.
 • מורידים ומעבדים דפים של תוצאות בסדר מסוים.

כדי לעשות את זה, מאחסנים את האסימונים של הדפים במקום את התוצאות, ולכן הקוד מורכב יותר.

Java

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param googleAdsClient the Google Ads API client.
 * @param customerId the client customer ID.
 * @param query the search query.
 * @param pageNumber the number of the page to fetch and print results for.
 * @param pageTokens the cache of page tokens to use and update.
 */
private static void fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  String query,
  int pageNumber,
  SortedMap<Integer, String> pageTokens) {
 int currentPageNumber;
 // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (pageTokens.containsKey(pageNumber)) {
  System.out.println(
    "The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.");
  currentPageNumber = pageNumber;
 } else {
  System.out.printf(
    "The token of the requested page was never cached, we will use the closest page we know"
      + " the token for (page %d) and sequentially get pages from there.%n",
    pageTokens.size());
  currentPageNumber = pageTokens.lastKey();
 }

 // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
 // are returned.
 while (currentPageNumber <= pageNumber) {
  // Fetches the next page.
  System.out.printf("Fetching page %d...%n", currentPageNumber);
  SearchGoogleAdsRequest request =
    SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setPageSize(PAGE_SIZE)
      .setQuery(query)
      .setReturnTotalResultsCount(true)
      // Uses the page token cached for the current page number.
      .setPageToken(pageTokens.get(currentPageNumber))
      .build();
  try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
   SearchPagedResponse response = googleAdsServiceClient.search(request);
   cacheNextPageToken(pageTokens, response.getPage(), currentPageNumber + 1);

   // Prints only the results for the requested page.
   if (currentPageNumber == pageNumber) {
    // Prints the results of the requested page.
    System.out.printf("Printing results found for page %d:%n", pageNumber);
    for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getPage().getResponse().getResultsList()) {
     System.out.printf(
       "- Campaign with ID %d and name '%s'.%n",
       googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
    }
   }

   currentPageNumber++;
  }
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
/// </summary>
/// <param name="googleAdsService">The Google Ads API Service client.</param>
/// <param name="request">The request.</param>
/// <param name="pageNumber">The number of the page to fetch and print results for.</param>
/// <param name="pageTokens">The cache of page tokens to use and update.</param>
/// <returns></returns>
private static void FetchAndPrintPageResults(GoogleAdsServiceClient googleAdsService,
  SearchGoogleAdsRequest request, int pageNumber, Dictionary<int, string> pageTokens)
{
  int currentPageNumber = pageNumber;

  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (pageTokens.ContainsKey(pageNumber - 1))
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was cached, we will use it " +
      "to get the results.");
    currentPageNumber = pageNumber;
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was never cached, we will " +
      $"use the closest page we know the token for (page #{pageNumber}) and " +
      $"sequentially get pages from there.");
    currentPageNumber = pageNumber;
    while (!pageTokens.ContainsKey(currentPageNumber))
    {
      currentPageNumber--;
    }
  }

  SearchGoogleAdsResponse response = null;
  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page
  // results are returned.
  while (currentPageNumber <= pageNumber)
  {
    // Fetches the next page.
    Console.WriteLine($"Fetching page #{currentPageNumber}...");
    request.PageToken = pageTokens[currentPageNumber - 1];
    response = googleAdsService.Search(request)
      .AsRawResponses().First();
    CacheNextPageToken(pageTokens, response, currentPageNumber);
    currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  Console.WriteLine($"Printing results found for the page #{pageNumber}");
  foreach (GoogleAdsRow row in response.Results)
  {
    Campaign c = row.Campaign;
    Console.WriteLine($" - Campaign with ID {c.Id} and name '{c.Name}'");
  }
}

   

PHP

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient the Google Ads API Service client
 * @param int $customerId the customer ID
 * @param string $searchQuery the search query
 * @param array $searchOptions the search options
 * @param int $pageNumber the number of the page to fetch and print results for
 * @param array &$pageTokens the cache of page tokens to use and update
 */
private static function fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient,
  int $customerId,
  string $searchQuery,
  array $searchOptions,
  int $pageNumber,
  array &$pageTokens
) {
  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (isset($pageTokens[$pageNumber])) {
    printf(
      'The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.%s',
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = $pageNumber;
  } else {
    printf(
      'The token of the requested page was never cached, we will use the closest page ' .
      'we know the token for (page #%d) and sequentially get pages from there.%s',
      count($pageTokens),
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = count($pageTokens);
  }

  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
  // are returned.
  while ($currentPageNumber <= $pageNumber) {
    // Fetches the next page.
    printf('Fetching page #%d...%s', $currentPageNumber, PHP_EOL);
    $response = $googleAdsServiceClient->search(
      (new SearchGoogleAdsRequest(
        $searchOptions + [
          // Uses the page token cached for the current page number.
          'page_token' => $pageTokens[$currentPageNumber]
        ]
      ))->setCustomerId($customerId)->setQuery($searchQuery)
    );
    self::cacheNextPageToken($pageTokens, $response->getPage(), $currentPageNumber);
    $currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  printf('Printing results found for the page #%d:%s', $pageNumber, PHP_EOL);
  foreach ($response->getPage()->getIterator() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      " - Campaign with ID %d and name '%s'.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def fetch_and_print_results(
  client, customer_id, query, page_number, page_tokens
):
  """Fetches and prints the results of a page using a cache of page tokens.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    query: the search query.
    page_number: the number of the page to fetch and print results for.
    page_tokens: the cache of page tokens to use and update.
  """
  current_page_number = None
  # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if page_tokens.get(page_number, None):
    print(
      "The token of the request page was cached, we will use it to get "
      "the results."
    )
    current_page_number = page_number
  else:
    count = len(page_tokens.keys())
    print(
      "The token of the requested page was never cached, we will use "
      f"the closest page we know the token for (page {count}) and "
      "sequentially get pages from there."
    )
    current_page_number = count

  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  # Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested
  # page results are returned.
  while current_page_number <= page_number:
    # Fetches the next page.
    print(f"Fetching page {current_page_number}...")
    request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
    request.customer_id = customer_id
    request.query = query
    request.page_size = _PAGE_SIZE
    request.return_total_results_count = True
    # Uses the page token cached for the current page number.
    request.page_token = page_tokens[current_page_number]

    response = googleads_service.search(request=request)
    cache_next_page_token(page_tokens, response, current_page_number)
    current_page_number += 1

  # Prints the results of the requested page.
  print(f"Printing results found for the page {page_number}.")
  for row in response.results:
    print(
      f" - Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
      f"{row.campaign.name}."
    )
   

Ruby

def fetch_and_print_page_results(client, customer_id, query, page_size,
                 return_total_results_count, page_number, page_tokens)
 if page_tokens.has_key?(page_number)
  puts 'The page token for the request page was cached. Reusing it.'
  current_page = page_number
 else
  puts "The token for the requested page has not been cached yet. We will start " \
   "at page #{page_tokens.size} and request and cache pages until we find it."
  current_page = page_tokens.size
 end

 while current_page <= page_number
  puts page_tokens
  response = client.service.google_ads.search(
   customer_id: customer_id,
   query: query,
   page_size: page_size,
   return_total_results_count: return_total_results_count,
   page_token: page_tokens[current_page],
  )
  cache_next_page_token(page_tokens, response.page, current_page + 1)
  current_page += 1
 end

 puts "Printing results found for page #{page_number}."
 response.page.response.results.each do |result|
  puts "- Campaign with ID #{result.campaign.id} and name #{result.campaign.name}."
 end
end
   

Perl

# Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
sub fetch_and_print_page_results {
 my (
  $api_client,   $customer_id, $query,
  $search_options, $page_number, $page_tokens
 ) = @_;

 my $current_page_number = undef;
 # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (exists $page_tokens->{$page_number}) {
  print "The token of the requested page was cached, " .
   "we will use it to get the results.\n";
  $current_page_number = $page_number;
 } else {
  printf "The token of the requested page was never cached, " .
   "we will use the closest page we know the token for (page #%d) " .
   "and sequentially get pages from there.\n", scalar keys %$page_tokens;
  $current_page_number = scalar keys %$page_tokens;
 }

 # Fetch next pages in sequence and cache their tokens until the requested page
 # results are returned.
 my $response = undef;
 while ($current_page_number <= $page_number) {
  # Fetch the next page.
  printf "Fetching page #%d...\n", $current_page_number;
  $response = $api_client->GoogleAdsService()->search({
    customerId => $customer_id,
    query   => $query,
    %$search_options,
    # Use the page token cached for the current page number.
    pageToken => $page_tokens->{$current_page_number}});
  cache_next_page_token($page_tokens, $response, $current_page_number);
  $current_page_number++;
 }

 # Print the results of the requested page.
 printf "Printing results found for the page #%d:\n", $page_number;
 foreach my $google_ads_row (@{$response->{results}}) {
  printf
   " - Campaign with ID %d and name '%s'.\n",
   $google_ads_row->{campaign}{id},
   $google_ads_row->{campaign}{name};
 }
}
   

דוגמאות לקוד

כאן תוכלו למצוא דוגמאות לקוד של כמה פונקציות נפוצות ב-Google Ads API.