Kết nối ứng dụng Chat với các dịch vụ và công cụ khác

Trang này mô tả cách kết nối một ứng dụng Google Chat với một dịch vụ hoặc công cụ bên ngoài Google Chat. Mặc dù các ứng dụng trong Chat vốn mạnh mẽ, nhưng chúng thường hoạt động phối hợp với các hệ thống khác và yêu cầu các ứng dụng đồng hành để kết nối tài khoản, cho phép truy cập dữ liệu, hiển thị thêm dữ liệu hoặc định cấu hình các lựa chọn ưu tiên của người dùng.

Yêu cầu người dùng định cấu hình ứng dụng Chat từ

Nếu việc hoàn thành một yêu cầu cần phải có cấu hình bổ sung không thể hoàn tất trực tiếp trong ứng dụng Chat, hãy trả về một URL cấu hình cho người dùng trong câu trả lời thông thường hoặc hiển thị URL cấu hình ở chế độ riêng tư theo biểu mẫu sau:

{
  "actionResponse": {
    "type": "REQUEST_CONFIG",
    "url": "CONFIGURATION_URL"
  }
}

Thao tác này sẽ yêu cầu Google Chat hiển thị cho người dùng một lời nhắc riêng tư, trong đó CONFIGURATION_URL là đường liên kết để người dùng truy cập nhằm xác thực, uỷ quyền hoặc định cấu hình bổ sung. Phản hồi REQUEST_CONFIG loại trừ lẫn nhau với thông báo phản hồi thông thường. Mọi văn bản, thẻ hoặc các thuộc tính khác sẽ bị bỏ qua.

Hoàn tất yêu cầu cấu hình

Mỗi sự kiện tương tác MESSAGE mà ứng dụng Chat nhận được cũng bao gồm thông số configCompleteRedirectUrl. URL này phải được mã hoá trong URL cấu hình để được sử dụng khi hoàn tất quy trình. Việc chuyển hướng đến URL này báo hiệu đến Google Chat rằng yêu cầu định cấu hình đã được thực hiện.

Khi ứng dụng Chat khởi động, quy trình sẽ phụ thuộc vào tin nhắn cụ thể mà bạn nhận được. Để phản hồi một tin nhắn như @app help, ứng dụng Chat sẽ phản hồi bằng tin nhắn mà không yêu cầu cấu hình bổ sung.

Khi người dùng được chuyển hướng thành công đến configCompleteRedirectUrl được cung cấp trong thông báo ban đầu, Google Chat sẽ thực hiện các bước sau:

  1. Xoá lời nhắc hiển thị với người dùng khởi tạo.
  2. Chuyển tin nhắn gốc sang chế độ công khai để các thành viên khác trong không gian có thể thấy tin nhắn đó.
  3. Gửi tin nhắn gốc đến cùng một ứng dụng Chat lần thứ hai.

Việc truy cập vào configCompleteRedirectUrl chỉ ảnh hưởng đến một thông báo cho người dùng. Nếu người dùng đã cố gắng nhắn tin cho ứng dụng Chat nhiều lần và kết quả là nhận được nhiều lời nhắc, thì việc nhấp qua một lời nhắc cụ thể và hoàn tất quy trình xác thực và định cấu hình sẽ chỉ ảnh hưởng đến thông báo cụ thể đó. Các tin nhắn khác sẽ không thay đổi.

Khi một sự kiện tương tác MESSAGE được gửi lại theo cách này, sự kiện đó phải giống hệt với sự kiện gốc. Tuy nhiên, có một số trường hợp sự kiện tương tác MESSAGE có thể khác. Ví dụ: khi một tin nhắn đề cập đến cả ứng dụng Chat A và ứng dụng Chat B, thì người dùng có thể chỉnh sửa tin nhắn nếu ứng dụng Chat A phản hồi bằng một tin nhắn thông thường trước khi xác thực bằng ứng dụng Chat B. Trong trường hợp này, ứng dụng Chat B sẽ nhận được văn bản tin nhắn đã chỉnh sửa sau khi người dùng hoàn tất quy trình xác thực và định cấu hình.

Xác thực người dùng Chat bên ngoài Chat

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như yêu cầu uỷ quyền OAuth cho một API, ứng dụng cần liên kết với một URL bên ngoài Chat trong khi vẫn duy trì danh tính người dùng. Cách tốt nhất để xác định người dùng trong những trường hợp này là bảo vệ ứng dụng đích bằng tính năng Đăng nhập bằng Google.

Hãy sử dụng mã thông báo danh tính được cấp trong quá trình đăng nhập để lấy mã nhận dạng người dùng. Thông báo xác nhận quyền sở hữu sub chứa mã nhận dạng duy nhất của người dùng và có thể tương quan với mã nhận dạng người dùng trong Google Chat.

Mặc dù không giống hệt nhau, nhưng bạn có thể ép buộc hai mã này. Để chuyển giá trị của thông báo xác nhận quyền sở hữu sub thành users/{user} của Google Chat, hãy thêm users/ vào trước giá trị đó. Ví dụ: giá trị xác nhận quyền sở hữu của 123 tương đương với tên người dùng users/123 trong tin nhắn gửi đến ứng dụng Chat.