היקפי OAuth 2.0 ל-Google APIs

במסמך הזה מפורטים היקפי ההרשאות של OAuth 2.0 שייתכן שיהיה עליך לבקש כדי לגשת אל Google APIs, בהתאם לרמת הגישה הדרושה. היקפים רגישים מחייבים בדיקה של Google ויש להם אינדיקטור רגיש בדף ההגדרה של מסך ההסכמה של Google Cloud Platform (GCP) . היקפים רבים חופפים, לכן כדאי להשתמש בהיקף שלא רגיש. למידע על דרישות ההיקף של כל שיטה' יש לעיין במסמכי ה-API הספציפיים.

AI Platform Training & Prediction API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך

Access Approval API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Access Context Manager API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Ad Exchange Buyer API II, v2beta1

范围
https://www.googleapis.com/auth/adexchange.buyer管理您的Ad Exchange买方帐户配置

AdMob API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly ראה את נתוני AdMob שלך
https://www.googleapis.com/auth/admob.report ראה את נתוני AdMob שלך

AdSense Host API, גרסה 4.1

范围
https://www.googleapis.com/auth/adsensehost查看和管理您的AdSense托管数据和关联的帐户

Admin SDK API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.audit.readonlyהצגת דוחות ביקורת לדומיין שלך ב-G Suite
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.usage.readonlyהצגת דוחות שימוש לדומיין שלך ב-G Suite

Admin SDK API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransferהצגה וניהול של העברות נתונים בין משתמשים בארגון שלך
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonlyהצג העברות נתונים בין משתמשים בארגון שלך

Admin SDK API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printersSee, add, edit, and permanently delete the printers that your organization can use with Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers.readonlySee the printers that your organization can use with Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customerView and manage customer related information
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer.readonlyView customer related information
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeosView and manage your ChromeOS devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeos.readonlyView your ChromeOS devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobileView and manage your mobile devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.actionManage your mobile devices by performing administrative tasks
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.readonlyView your mobile devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domainView and manage the provisioning of domains for your customers
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonlyView domains related to your customers
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupView and manage the provisioning of groups on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.memberView and manage group subscriptions on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonlyView group subscriptions on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonlyView groups on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunitView and manage organization units on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit.readonlyView organization units on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendarView and manage the provisioning of calendar resources on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.readonlyView calendar resources on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagementManage delegated admin roles for your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement.readonlyView delegated admin roles for your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userView and manage the provisioning of users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.aliasView and manage user aliases on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias.readonlyView user aliases on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonlySee info about users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.securityManage data access permissions for users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschemaView and manage the provisioning of user schemas on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonlyView user schemas on your domain
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Analytics Reporting API, גרסה 4

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/analytics צפה ונהל את נתוני Google Analytics שלך
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly ראה והורד את נתוני Google Analytics שלך

Android Management API, גרסה 1

范围
https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement为您的客户管理Android设备和应用

Apigee API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

App Engine Admin API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/appengine.admin查看并管理您在Google App引擎中部署的应用
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-only查看您在各项 Google Cloud 服务中的数据,并查看您的 Google 帐号的电子邮件地址

Apps Script API, גרסה 1

Scopes
https://mail.google.com/Read, compose, send, and permanently delete all your email from Gmail
https://www.google.com/calendar/feedsSee, edit, share, and permanently delete all the calendars you can access using Google Calendar
https://www.google.com/m8/feedsSee, edit, download, and permanently delete your contacts
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupView and manage the provisioning of groups on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userView and manage the provisioning of users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/documentsSee, edit, create, and delete all your Google Docs documents
https://www.googleapis.com/auth/driveSee, edit, create, and delete all of your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/formsView and manage your forms in Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonlyView and manage forms that this application has been installed in
https://www.googleapis.com/auth/groupsView and manage your Google Groups
https://www.googleapis.com/auth/script.deploymentsCreate and update Google Apps Script deployments
https://www.googleapis.com/auth/script.deployments.readonlyView Google Apps Script deployments
https://www.googleapis.com/auth/script.metricsView Google Apps Script project's metrics
https://www.googleapis.com/auth/script.processesView Google Apps Script processes
https://www.googleapis.com/auth/script.projectsCreate and update Google Apps Script projects
https://www.googleapis.com/auth/script.projects.readonlyView Google Apps Script projects
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsSee, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailSee your primary Google Account email address

BigQuery API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryהצגה וניהול של הנתונים ב-Google BigQuery והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/bigquery.insertdataהכנסת נתונים אל Google BigQuery
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlניהול נתוניך והרשאותיך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyהצגת הנתונים שלך ב-Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeניהול הנתונים שלך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך

BigQuery Connection API, v1beta1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/bigquery查看和管理您在 Google BigQuery 中的数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

BigQuery Data Transfer API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryView and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account

BigQuery Reservation API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryהצגה וניהול של הנתונים ב-Google BigQuery והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Binary Authorization API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Blogger API, גרסה 3

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/blogger管理您的 Blogger 帐号
https://www.googleapis.com/auth/blogger.readonly查看您的 Blogger 帐号

Books API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/books נהל את הספרים שלך

Calendar API, גרסה 3

范围
https://www.googleapis.com/auth/calendar查看,编辑,共享和永久删除您可以使用Google日历访问的所有日历
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events查看和编辑您所有日历上的事件
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly查看所有日历上的事件
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly查看和下载您可以使用Google日历访问的任何日历
https://www.googleapis.com/auth/calendar.settings.readonly查看您的日历设置

Campaign Manager 360 API, גרסה 3.5

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions נהל המרות של DoubleClick לשיווק דיגיטלי
https://www.googleapis.com/auth/dfareporting הצגה וניהול של דוחות DoubleClick for מפרסמים
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking הצג ונהל את מסעות הפרסום לתצוגה של DoubleClick Campaign Manager (DCM) שלך

Cloud Asset API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Bigtable Admin API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.adminAdminister your Cloud Bigtable tables and clusters
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.clusterAdminister your Cloud Bigtable clusters
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.instanceAdminister your Cloud Bigtable clusters
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.tableAdminister your Cloud Bigtable tables
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.adminAdminister your Cloud Bigtable tables and clusters
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.clusterAdminister your Cloud Bigtable clusters
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.tableAdminister your Cloud Bigtable tables
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account

Cloud Billing API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billingהצגה וניהול של חשבונות החיוב שלך ב-Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billing.readonlyהצגת חשבונות החיוב שלך ב-Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Build API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Composer API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Cloud DNS API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readonlyהצגת רשומות DNS שלך שבאירוח Google Cloud DNS
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readwriteניתן להציג ולנהל את רשומות DNS שלך שבאירוח Google Cloud DNS

API למניעת אובדן נתונים (DLP) ב-Cloud, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Dataproc API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Datastore API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreהצגה וניהול של הנתונים שלך ב-Google Cloud Datastore

Cloud Debugger API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud_debuggerשימוש בכלי לניפוי באגים Stackdriver

Cloud Deployment Manager V2 API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudmanView and manage your Google Cloud Platform management resources and deployment status information
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudman.readonlyView your Google Cloud Platform management resources and deployment status information

Cloud Filestore API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Firestore API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreView and manage your Google Cloud Datastore data

Cloud Functions API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Healthcare API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Cloud Identity API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices.lookupגישה אל פרטי המכשיר
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groupsהצגה, שינוי, יצירה ומחיקה של קבוצות Cloud Identity שאפשר לגשת אליהן, כולל החברים בכל קבוצה
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groups.readonlyהצגת קבוצות Cloud Identity שאפשר לגשת אליהן, כולל חברי הקבוצות וכתובות האימייל שלהם
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Identity-Aware Proxy API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud IoT API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloudiotרישום וניהול מכשירים בשירות Google Cloud IoT

Cloud Key Management Service (KMS) API , v1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloudkmsהצגה וניהול של המפתחות והסודות ששמורים ב-Cloud Key Management Service

Cloud Life Sciences API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Logging API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/logging.adminAdministrate log data for your projects
https://www.googleapis.com/auth/logging.readView log data for your projects
https://www.googleapis.com/auth/logging.writeSubmit log data for your projects

Cloud Monitoring API, גרסה 3

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringהצגה וכתיבה של נתוני מעקב עבור כל הפרויקטים שלך בענן ובממשק API, של Google ושל צד שלישי
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.readהצגת נתוני מעקב לכל הפרויקטים שלך ב-Google Cloud ופרויקטים של צד שלישי
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writeפרסום נתוני מדדים בפרויקטים שלך ב-Google Cloud

Cloud Natural Language API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-language应用机器学习模型以了解文本内容的结构和含义
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Cloud OS Login API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/computeView and manage your Google Compute Engine resources
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyView your Google Compute Engine resources

Cloud Pub/Sub API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。
https://www.googleapis.com/auth/pubsub查看和管理“发布/订阅”主题和订阅

Cloud Runtime Configuration API, v1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloudruntimeconfigניהול התצורה של זמן ריצה של שירותי Google Cloud Platform

Cloud SQL Admin API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。
https://www.googleapis.com/auth/sqlservice.admin管理 Google SQL 服务实例

Cloud Scheduler API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Cloud Search API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud_searchIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.debugIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.indexingIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.querySearch your organization's data in the Cloud Search index
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settingsIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.indexingIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.queryIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.statsIndex and serve your organization's data with Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats.indexingIndex and serve your organization's data with Cloud Search

Cloud Shell API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Source Repositories API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/source.full_controlניהול מאגרי קוד המקור שלך
https://www.googleapis.com/auth/source.read_onlyהצגת התוכן של מאגרי קוד המקור שלך
https://www.googleapis.com/auth/source.read_writeניהול התוכן של מאגרי קוד המקור שלך

Cloud Spanner API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/spanner.adminניהול מסדי הנתונים שלך ב-Spanner
https://www.googleapis.com/auth/spanner.dataהצגה וניהול של התוכן ממסדי הנתונים שלך ב-Spanner

Cloud Speech-to-Text API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Storage JSON API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform צפה ונהל את הנתונים שלך בכל שירותי Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-only הצג את הנתונים שלך בכל שירותי Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_control נהל את הנתונים וההרשאות שלך ב- Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only הצג את הנתונים שלך ב- Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write נהל את הנתונים שלך ב- Google Cloud Storage

Cloud TPU API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Tasks API, גרסה 2

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Cloud Test API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-only查看您在各项 Google Cloud 服务中的数据,并查看您的 Google 帐号的电子邮件地址

Cloud Text-to-Speech API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Tool results API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Cloud Trace API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/trace.appendכתוב נתוני Trace עבור פרויקט או יישום

Cloud Translation API, גרסה 3

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。
https://www.googleapis.com/auth/cloud-translation使用 Google 翻译将文字从一种语言翻译成另一种语言

Cloud Video Intelligence API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Vision API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-visionשימוש במודלים של למידת מכונה להבנה ולתיוג של תמונות

Compute Engine API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/computeהצג ונהל את המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyהצגת המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlניהול נתוניך והרשאותיך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyהצגת הנתונים שלך ב-Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeניהול הנתונים שלך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך

Content API for Shopping, גרסה 2.1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/content נהל את רישומי המוצרים והחשבונות שלך ב- Google Shopping

Dataflow API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/computeהצג ונהל את המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyהצגת המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

Display & Video 360 API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/display-videoיצירה, הצגה, עריכה ומחיקה סופית של הישויות והדוחות שלך ב-Display & Video 360
https://www.googleapis.com/auth/display-video-mediaplanningיצירה, הצגה ועריכה של ישויות קמפיינים ב-Display & Video 360, והצגת חשבוניות
https://www.googleapis.com/auth/doubleclickbidmanagerהצגה וניהול של הדוחות שלך במנהל הצעות המחיר של DoubleClick

DoubleClick Bid Manager API, גרסה 1.1

范围
https://www.googleapis.com/auth/doubleclickbidmanager在DoubleClick Bid Manager中查看和管理报告

Drive API, גרסה 3

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/driveSee, edit, create, and delete all of your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataSee, create, and delete its own configuration data in your Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileSee, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadataView and manage metadata of files in your Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonlySee information about your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonlyView the photos, videos and albums in your Google Photos
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlySee and download all your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.scriptsModify your Google Apps Script scripts' behavior

Drive Activity API, גרסה 2

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity צפה והוסף לרשומת הפעילות של קבצים ב- Google Drive שלך
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity.readonly צפה ברשומת הפעילות של קבצים ב- Google Drive שלך

Enterprise License Manager API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/apps.licensing הצג ונהל רישיונות G Suite עבור הדומיין שלך

Error Reporting API: v1beta1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Fact Check Tools API, v1alpha1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

Firebase Cloud Messaging API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/firebase.messagingשליחת הודעות וניהול מינויים להעברת הודעות באפליקציות Firebase
היקפים
https://www.googleapis.com/auth/firebase צפה ונהל את כל נתוני Firebase וההגדרות שלך

Firebase Management API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/firebaseהצגה וניהול של כל הנתונים וההגדרות שלך ב-Firebase
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyהצגה של כל הנתונים וההגדרות שלך ב-Firebase

Firebase Rules API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/firebaseView and administer all your Firebase data and settings
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyView all your Firebase data and settings

Fitness API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.readשימוש ב-Google Fit כדי לקבל ולאחסן נתונים על פעילותך הגופנית
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.writeהוספה של נתוני פעילות גופנית מ-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.readקבלת מידע על רמת הסוכר בדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע על רמת הסוכר בדם שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.writeהוספת מידע על רמת הסוכר בדם ל-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש במידע על רמת הסוכר בדם שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.readקבלת מידע על לחץ הדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע בנוגע ללחץ הדם שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.writeהוספת מידע על לחץ הדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתמש במידע על לחץ הדם שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.readהצגת מידע על הנתונים הגופניים שלך ב-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.writeהוספת מידע על הנתונים הגופניים ל-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.readקבלת מידע על חום הגוף שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע על חום הגוף שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.writeהוספת נתונים למידע על חום הגוף שלך ב-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש במידע על חום הגוף שלי באפליקציה הזאת.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.readגישה לנתוני הדופק שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתף את המידע על הדופק שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.writeהוספה לנתוני הדופק שלך ב-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש בנתוני הדופק שלי באפליקציה הזאת.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.readקבלה של נתוני המהירות והמרחק שלך ב-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.writeהוספה לנתוני המיקום ב-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.readקבלת מידע על התזונה שלך מ-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.writeהוספת פרטים על התזונה שלך ל-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.readקבלת מידע על ריווי החמצן בדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע על ריווי החמצן בדם שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.writeהוספת מידע על ריווי החמצן בדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתמש במידע על ריווי החמצן בדם שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.readהצגת מידע על הבריאות המינית שלך ב-Google Fit. מוסכם עליי ש-Google תשתף עם האפליקציה הזו מידע בנוגע לבריאות המינית שלי.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.writeהוספת מידע על הבריאות המינית שלך ב-Google Fit. אני מסכימה ש-Google תשתמש במידע לגבי הבריאות המינית שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.readצפייה בנתוני השינה שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתף את נתוני השינה שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.writeהוספה לנתונים שנאספים על השינה שלך ב-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש בנתוני השינה שלי באפליקציה הזו.

Genumcs API , v2alpha1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/genomicsהצג ונהל את נתוני Genomics

Gmail API, גרסה 1

טווחים
https://mail.google.com/קריאה, כתיבה, שליחה ומחיקה סופית של כל הודעות האימייל ב-Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.action.composeניהול טיוטות ושליחת הודעות אימייל בעת אינטראקציה עם התוסף
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.actionהצגת הודעות האימייל שלך בכל אינטראקציה עם התוסף
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.metadataהצגת מטא נתונים של הודעות אימייל כשהתוסף פועל
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.readonlyהצגת הודעות האימייל כשהתוסף פועל
https://www.googleapis.com/auth/gmail.composeנהל טיוטות ושלח הודעות אימייל
https://www.googleapis.com/auth/gmail.insertהוספת כתובות אימייל לתיבת הדואר שלך ב-Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.labelsקריאה ועריכה של תוויות האימייל שלך
https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadataהצגת מטא נתונים של הודעות האימייל שלך כגון תוויות וכותרות, ללא גוף ההודעות
https://www.googleapis.com/auth/gmail.modifyקריאה, כתיבה ושליחה של הודעות אימייל מחשבון Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonlyגישה להגדרות ולהודעות האימייל שלך
https://www.googleapis.com/auth/gmail.sendשליחת אימייל מטעמך
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basicהצגה, עריכה, יצירה או שינוי של הגדרות ומסנני האימייל ב-Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharingניהול של הגדרות רגישות לדואר, כולל האנשים שיכולים לנהל את הדואר שלך

Google Analytics API, גרסה 3

范围
https://www.googleapis.com/auth/analytics查看和管理您的Google Analytics(分析)数据
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit修改Google Analytics(分析)管理实体
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users通过电子邮件地址管理Google Analytics(分析)帐户用户
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly查看Google Analytics(分析)用户权限
https://www.googleapis.com/auth/analytics.provision创建一个新的Google Analytics(分析)帐户及其默认属性并查看
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly查看您的Google Analytics(分析)数据
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion管理Google Analytics(分析)用户删除请求

Google Classroom API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcementsView and manage announcements in Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements.readonlyView announcements in Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursesSee, edit, create, and permanently delete your Google Classroom classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonlyView your Google Classroom classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.meSee, create and edit coursework items including assignments, questions, and grades
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonlyView your course work and grades in Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.studentsManage course work and grades for students in the Google Classroom classes you teach and view the course work and grades for classes you administer
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonlyView course work and grades for students in the Google Classroom classes you teach or administer
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterialsSee, edit, and create classwork materials in Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonlySee all classwork materials for your Google Classroom classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.me.readonlyView your Google Classroom guardians
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.studentsView and manage guardians for students in your Google Classroom classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students.readonlyView guardians for students in your Google Classroom classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emailsView the email addresses of people in your classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photosView the profile photos of people in your classes
https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notificationsReceive notifications about your Google Classroom data
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rostersManage your Google Classroom class rosters
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonlyView your Google Classroom class rosters
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.me.readonlyView your course work and grades in Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.students.readonlyView course work and grades for students in the Google Classroom classes you teach or administer
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topicsSee, create, and edit topics in Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonlyView topics in Google Classroom

Google Cloud Data Catalog API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Google Cloud Memorystore ל-Redis API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Google Docs API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/documentsSee, edit, create, and delete all your Google Docs documents
https://www.googleapis.com/auth/documents.readonlySee all your Google Docs documents
https://www.googleapis.com/auth/driveSee, edit, create, and delete all of your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileSee, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlySee and download all your Google Drive files

Google Identity Toolkit API, גרסה 3

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform הצג ונהל את הנתונים שלך בכל שירותי Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/firebase צפה ונהל את כל נתוני Firebase וההגדרות שלך

Google OAuth2 API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileהצגת המידע האישי שלך, כולל מידע אישי שהגדרת כך שיהיה גלוי לכול
Openidשיוך שלך למידע האישי שלך ב-Google

Google Play Android Developer API, גרסה 3

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher צפה ונהל את חשבון המפתח שלך ב- Google Play

Google Play Custom App Publishing API, גרסה 1

范围
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher查看和管理您的Google Play开发者帐户

Google Play EMM API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise נהל מכשירי אנדרואיד ארגוניים

Google Play Games Management, ניהול גרסאות v1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/games צור, ערוך ומחק את הפעילות שלך ב- Google Play משחקים

Google Play Games Services, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataהצגה, יצירה ומחיקה של נתוני ההגדרה של האפליקציה ב-Google Drive שלך
https://www.googleapis.com/auth/gamesיצירה, עריכה ומחיקה של הפעילות שלך ב-Google Play Games

Google Play Games Services Publishing API, תצורת גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher צפה ונהל את חשבון המפתח שלך ב- Google Play

Google Search Console API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/webmasters הצגה וניהול של נתוני Search Console עבור האתרים המאומתים שלך
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly הצג את נתוני Search Console עבור האתרים המאומתים שלך

Google Sheets API, גרסה 4

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/driveהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה רק של הקבצים הספציפיים ב-Google Drive שבהם נעשה שימוש באפליקציה הזו
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyהצגה והורדה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyהצגת כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets

כניסה באמצעות חשבון Google

טווחים
emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google
Openidשיוך שלך למידע האישי שלך ב-Google
פרופילהצגת המידע האישי שלך, כולל מידע אישי שהגדרת כך שיהיה גלוי לכול

Google Site Verification API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/siteverification נהל את רשימת האתרים והדומיינים שבשליטתך
https://www.googleapis.com/auth/siteverification.verify_only נהל את אימות האתר החדש שלך באמצעות Google

Google Slides API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/driveהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה רק של הקבצים הספציפיים ב-Google Drive שבהם נעשה שימוש באפליקציה הזו
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyהצגה והורדה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/presentationsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל המצגות שלך ב-Google Slides
https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonlyהצגת כל המצגות שלך ב-Google Slides
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyהצגת כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets

Google Vault API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/ediscoveryניהול נתוני eDiscovery שלך
https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonlyהצג את נתוני eDiscovery שלך

Google Workspace Alert Center API, v1beta1

范围
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts查看和删除您域的G Suite警报,并发送警报反馈

Google Workspace Reseller API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/apps.order נהל משתמשים בדומיין שלך
https://www.googleapis.com/auth/apps.order.readonly נהל משתמשים בדומיין שלך

Groups Migration API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migrationהעלאת הודעות לקבוצות Google בדומיין שלך

Groups Settings API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.settings צפה ונהל את ההגדרות של קבוצת G Suite

IAM Service Account Credential API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

API לניהול זהויות והרשאות גישה (IAM), גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Indexing API, גרסה 3

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/indexing הגש נתונים ל- Google לאינדקס

Kubernetes Engine API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Library Agent API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

שירות מנוהל של Microsoft Active Directory API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Manufacturer Center API, גרסה 1

范围
https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter管理您的Google制造商中心产品清单

Network Management API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

OS Config API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

OpenID Connect , 1.0

טווחים
emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google
Openidשיוך שלך למידע האישי שלך ב-Google
פרופילהצגת המידע האישי שלך, כולל מידע אישי שהגדרת כך שיהיה גלוי לכול

PageSpeed Insights API, גרסה 5

范围
Openid的将您与您在Google上的个人信息相关联

People API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/contactsהצגה, עריכה, הורדה ומחיקה סופית של אנשי הקשר שלך
https://www.googleapis.com/auth/contacts.other.readonlyהצגה והורדה של פרטים ליצירת קשר שנשמרו באופן אוטומטי ברשימה "אנשי קשר נוספים"
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonlyהצגה והורדה של אנשי הקשר שלך
https://www.googleapis.com/auth/directory.readonlyהצגה והורדה של ספריית G Suite של הארגון
https://www.googleapis.com/auth/user.addresses.readהצגת כתובות המגורים שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.birthday.readהצגה והורדה של תאריך הלידה המדויק שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.emails.readהצגה והורדה של כל כתובות האימייל בחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.gender.readהצגת המגדר שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.organization.readהצגת פרטים לגבי הארגון, ההשכלה והיסטוריית העבודות שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.phonenumbers.readהצגה והורדה של מספרי הטלפון הפרטיים שלך
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileהצגת המידע האישי שלך, כולל מידע אישי שהגדרת כך שיהיה גלוי לכול

Photos Library API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrarySee, upload, and organize items in your Google Photos library
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.appendonlyAdd to your Google Photos library
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.edit.appcreateddataEdit the info in your photos, videos, and albums created within this app, including titles, descriptions, and covers
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonlyView your Google Photos library
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddataManage photos added by this app
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharingManage and add to shared albums on your behalf

Policy Troubleshooter API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Recommender API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

SAS Portal API, v1alpha1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

SAS Portal API (Testing), v1alpha1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

Search Ads 360 API, גרסה 2

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/doubleclicksearch צפה ונהל את נתוני הפרסום שלך ב- DoubleClick Search

Secret Manager API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Security Command Center API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Service Consumer Management API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Service Management API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/service.managementניהול תצורת השירותים שלך בממשק API של Google
https://www.googleapis.com/auth/service.management.readonlyהצגת תצורת השירות של Google API

Service Networking API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/service.managementניהול תצורת השירותים שלך בממשק API של Google

Service Usage API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/service.managementניהול תצורת השירותים שלך בממשק API של Google

Stackdriver Profiler API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringהצגה וכתיבה של נתוני מעקב עבור כל הפרויקטים שלך בענן ובממשק API, של Google ושל צד שלישי
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writeפרסום נתוני מדדים בפרויקטים שלך ב-Google Cloud

Storage Transfer API, גרסה 1

瞄准镜
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform查看、修改、配置和删除您的 Google Cloud 数据,并查看您 Google 帐号的电子邮件地址。

Street View Publish API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish פרסם ונהל את תמונות ה- 360 שלך ב- Google Street View

Tag Manager API, גרסה 2

范围
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.delete.containers删除您的Google跟踪代码管理器容器
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers管理您的Google跟踪代码管理器容器及其子组件,但不包括版本控制和发布
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions管理您的Google跟踪代码管理器容器版本
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.accounts查看和管理您的Google跟踪代码管理器帐户
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.users管理您的Google跟踪代码管理器帐户和容器的用户权限
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish发布您的Google跟踪代码管理器容器版本
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly查看您的Google跟踪代码管理器容器及其子组件

Tasks API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/tasks צור, ערוך, ארגן ומחק את כל המשימות שלך
https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonly צפה במשימות שלך

Web Security Scanner API, v1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

YouTube Analytics API, גרסה 2

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/youtube נהל את חשבון YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly צפה בחשבון YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner צפה ונהל את הנכסים שלך ואת התוכן המשויך ב- YouTube
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly צפה בדוחות YouTube Analytics כספיים ולא כספיים עבור תוכן YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly צפה בדוחות YouTube Analytics לתוכן YouTube שלך

YouTube Data API, גרסה 3

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/youtubeניהול חשבון YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/youtube.channel-memberships.creatorהצגת רשימה מעודכנת של החברים הפעילים במועדון החברים של הערוץ, הרמה הנוכחית שלהם והתאריך שבו הם הצטרפו למועדון
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-sslהצגה, עריכה ומחיקה לצמיתות של סרטונים, דירוגים, תגובות וכתוביות ב-YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonlyהצגת חשבון YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/youtube.uploadניהול הסרטונים שלך ב-YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartnerהצגה וניהול של הנכסים והתכנים הקשורים שלך ב-YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner-channel-auditהצגת מידע פרטי של ערוץ YouTube שלך הרלוונטי בתהליך הביקורת של שותף YouTube.

YouTube Reporting API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly צפה בדוחות YouTube Analytics כספיים ולא כספיים עבור תוכן YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly צפה בדוחות YouTube Analytics לתוכן YouTube שלך