Cài đặt thiết bị đầu cuối chức năng nâng cao

Chế độ cài đặt thiết bị đầu cuối có chức năng nâng cao

Có vẻ như bạn không có quyền truy cập vào tài liệu về chế độ cài đặt thiết bị đầu cuối có chức năng nâng cao. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng địa chỉ email thích hợp.

Nếu bạn muốn truy cập tài liệu này, hãy nhấp vào Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm về Google Wallet Transit, hoàn thành biểu mẫu và gửi biểu mẫu đó. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và gửi email cho bạn sau khi chúng tôi phê duyệt yêu cầu.

Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm về Google Wallet Transit