iOS'te ML Kiti ile yüzleri algılama

Resimler ve videolardaki yüzleri algılamak için ML Kit'i kullanabilirsiniz.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Aşağıdaki ML Kit kapsüllerini Podfile dosyanıza ekleyin:
  pod 'GoogleMLKit/FaceDetection', '3.2.0'
  
 2. Projenizin Kapsüllerini yükledikten veya güncelledikten sonra, .xcworkspace kodunu kullanarak Xcode projenizi açın. ML Kit, Xcode'un 12.4 veya sonraki sürümlerinde desteklenir.

Giriş resmi yönergeleri

Yüz tanıma için, en az 480x360 piksel boyutunda bir resim kullanmanız gerekir. ML Kit'in yüzleri doğru şekilde algılaması için giriş resimleri yeterli piksel verisi tarafından temsil edilen yüzler içermelidir. Genel olarak, bir resimde tespit etmek istediğiniz her yüz en az 100x100 piksel olmalıdır. Yüzlerin kıvrımlarını tespit etmek istiyorsanız ML Kit'in daha yüksek çözünürlüklü girişi gerekir: Her yüzü en az 200x200 piksel olmalıdır.

Yüzleri gerçek zamanlı bir uygulamada algılıyorsanız giriş resimlerinin genel boyutlarını da dikkate almak isteyebilirsiniz. Küçük resimler daha hızlı işlenebilir. Bu nedenle, gecikmeyi azaltmak için görüntüleri daha düşük çözünürlüklerde yakalayın. Ancak yukarıdaki doğruluk koşullarını göz önünde bulundurun ve öznenin yüzünün resmin mümkün olduğunca fazla yer kaplamasını sağlayın. Ayrıca gerçek zamanlı performansı artırmak için ipuçlarına bakın.

Düşük resim odağı da doğruluğu etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar alamazsanız kullanıcıdan resmi yeniden yakalamasını isteyin.

Bir yüzün kameraya göre yönü de ML Kit'in algıladığı yüz özelliklerini etkileyebilir. Yüz Algılama Kavramları sayfasını inceleyin.

1. Yüz algılayıcıyı yapılandırma

Bir resme yüz algılama uygulamadan önce, yüz algılayıcının varsayılan ayarlarından birini değiştirmek isterseniz bu ayarları bir FaceDetectorOptions nesnesiyle belirtin. Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ayarlar
performanceMode fast (varsayılan) | accurate

Yüzleri algılarken hızı veya doğruluğu tercih edin.

landmarkMode none (varsayılan) | all

Algılanan tüm yüzlerin "yer işaretleri"ni (gözler, kulaklar, burun, yanak, ağız) tespit etmeye çalışın.

contourMode none (varsayılan) | all

Yüz özelliklerinin konturlarının algılanıp algılanmayacağı. Konturlar, yalnızca görüntülerdeki en belirgin yüzler için algılanır.

classificationMode none (varsayılan) | all

Yüzlerin "gülümseyen" ve "gözler açık" gibi kategorilerde sınıflandırılması gerekip gerekmediği.

minFaceSize CGFloat (varsayılan: 0.1)

Kafanın genişliğinin resmin genişliğine oranı olarak, istenen en küçük yüz boyutunu ayarlar.

isTrackingEnabled false (varsayılan) | true

Yüzlere, bir kimlik atanıp atanmayacağı, resimlerdeki yüzleri izlemek için kullanılabilir.

Kontur algılama etkinleştirildiğinde yalnızca bir yüz algılandığı için yüz izleme faydalı sonuçlar vermez. Bu nedenle ve algılama hızını artırmak için hem kontur algılamayı hem de yüz izlemeyi etkinleştirmeyin.

Örneğin, aşağıdaki örneklerden biri gibi bir FaceDetectorOptions nesnesi oluşturun:

Swift

// High-accuracy landmark detection and face classification
let options = FaceDetectorOptions()
options.performanceMode = .accurate
options.landmarkMode = .all
options.classificationMode = .all

// Real-time contour detection of multiple faces
// options.contourMode = .all

Objective-C

// High-accuracy landmark detection and face classification
MLKFaceDetectorOptions *options = [[MLKFaceDetectorOptions alloc] init];
options.performanceMode = MLKFaceDetectorPerformanceModeAccurate;
options.landmarkMode = MLKFaceDetectorLandmarkModeAll;
options.classificationMode = MLKFaceDetectorClassificationModeAll;

// Real-time contour detection of multiple faces
// options.contourMode = MLKFaceDetectorContourModeAll;

2. Giriş resmini hazırlayın

Bir görüntüdeki yüzleri algılamak için process(_:completion:) veya results(in:) yöntemini kullanarak resmi UIImage veya CMSampleBufferRef olarak FaceDetector ile paylaşın:

UIImage veya CMSampleBuffer kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun.

UIImage kullanıyorsanız şu adımları uygulayın:

 • UIImage ile bir VisionImage nesnesi oluşturun. Doğru .orientation'u belirttiğinizden emin olun.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

CMSampleBuffer kullanıyorsanız şu adımları uygulayın:

 • CMSampleBuffer içinde yer alan resim verilerinin yönünü belirtin.

  Resmin yönünü ayarlamak için:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • CMSampleBuffer nesnesini ve yönünü kullanarak VisionImage nesnesi oluşturun:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. FaceDetector örneğini alma

FaceDetector örneğini alın:

Swift

let faceDetector = FaceDetector.faceDetector(options: options)

Objective-C

MLKFaceDetector *faceDetector = [MLKFaceDetector faceDetectorWithOptions:options];
   

4. Resmi işleyin

Ardından, resmi process() yöntemine geçirin:

Swift

weak var weakSelf = self
faceDetector.process(visionImage) { faces, error in
 guard let strongSelf = weakSelf else {
  print("Self is nil!")
  return
 }
 guard error == nil, let faces = faces, !faces.isEmpty else {
  // ...
  return
 }

 // Faces detected
 // ...
}

Objective-C

[faceDetector processImage:image
        completion:^(NSArray<MLKFace *> *faces,
               NSError *error) {
 if (error != nil) {
  return;
 }
 if (faces.count > 0) {
  // Recognized faces
 }
}];

5. Algılanan yüzler hakkında bilgi alın

Yüz algılama işlemi başarılı olursa yüz algılayıcı, tamamlama işleyicisine bir dizi Face nesnesi iletir. Her Face nesnesi, resimde algılanan bir yüzü temsil eder. Her yüz için sınırlayıcı koordinatlarını, giriş resminde ve yüz algılayıcısını bulacak şekilde yapılandırdığınız diğer tüm bilgilerde görebilirsiniz. Örneğin:

Swift

for face in faces {
 let frame = face.frame
 if face.hasHeadEulerAngleX {
  let rotX = face.headEulerAngleX // Head is rotated to the uptoward rotX degrees
 }
 if face.hasHeadEulerAngleY {
  let rotY = face.headEulerAngleY // Head is rotated to the right rotY degrees
 }
 if face.hasHeadEulerAngleZ {
  let rotZ = face.headEulerAngleZ // Head is tilted sideways rotZ degrees
 }

 // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
 // nose available):
 if let leftEye = face.landmark(ofType: .leftEye) {
  let leftEyePosition = leftEye.position
 }

 // If contour detection was enabled:
 if let leftEyeContour = face.contour(ofType: .leftEye) {
  let leftEyePoints = leftEyeContour.points
 }
 if let upperLipBottomContour = face.contour(ofType: .upperLipBottom) {
  let upperLipBottomPoints = upperLipBottomContour.points
 }

 // If classification was enabled:
 if face.hasSmilingProbability {
  let smileProb = face.smilingProbability
 }
 if face.hasRightEyeOpenProbability {
  let rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability
 }

 // If face tracking was enabled:
 if face.hasTrackingID {
  let trackingId = face.trackingID
 }
}

Objective-C

for (MLKFace *face in faces) {
 // Boundaries of face in image
 CGRect frame = face.frame;
 if (face.hasHeadEulerAngleX) {
  CGFloat rotX = face.headEulerAngleX; // Head is rotated to the upward rotX degrees
 }
 if (face.hasHeadEulerAngleY) {
  CGFloat rotY = face.headEulerAngleY; // Head is rotated to the right rotY degrees
 }
 if (face.hasHeadEulerAngleZ) {
  CGFloat rotZ = face.headEulerAngleZ; // Head is tilted sideways rotZ degrees
 }

 // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
 // nose available):
 MLKFaceLandmark *leftEar = [face landmarkOfType:FIRFaceLandmarkTypeLeftEar];
 if (leftEar != nil) {
  MLKVisionPoint *leftEarPosition = leftEar.position;
 }

 // If contour detection was enabled:
 MLKFaceContour *upperLipBottomContour = [face contourOfType:FIRFaceContourTypeUpperLipBottom];
 if (upperLipBottomContour != nil) {
  NSArray<MLKVisionPoint *> *upperLipBottomPoints = upperLipBottomContour.points;
  if (upperLipBottomPoints.count > 0) {
   NSLog("Detected the bottom contour of the subject's upper lip.")
  }
 }

 // If classification was enabled:
 if (face.hasSmilingProbability) {
  CGFloat smileProb = face.smilingProbability;
 }
 if (face.hasRightEyeOpenProbability) {
  CGFloat rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability;
 }

 // If face tracking was enabled:
 if (face.hasTrackingID) {
  NSInteger trackingID = face.trackingID;
 }
}

Yüz konturları örneği

Yüz konturu algılamayı algıladığınızda, algılanan her yüz özelliği için bir nokta listesi alırsınız. Bu noktalar özelliğin şeklini temsil eder. Konturların nasıl temsil edildiğiyle ilgili ayrıntılar için Yüz Algılama Kavramları bölümüne göz atın.

Aşağıdaki resimde bu noktaların bir yüzle nasıl eşleştiği gösterilmektedir. Büyütmek için resmi tıklayın:

örnek yüz konturu ağı

Gerçek zamanlı yüz algılama

Yüz algılamayı gerçek zamanlı bir uygulamada kullanmak istiyorsanız en iyi kare hızlarına ulaşmak için şu yönergeleri uygulayın:

 • Yüz algılamayı, yüz konturu algılama veya sınıflandırma ve önemli nokta algılama özelliklerini kullanacak şekilde yapılandırın. İkisini birden kullanmayın:

  Kontur algılama
  Önemli nokta algılama
  Sınıflandırma
  Önemli nokta algılama ve sınıflandırma
  Kontur algılama ve önemli nokta algılama
  Kontur algılama ve sınıflandırma
  Kontur algılama, önemli nokta algılama ve sınıflandırma

 • fast modunu etkinleştirin (varsayılan olarak etkindir).

 • Resimleri daha düşük çözünürlükte çekmeyi düşünebilirsiniz. Ancak, bu API'nin resim boyutu gereksinimlerini de unutmayın.

 • Video çerçevelerini işlemek için algılayıcının results(in:) eşzamanlı API'sini kullanın. Belirtilen video çerçevesinden eşzamanlı olarak sonuç almak için AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegatecaptureOutput(_, didOutput:from:) işlevinden bu yöntemi çağırın. Algılayıcının çağrılarını kısmak için AVCaptureVideoDataOutput alwaysDiscardsLateVideoFrames değerini true olarak tutun. Algılayıcı çalışırken yeni bir video çerçevesi kullanılabilir hale gelirse atlanır.
 • Algılayıcının çıkışını giriş resmine yer paylaşımlı olarak eklemek için kullanıyorsanız önce ML Kit'ten sonucu alın, ardından resmi ve yer paylaşımını tek bir adımda oluşturun. Bu şekilde, her bir işlenmiş giriş çerçevesi için ekranı yalnızca bir kez oluşturursunuz. Örnek için ML Kit hızlı başlangıç örneğindeki updatepreviewOverlayViewWithLastFrame konusuna bakın.