موجودیت ها را با ML Kit در iOS استخراج کنید

برای تجزیه و تحلیل یک متن و استخراج موجودیت‌های موجود در آن، API استخراج موجودیت ML Kit را با ارسال مستقیم متن به متد annotateText:completion: آن فراخوانی کنید. همچنین می‌توان یک شی اختیاری EntityExtractionParams را که حاوی گزینه‌های پیکربندی دیگری مانند زمان مرجع، منطقه زمانی یا فیلتری برای محدود کردن جستجوی زیرمجموعه‌ای از انواع موجودیت است، عبور داد. API فهرستی از اشیاء EntityAnnotation حاوی اطلاعات مربوط به هر موجودیت را برمی گرداند.

دارایی های آشکارساز پایه استخراج موجودیت به صورت ایستا در زمان اجرای برنامه به هم مرتبط می شوند. آنها حدود 10.7 مگابایت به برنامه شما اضافه می کنند.

آن را امتحان کنید

قبل از اینکه شروع کنی

 1. کتابخانه های ML Kit زیر را در فایل پادفایل خود قرار دهید:

  pod 'GoogleMLKit/EntityExtraction', '3.2.0'
  
 2. پس از نصب یا به روز رسانی Pods پروژه خود، پروژه Xcode خود را با استفاده از xcworkspace آن باز کنید. ML Kit در Xcode نسخه 13.2.1 یا بالاتر پشتیبانی می شود.

استخراج موجودیت ها از متن

برای استخراج موجودیت ها از متن، ابتدا یک شیء EntityExtractorOptions با تعیین زبان ایجاد کنید و از آن برای نمونه سازی یک EntityExtractor استفاده کنید:

سریع

// Note: You can specify any of the 15 languages entity extraction supports here. 
let options = EntityExtractorOptions(modelIdentifier: 
                  EntityExtractionModelIdentifier.english)
let entityExtractor = EntityExtractor.entityExtractor(options: options)

هدف-C

// Note: You can specify any of the 15 languages entity extraction supports here. 
MLKEntityExtractorOptions *options = 
  [[MLKEntityExtractorOptions alloc] 
    initWithModelIdentifier:MLKEntityExtractionModelIdentifierEnglish];

MLKEntityExtractor *entityExtractor = 
  [MLKEntityExtractor entityExtractorWithOptions:options];

سپس، مطمئن شوید که مدل زبان مورد نیاز در دستگاه دانلود شده است:

سریع

entityExtractor.downloadModelIfNeeded(completion: {
 // If the error is nil, the download completed successfully.
})

هدف-C

[entityExtractor downloadModelIfNeededWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
  // If the error is nil, the download completed successfully.
}];

پس از دانلود مدل، یک رشته و یک MLKEntityExtractionParams اختیاری را به متد annotate ارسال کنید.

سریع

// The EntityExtractionParams parameter is optional. Only instantiate and
// configure one if you need to customize one or more of its params.
var params = EntityExtractionParams()
// The params object contains the following properties which can be customized on
// each annotateText: call. Please see the class's documentation for a more
// detailed description of what each property represents.
params.referenceTime = Date();
params.referenceTimeZone = TimeZone(identifier: "GMT");
params.preferredLocale = Locale(identifier: "en-US");
params.typesFilter = Set([EntityType.address, EntityType.dateTime])

extractor.annotateText(
  text.string,
  params: params,
  completion: {
   result, error in
   // If the error is nil, the annotation completed successfully and any results 
   // will be contained in the `result` array.
  }
)

هدف-C

// The MLKEntityExtractionParams property is optional. Only instantiate and
// configure one if you need to customize one or more of its params.
MLKEntityExtractionParams *params = [[MLKEntityExtractionParams alloc] init];
// The params object contains the following properties which can be customized on
// each annotateText: call. Please see the class's documentation for a fuller 
// description of what each property represents.
params.referenceTime = [NSDate date];
params.referenceTimeZone = [NSTimeZone timeZoneWithAbbreviation:@"GMT"];
params.preferredLocale = [NSLocale localWithLocaleIdentifier:@"en-US"];
params.typesFilter = 
  [NSSet setWithObjects:MLKEntityExtractionEntityTypeAddress, 
             MLKEntityExtractionEntityTypeDateTime, nil];

[extractor annotateText:text.string
       withParams:params
       completion:^(NSArray *_Nullable result, NSError *_Nullable error) {
 // If the error is nil, the annotation completed successfully and any results 
 // will be contained in the `result` array.
}

روی نتایج حاشیه نویسی حلقه بزنید تا اطلاعات موجودات شناسایی شده را بازیابی کنید.

سریع

// let annotations be the Array! returned from EntityExtractor
for annotation in annotations {
 let entities = annotation.entities
 for entity in entities {
  switch entity.entityType {
   case EntityType.dateTime:
    guard let dateTimeEntity = entity.dateTimeEntity else {
     print("This field should be populated.")
     return
    }
    print("Granularity: %d", dateTimeEntity.dateTimeGranularity)
    print("DateTime: %@", dateTimeEntity.dateTime)
   case EntityType.flightNumber:
    guard let flightNumberEntity = entity.flightNumberEntity else {
     print("This field should be populated.")
     return
    }
    print("Airline Code: %@", flightNumberEntity.airlineCode)
    print("Flight number: %@", flightNumberEntity.flightNumber)
   case EntityType.money:
    guard let moneyEntity = entity.moneyEntity else {
     print("This field should be populated.")
     return
    }
    print("Currency: %@", moneyEntity.integerPart)
    print("Integer Part: %d", moneyEntity.integerPart)
    print("Fractional Part: %d", moneyEntity.fractionalPart)
   // Add additional cases as needed.
   default:
    print("Entity: %@", entity);
  }
 }
}

هدف-C

NSArray *annotations; // Returned from EntityExtractor

for (MLKEntityAnnotation *annotation in annotations) {
      NSArray *entities = annotation.entities;
      NSLog(@"Range: [%d, %d)", (int)annotation.range.location, (int)(annotation.range.location + annotation.range.length));
      for (MLKEntity *entity in entities) {
       if ([entity.entityType isEqualToString:MLKEntityExtractionEntityTypeDateTime]) {
        MLKDateTimeEntity *dateTimeEntity = entity.dateTimeEntity;
        NSLog(@"Granularity: %d", (int)dateTimeEntity.dateTimeGranularity);
        NSLog(@"DateTime: %@", dateTimeEntity.dateTime);
        break;
       } else if ([entity.entityType isEqualToString:MLKEntityExtractionEntityTypeFlightNumber]) {
        MLKFlightNumberEntity *flightNumberEntity = entity.flightNumberEntity;
        NSLog(@"Airline Code: %@", flightNumberEntity.airlineCode);
        NSLog(@"Flight number: %@", flightNumberEntity.flightNumber);
        break;
       } else if ([entity.entityType isEqualToString:MLKEntityExtractionEntityTypeMoney]) {
        MLKMoneyEntity *moneyEntity = entity.moneyEntity;
        NSLog(@"Currency: %@", moneyEntity.unnormalizedCurrency);
        NSLog(@"Integer Part: %d", (int)moneyEntity.integerPart);
        NSLog(@"Fractional Part: %d", (int)moneyEntity.fractionalPart);
        break;
       } else {
        // Add additional cases as needed.
        NSLog(@"Entity: %@", entity);
       }
      }