Quản lý dự án bằng Google Chat, Vertex AI và Firestore

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo ứng dụng Google Chat mà một nhóm có thể dùng để quản lý dự án theo thời gian thực. Ứng dụng Chat sử dụng Vertex AI để giúp các nhóm viết câu chuyện của người dùng (thể hiện các tính năng của hệ thống phần mềm theo quan điểm của người dùng để nhóm phát triển) và lưu trữ những câu chuyện đó trong cơ sở dữ liệu Firestore.

 • Khi đề cập đến ứng dụng quản lý dự án, ứng dụng sẽ cung cấp trợ giúp.
  Hình 1. Charlie thảo luận với nhóm của mình về việc phát triển tính năng trong phòng Chat. Khi đề cập đến ứng dụng quản lý dự án, Chat sẽ nhắc ứng dụng Chat trợ giúp.
 • Sử dụng lệnh dấu gạch chéo /createUserStory để tạo một câu chuyện.
  Hình 2. Khi sử dụng lệnh dấu gạch chéo /createUserStory, Charlie sẽ tạo được một câu chuyện.
 • Ứng dụng quản lý dự án của Chat sử dụng Vertex AI để viết phần mô tả câu chuyện.
  Hình 3. Ứng dụng Chat quản lý dự án sử dụng Vertex AI để viết phần mô tả câu chuyện, sau đó chia sẻ câu chuyện trong không gian.
 • Charlie hoàn thiện chi tiết câu chuyện.
  Hình 4. Charlie nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để hoàn tất tình tiết của câu chuyện. Nội dung mô tả bằng AI đã chính xác, nhưng Charlie muốn biết thêm thông tin chi tiết, vì vậy, Charlie nhấp vào Mở rộng để yêu cầu Vertex AI thêm các yêu cầu vào phần mô tả câu chuyện. Charlie tự gán câu chuyện cho mình, đặt trạng thái thành bắt đầu, chọn mức độ ưu tiên và kích thước phù hợp, sau đó nhấp vào Save (Lưu).
 • Quản lý tất cả câu chuyện của người dùng của nhóm.
  Hình 5. Bất cứ lúc nào, Charlie cũng có thể xem và quản lý mọi câu chuyện của người dùng của nhóm bằng lệnh dấu gạch chéo /manageUserStories.

Điều kiện tiên quyết

Mục tiêu

 • Tạo một ứng dụng Chat giúp quản lý các dự án phần mềm linh hoạt.
 • Giúp người dùng viết câu chuyện của người dùng bằng các công cụ viết truyện dựa trên AI tạo sinh sử dụng Vertex AI:
  • Tạo và tạo lại nội dung mô tả câu chuyện.
  • Mở rộng phần mô tả tin bài trong phần ghi chú để hoàn tất các yêu cầu.
  • Sửa ngữ pháp để sửa lỗi chính tả.
 • Luôn cập nhật công việc bằng cách ghi và đọc từ cơ sở dữ liệu Firestore.
 • Hỗ trợ cộng tác trong phòng Chat bằng cách cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, giao việc và bắt đầu câu chuyện ngay trong cuộc trò chuyện.

Sản phẩm đã sử dụng

Ứng dụng quản lý dự án sử dụng các sản phẩm sau đây của Google Workspace và Google Cloud:

 • API Chat: API để phát triển các ứng dụng Google Chat nhận và phản hồi các sự kiện tương tác trong Chat, chẳng hạn như tin nhắn. Quản lý dự án Ứng dụng Google Chat sử dụng API Chat để nhận và phản hồi các sự kiện tương tác do Chat gửi, đồng thời định cấu hình các thuộc tính xác định cách dữ liệu xuất hiện trong Chat, chẳng hạn như tên và hình đại diện.
 • Vertex AI API: Một nền tảng AI tạo sinh. Ứng dụng quản lý dự án Ứng dụng Google Chat sử dụng Vertex AI API để viết tiêu đề và nội dung mô tả câu chuyện của người dùng.
 • Firestore: Cơ sở dữ liệu tài liệu không máy chủ. Quản lý dự án Ứng dụng Google Chat sử dụng Firebase để lưu trữ dữ liệu về các câu chuyện của người dùng.
 • Chức năng đám mây: Một dịch vụ điện toán nhẹ không máy chủ cho phép bạn tạo các hàm độc lập, dùng một lần, có thể phản hồi các sự kiện tương tác của Chat mà không cần quản lý môi trường máy chủ hoặc môi trường thời gian chạy. Ứng dụng Google Chat quản lý dự án sử dụng Cloud Functions để lưu trữ điểm cuối HTTP mà Chat gửi các sự kiện tương tác đến dưới dạng nền tảng tính toán để chạy logic xử lý và phản hồi những sự kiện này.

  Chức năng đám mây sử dụng các sản phẩm sau đây của Google Cloud để tạo, xử lý các sự kiện tương tác và lưu trữ tài nguyên điện toán:

  • Cloud Build: Một nền tảng tích hợp, phân phối và triển khai liên tục được quản lý toàn diện, chạy các bản dựng tự động.
  • Pub/Sub: Một dịch vụ nhắn tin không đồng bộ và có thể mở rộng, có thể tách các dịch vụ tạo thông báo từ những dịch vụ xử lý các thông báo đó.
  • API Quản trị của Cloud Run: Một môi trường được quản lý toàn diện để chạy các ứng dụng trong vùng chứa.

Cấu trúc

Kiến trúc ứng dụng quản lý dự án của Google Chat tiếp nhận và xử lý các sự kiện tương tác trên Chat tại một điểm cuối HTTP, sử dụng Vertex AI để giúp bạn viết câu chuyện của người dùng và lưu trữ thông tin chi tiết về câu chuyện của người dùng trong cơ sở dữ liệu Firestore. Sơ đồ sau đây cho thấy cấu trúc của các tài nguyên Google Workspace và Google Cloud được sử dụng.

Sơ đồ cấu trúc của ứng dụng Google Chat quản lý dự án

Ứng dụng quản lý dự án Google Chat hoạt động như sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn trong Chat và gọi ứng dụng quản lý dự án Google Chat bằng cách nhắn tin trực tiếp, đề cập đến ứng dụng trong một không gian hoặc nhập lệnh dấu gạch chéo.

 2. Chat gửi yêu cầu HTTP đồng bộ đến điểm cuối HTTP của Chức năng đám mây.

 3. Ứng dụng quản lý dự án của Google Chat xử lý yêu cầu HTTP:

  1. Vertex AI giúp bạn viết hoặc cập nhật story của người dùng.

  2. Cơ sở dữ liệu Firestore lưu trữ, truy xuất, cập nhật hoặc xoá dữ liệu câu chuyện của người dùng.

 4. Chức năng Cloud trả về phản hồi HTTP cho Chat và phản hồi này hiển thị cho người dùng dưới dạng tin nhắn hoặc hộp thoại.

Chuẩn bị môi trường

Phần này cho biết cách tạo và định cấu hình dự án Google Cloud cho ứng dụng Chat.

Tạo một dự án trên Google Cloud

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM và Quản trị viên > Tạo dự án.

  Chuyển đến trang Tạo dự án

 2. Trong trường Tên dự án, hãy nhập tên mô tả cho dự án của bạn.

  Không bắt buộc: Để chỉnh sửa Mã dự án, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn không thể thay đổi mã dự án sau khi tạo dự án, vì vậy, hãy chọn một mã đáp ứng nhu cầu của bạn trong suốt vòng đời của dự án.

 3. Trong trường Location (Vị trí), hãy nhấp vào Browse (Duyệt qua) để xem các vị trí tiềm năng cho dự án của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Nhấp vào Tạo. Bảng điều khiển của Google Cloud sẽ chuyển đến Trang tổng quan và dự án của bạn sẽ được tạo trong vòng vài phút.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

Trong một trong các môi trường phát triển sau đây, hãy truy cập vào Google Cloud CLI (`gcloud`):

 • Cloud Shell: Để sử dụng một thiết bị đầu cuối trực tuyến đã được thiết lập gcloud CLI, hãy kích hoạt Cloud Shell.
  Kích hoạt Cloud Shell
 • Local Shell: Để sử dụng môi trường phát triển cục bộ, hãy cài đặtinitialize gcloud CLI.
  Để tạo một dự án trên Google Cloud, hãy dùng lệnh "gcloud project create" (tạo dự án gcloud):
  gcloud projects create PROJECT_ID
  Thay thế PROJECT_ID bằng cách đặt mã nhận dạng cho dự án mà bạn muốn tạo.

Bật tính năng thanh toán cho dự án trên Google Cloud

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến phần Thanh toán. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Thanh toán > Dự án của tôi.

  Chuyển đến phần Thanh toán cho dự án của tôi

 2. Trong mục Chọn một tổ chức, hãy chọn tổ chức liên kết với dự án của bạn trên Google Cloud.
 3. Trong hàng dự án, hãy mở trình đơn Thao tác (), nhấp vào Thay đổi thông tin thanh toán rồi chọn tài khoản thanh toán Cloud.
 4. Nhấp vào Đặt tài khoản.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 1. Để liệt kê các tài khoản thanh toán hiện có, hãy chạy:
  gcloud billing accounts list
 2. Liên kết tài khoản thanh toán với một dự án trên Google Cloud:
  gcloud billing projects link PROJECT_ID --billing-account=BILLING_ACCOUNT_ID

  Thay thế các đoạn mã sau:

  • PROJECT_IDMã dự án của dự án Cloud mà bạn muốn bật tính năng thanh toán.
  • BILLING_ACCOUNT_IDmã tài khoản thanh toán để liên kết với dự án Google Cloud.

Bật API

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy bật Google Chat API, Vertex AI API, Cloud Functions API, Firestore API, Cloud Build API, Pub/Sub API và Cloud Run Admin API.

  Bật API

 2. Xác nhận rằng bạn đang bật API trong đúng dự án Google Cloud, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).

 3. Xác nhận rằng bạn đang bật đúng API, sau đó nhấp vào Bật.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 1. Nếu cần, hãy đặt dự án trên Google Cloud hiện tại thành dự án mà bạn đã tạo bằng lệnh gcloud config set project:

  gcloud config set project PROJECT_ID
  

  Thay thế PROJECT_ID bằng Mã dự án của dự án Google Cloud bạn đã tạo.

 2. Bật API Google Chat, Vertex AI API, Cloud Functions API, Firestore API, Cloud Build API, Pub/Sub API và Cloud Run Admin API bằng lệnh gcloud services enable:

  gcloud services enable chat.googleapis.com \
  aiplatform.googleapis.com \
  cloudfunctions.googleapis.com \
  firestore.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  pubsub.googleapis.com \
  run.googleapis.com
  

  Cloud Build, Pub/Sub và Cloud Run Admin API là những điều kiện tiên quyết để sử dụng Hàm Cloud.

Xác thực và uỷ quyền

Không cần cấu hình xác thực và uỷ quyền để làm theo hướng dẫn này.

Để gọi các API Firestore và Vertex AI, phần hướng dẫn này sẽ sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng với tài khoản dịch vụ mặc định được liên kết với Hàm đám mây mà bạn không cần thiết lập. Trong môi trường sản xuất, bạn thường sẽ tạođính kèm một tài khoản dịch vụ vào Hàm đám mây.

Tạo và triển khai ứng dụng Google Chat

Bây giờ, dự án trên Google Cloud đã được tạo và định cấu hình, bạn đã sẵn sàng xây dựng và triển khai ứng dụng Google Chat. Trong phần này, bạn sẽ thực hiện những việc sau:

 1. Tạo cơ sở dữ liệu Firestore để lưu trữ và truy xuất câu chuyện của người dùng.
 2. Nếu muốn, hãy xem xét mã mẫu.
 3. Tạo một hàm Cloud để lưu trữ và chạy mã của ứng dụng Chat để phản hồi các sự kiện nhận được từ Chat dưới dạng các yêu cầu HTTP.
 4. Tạo và triển khai ứng dụng Google Chat trên trang cấu hình của API Google Chat.

Tạo cơ sở dữ liệu Firestore

Trong phần này, bạn sẽ tạo một cơ sở dữ liệu Firestore để lưu trữ và truy xuất câu chuyện của người dùng, nhưng bạn không xác định mô hình dữ liệu. Mô hình dữ liệu được đặt ngầm trong mã mẫu bởi các tệp model/user-story.jsmodel/user.js.

Cơ sở dữ liệu quản lý dự án của ứng dụng Chat sử dụng mô hình dữ liệu NoSQL dựa trên tài liệu được sắp xếp thành các bộ sưu tập. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Mô hình dữ liệu khôi phục.

Sơ đồ dưới đây là thông tin tổng quan về mô hình dữ liệu của ứng dụng Google Chat quản lý dự án:

Mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu Firestore.

Tập hợp gốc là spaces, trong đó mỗi tài liệu đại diện cho một không gian mà ứng dụng Chat đã tạo câu chuyện. Mỗi câu chuyện của người dùng được thể hiện bằng một tài liệu trong tập hợp con userStories, và mỗi người dùng được thể hiện bằng một tài liệu trong tập hợp con users.

Xem bộ sưu tập, tài liệu và định nghĩa trường

spaces

Không gian mà ứng dụng Chat đã tạo câu chuyện.

Trường
Document IDString
Mã nhận dạng duy nhất của một không gian cụ thể nơi câu chuyện được tạo ra. Tương ứng với tên tài nguyên của không gian trong API Chat.
userStoriesSubcollection of Documents (userStories)
Các câu chuyện do ứng dụng Chat và người dùng tạo. Tương ứng với Document ID của userStories trong Firebase.
usersSubcollection of Documents (user)
Người dùng đã tạo hoặc được giao câu chuyện.
displayNameString
Tên hiển thị của không gian trong API Chat. Chưa đặt cho tin nhắn trực tiếp với người dùng.

userStories

Các câu chuyện do ứng dụng Chat và người dùng ứng dụng tạo.

Trường
Document IDString
Mã nhận dạng duy nhất của một câu chuyện cụ thể của người dùng do ứng dụng Chat và người dùng ứng dụng tạo ra.
assigneeDocument (user)
Tên tài nguyên của người dùng được chỉ định để hoàn thành câu chuyện. Tương ứng với Document ID của tài liệu users và với tên tài nguyên của người dùng trong API Chat.
descriptionString
Nội dung mô tả tính năng phần mềm, theo góc nhìn của người dùng.
priorityEnum
Mức độ khẩn cấp của việc hoàn thành công việc. Giá trị có thể là Low, Medium hoặc High.
sizeEnum
Khối lượng công việc. Giá trị có thể là Small, Medium hoặc Large.
statusEnum
Giai đoạn làm việc. Giá trị có thể là OPEN, STARTED hoặc COMPLETED.
titleString
Tên câu chuyện; tóm tắt ngắn gọn.

users

Những người dùng đã tạo hoặc được giao câu chuyện.

Trường
Document IDString
Mã nhận dạng duy nhất của một người dùng cụ thể. Tương ứng với assignee của userStories trong Firebase và với tên tài nguyên của người dùng trong API Chat.
avatarUrlString
URL lưu trữ hình đại diện của người dùng trong Chat.
displayNameString
Tên hiển thị của người dùng trong Chat.

Dưới đây là cách tạo cơ sở dữ liệu Firestore:

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Firestore. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Firestore.

  Chuyển đến Firestore

 2. Nhấp vào Tạo cơ sở dữ liệu.

 3. Trong phần Select your Firestore mode (Chọn chế độ Firestore), hãy nhấp vào Native mode (Chế độ gốc).

 4. Nhấp vào Tiếp tục.

 5. Định cấu hình cơ sở dữ liệu:

  1. Trong phần Đặt tên cho cơ sở dữ liệu, hãy để Mã cơ sở dữ liệu(default).

  2. Trong mục Loại vị trí, hãy chỉ định một khu vực cho cơ sở dữ liệu của bạn, chẳng hạn như us-central1. Để có hiệu suất tốt nhất, hãy chọn vị trí trùng khớp hoặc ở gần với Chức năng đám mây của ứng dụng Chat.

 6. Nhấp vào Tạo cơ sở dữ liệu.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 • Tạo cơ sở dữ liệu Firestore ở Chế độ gốc bằng lệnh gcloud firestore databases create:

  gcloud firestore databases create \
  --location=LOCATION \
  --type=firestore-native
  

  Thay thế LOCATION bằng tên của vùng Firestore, chẳng hạn như us-central1.

Xem xét mã mẫu

(Không bắt buộc) Trước khi tạo Hàm đám mây, hãy dành chút thời gian để xem lại và làm quen với mã mẫu được lưu trữ trên GitHub.

Xem trên GitHub

Dưới đây là tổng quan về từng tệp:

env.js
Các biến cấu hình môi trường để triển khai ứng dụng Chat cho một khu vực và dự án Google Cloud nhất định. Bạn phải cập nhật các biến cấu hình trong tệp này.
package.jsonpackage-lock.json
Các phần phụ thuộc và chế độ cài đặt của dự án Node.js.
index.js
Điểm truy cập cho chức năng đám mây của ứng dụng Chat. Trình xử lý này đọc sự kiện Chat từ yêu cầu HTTP, gọi trình xử lý ứng dụng và đăng phản hồi HTTP dưới dạng đối tượng JSON.
controllers/app.js
Logic chính của ứng dụng. Xử lý sự kiện tương tác bằng cách xử lý các lệnh đề cập và dấu gạch chéo trong ứng dụng Chat. Để phản hồi các lượt nhấp vào thẻ, tính năng này sẽ gọi app-action-handler.js.
controllers/app-action-handler.js
Logic ứng dụng để xử lý lượt nhấp vào thẻ Sự kiện tương tác trò chuyện.
services/space-service.js, services/user-service.jsservices/user-story-service.js
Các tệp này chứa các phần của logic ứng dụng dành riêng cho hoạt động với phòng Chat, người dùng và câu chuyện của người dùng. Các hàm trong những tệp này được gọi bằng app.js hoặc app-action-handler.js. Để thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu, các hàm trong những tệp này sẽ gọi các hàm trong firestore-service.js.
services/firestore-service.js
Xử lý các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu. Các hàm trong tệp này được gọi bằng services/space-service.js, services/user-service.jsservices/user-story-service.js.
services/aip-service.js
Gọi API Vertex AI để dự đoán văn bản dựa trên AI tạo sinh.
model/*.js
Các tệp này chứa định nghĩa về lớp và enum mà các dịch vụ ứng dụng dùng để lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các hàm. Họ đặt mô hình dữ liệu cho cơ sở dữ liệu Firestore.
views/*.js
Mỗi tệp trong thư mục này sẽ tạo thực thể cho một đối tượng thẻ mà sau đó ứng dụng Chat gửi lại cho Chat dưới dạng tin nhắn thẻ hoặc phản hồi bằng thao tác hộp thoại.
views/widgets/*.js
Mỗi tệp sẽ tạo thực thể cho một loại đối tượng tiện ích mà ứng dụng dùng để tạo các thẻ trong thư mục views/.
test/**/*.test.js
Mỗi tệp trong thư mục này và các thư mục con chứa các bài kiểm thử đơn vị cho hàm, bộ điều khiển, dịch vụ, thành phần hiển thị hoặc tiện ích tương ứng. Bạn có thể thực thi tất cả kiểm thử đơn vị bằng cách chạy npm run test khi đang ở trong thư mục gốc của dự án.

Tạo và triển khai Chức năng đám mây

Trong phần này, bạn sẽ tạo và triển khai một Hàm đám mây bao gồm logic ứng dụng của ứng dụng Chat quản lý dự án.

Hàm Cloud chạy để phản hồi yêu cầu HTTP từ Chat chứa sự kiện tương tác Chat. Khi chạy, mã Hàm đám mây sẽ xử lý sự kiện và trả về phản hồi cho Chat. Chat sẽ hiển thị dưới dạng tin nhắn, hộp thoại hoặc các loại tương tác khác của người dùng. Nếu có thể, Hàm đám mây cũng đọc hoặc ghi vào cơ sở dữ liệu Firestore.

Dưới đây là cách tạo Hàm đám mây:

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Tải mã xuống từ GitHub dưới dạng tệp zip.

  Tải tệp zip xuống

 2. Giải nén tệp zip đã tải xuống.

  Thư mục đã trích xuất chứa toàn bộ kho lưu trữ mẫu của Google Workspace.

 3. Trong thư mục đã giải nén, hãy chuyển đến google-chat-samples-main/node/project-management-app/, sau đó nén thư mục project-management-app thành một tệp zip.

  Thư mục gốc của tệp zip phải chứa các tệp và thư mục sau:

  • env.js
  • README.md
  • gcloudignore.text
  • package-lock.json
  • package.json
  • index.js
  • model/
  • controllers/
  • views/
  • services/
 4. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang Cloud Functions:

  Chuyển đến Cloud Functions

  Đảm bảo bạn đã chọn dự án Google Cloud cho ứng dụng Chat.

 5. Nhấp vào Create Function (Tạo hàm).

 6. Trên trang Tạo hàm, hãy thiết lập hàm của bạn:

  1. Trong mục Môi trường, hãy chọn Thế hệ thứ 2.
  2. Trong mục Tên hàm, hãy nhập project-management-tutorial.
  3. Trong mục Khu vực, hãy chọn một khu vực.
  4. Trong mục Xác thực, hãy chọn Cho phép các lệnh gọi chưa được xác thực.
  5. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
 7. Trong Runtime (Thời gian chạy), hãy chọn Node.js 20.

 8. Trong mục Entry point (Điểm truy cập), hãy xoá văn bản mặc định rồi nhập projectManagementChatApp.

 9. Trong Mã nguồn, hãy chọn Tải lên tệp Zip.

 10. Trong Bộ chứa đích, hãy tạo hoặc chọn một bộ chứa:

  1. Nhấp vào Duyệt xem.
  2. Chọn một bộ chứa.
  3. Nhấp vào Chọn.

  Google Cloud tải tệp zip lên và trích xuất các tệp thành phần trong bộ chứa này. Sau đó, Cloud Functions sẽ sao chép các tệp thành phần vào Chức năng đám mây.

 11. Trong tệp Zip, hãy tải tệp zip mà bạn đã tải xuống từ GitHub, được trích xuất và nén lại:

  1. Nhấp vào Duyệt xem.
  2. Di chuyển đến và chọn tệp zip.
  3. Nhấp vào Mở.
 12. Nhấp vào Deploy (Triển khai).

  Trang Chi tiết về các chức năng đám mây sẽ mở ra, và chức năng của bạn sẽ xuất hiện cùng với 2 chỉ báo tiến trình: một cho bản dựng và một cho dịch vụ. Khi cả hai chỉ báo tiến trình biến mất và được thay thế bằng dấu kiểm, thì chức năng của bạn đã được triển khai và sẵn sàng.

 13. Chỉnh sửa mã mẫu để đặt các hằng số:

  1. Trên trang Chi tiết về chức năng của Cloud, hãy nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  2. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
  3. Trong Mã nguồn, hãy chọn Trình chỉnh sửa cùng dòng.
  4. Trong trình chỉnh sửa cùng dòng, hãy mở tệp env.js.
  5. Thay thế project-id bằng mã dự án trên Google Cloud.
  6. Không bắt buộc: Cập nhật us-central1 bằng một vị trí được hỗ trợ cho Hàm đám mây của bạn.
 14. Nhấp vào Deploy (Triển khai).

 15. Khi hàm này triển khai xong, hãy sao chép URL của điều kiện kích hoạt:

  1. Trên trang Chi tiết hàm, hãy nhấp vào Điều kiện kích hoạt.
  2. Sao chép URL. Bạn cần lớp này để định cấu hình ứng dụng Chat trong phần sau.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 1. Sao chép mã nguồn từ GitHub:

  git clone https://github.com/googleworkspace/google-chat-samples.git
  
 2. Chuyển sang thư mục chứa mã cho ứng dụng Chat quản lý dự án này:

  cd google-chat-samples/node/project-management-app
  
 3. Chỉnh sửa tệp env.js để đặt các biến môi trường:

  1. Thay thế project-id bằng mã dự án trên Google Cloud.
  2. Thay thế us-central1 bằng vị trí dự án trên Google Cloud.
 4. Triển khai chức năng đám mây cho Google Cloud:

  gcloud functions deploy project-management-tutorial \
  --gen2 \
  --region=REGION \
  --runtime=nodejs20 \
  --source=. \
  --entry-point=projectManagementChatApp \
  --trigger-http \
  --allow-unauthenticated
  

  Thay thế REGION bằng vị trí Hàm Cloud nơi lưu trữ cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như us-central1.

 1. Khi hàm này triển khai xong, hãy sao chép thuộc tính url từ phản hồi. Đây là URL điều kiện kích hoạt mà bạn sử dụng trong phần sau để định cấu hình ứng dụng Google Chat.

Định cấu hình ứng dụng Google Chat trong bảng điều khiển Google Cloud

Phần này trình bày cách định cấu hình API Chat trong Google Cloud Console kèm theo thông tin về ứng dụng Chat của bạn, bao gồm tên của ứng dụng Chat, các lệnh dấu gạch chéo được hỗ trợ và URL kích hoạt của Chức năng đám mây của ứng dụng Chat mà ứng dụng gửi sự kiện tương tác trong Chat đến.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Sản phẩm khác > Google Workspace > Thư viện sản phẩm > API Google Chat > Quản lý > Cấu hình.

  Chuyển đến phần cấu hình API Chat

 2. Trong Tên ứng dụng, hãy nhập Project Manager.

 3. Trong URL hình đại diện, hãy nhập https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png.

 4. Trong Mô tả, nhập Manages projects with user stories.

 5. Nhấp vào nút bật/tắt Bật tính năng tương tác sang vị trí bật.

 6. Trong phần Chức năng, hãy chọn Nhận tin nhắn 1:1, Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm.

 7. Trong phần Cài đặt kết nối, hãy chọn URL ứng dụng.

 8. Trong URL ứng dụng, hãy dán URL điều kiện kích hoạt mà bạn đã sao chép trong quá trình triển khai Chức năng đám mây, có định dạng là https://REGION-PROJECT_ID.cloudfunctions.net/project-management-tutorial. Nếu bạn đã triển khai Hàm đám mây bằng gcloud CLI, thì đây là thuộc tính url.

 9. Đăng ký lệnh dấu gạch chéo của ứng dụng Chat. Cách đăng ký lệnh dấu gạch chéo:

  1. Trong phần Lệnh chặt, hãy nhấp vào Thêm lệnh dấu gạch chéo.
  2. Đối với mỗi lệnh dấu gạch chéo được nêu chi tiết trong bảng sau, hãy nhập Tên, Mã lệnh, Mô tả rồi chọn xem lệnh dấu gạch chéo có Mở hộp thoại hay không, rồi nhấp vào Xong:

   Tên Mã lệnh Nội dung mô tả Mở hộp thoại
   /createUserStory 1 Tạo một câu chuyện có tiêu đề đã chỉ định. Đã bỏ chọn
   /myUserStories 2 Liệt kê tất cả câu chuyện được giao cho người dùng. Đã bỏ chọn
   /userStory 3 Hiển thị trạng thái hiện tại của tin bài được chỉ định. Đã bỏ chọn
   /manageUserStories 4 Mở hộp thoại cho phép chỉnh sửa câu chuyện. Đã chọn
   /cleanupUserStories 5 Xoá tất cả tin bài trong không gian. Đã bỏ chọn
 10. Trong phần Chế độ hiển thị, hãy chọn Cung cấp ứng dụng Chat này cho những người và nhóm cụ thể trong miền Workspace của bạn rồi nhập địa chỉ email của bạn.

 11. (Không bắt buộc) Trong phần Logs (Nhật ký), hãy chọn Log errors to Logging (Ghi nhật ký lỗi vào nhật ký).

 12. Nhấp vào Lưu. Một thông báo đã lưu cấu hình sẽ xuất hiện, nghĩa là ứng dụng Chat đã sẵn sàng để thử nghiệm.

Kiểm thử ứng dụng Chat

Kiểm thử ứng dụng quản lý dự án trong Chat bằng cách nhắn tin và dùng lệnh dấu gạch chéo để tạo, chỉnh sửa và xoá story của người dùng.

 1. Mở Google Chat bằng tài khoản Google Workspace mà bạn đã cung cấp khi tự thêm mình làm người kiểm tra đáng tin cậy.

  Truy cập Google Chat

 2. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 3. Trong trường Thêm 1 hoặc nhiều người, hãy nhập tên ứng dụng trong Chat.
 4. Chọn ứng dụng Chat của bạn trong kết quả. Một tin nhắn trực tiếp sẽ mở ra.

 5. Trong tin nhắn trực tiếp mới với ứng dụng, hãy nhập Hello rồi nhấn enter. Ứng dụng quản lý dự án trong Chat phản hồi bằng một trình đơn trợ giúp nêu chi tiết những việc ứng dụng có thể làm.
 6. Để tạo một story, hãy nhập /createUserStory Test story vào thanh tin nhắn rồi gửi tin nhắn đó. Ứng dụng quản lý dự án sẽ phản hồi bằng thông báo thẻ nêu chi tiết câu chuyện của người dùng mà ứng dụng này tạo cho bạn bằng AI tạo sinh của Vertex AI.
 7. Trong bảng điều khiển, hãy kiểm tra cơ sở dữ liệu Firestore để xem lại những hồ sơ đã tạo về không gian mà bạn thêm ứng dụng Chat, những người dùng đã tương tác với ứng dụng và câu chuyện của người dùng mà bạn đã tạo.

  Chuyển đến Firestore

 8. Quay lại Google Chat.

  Truy cập Google Chat

 9. Nếu muốn chỉnh sửa câu chuyện, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Khi bạn hài lòng với câu chuyện đó, hãy nhấp vào Lưu.
 10. Kiểm tra từng lệnh dấu gạch chéo mà ứng dụng hỗ trợ. Để xem các lệnh đó, hãy nhập / hoặc đề cập đến ứng dụng Chat.
 11. Xoá câu chuyện của người dùng kiểm thử bằng cách thêm lệnh dấu gạch chéo /cleanupUserStories. Ngoài ra, bạn có thể xoá hoặc gỡ cài đặt ứng dụng. Khi bị xoá, ứng dụng sẽ xoá tất cả các story của người dùng được tạo trong không gian đó.

Khắc phục sự cố

Khi ứng dụng Google Chat hoặc thẻ trả về lỗi, giao diện Chat sẽ hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi". hoặc "Không thể xử lý yêu cầu của bạn." Đôi khi, giao diện người dùng Chat không hiển thị thông báo lỗi nào, nhưng ứng dụng hoặc thẻ trong Chat sẽ cho ra kết quả không mong muốn; ví dụ: thông báo trên thẻ có thể không xuất hiện.

Mặc dù thông báo lỗi có thể không hiển thị trong giao diện người dùng Chat, nhưng chúng tôi cung cấp dữ liệu nhật ký và thông báo lỗi mô tả để giúp bạn khắc phục lỗi khi bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho các ứng dụng trong Chat. Để được trợ giúp về việc xem, gỡ lỗi và sửa lỗi, hãy xem phần Khắc phục sự cố và sửa lỗi trên Google Chat.

Dọn dẹp

Để tài khoản Google Cloud của bạn không bị tính phí cho các tài nguyên dùng trong hướng dẫn này, bạn nên xoá dự án trên Google Cloud đó.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > IAM & Admin (IAM và quản trị viên) > Quản lý tài nguyên.

  Chuyển đến Trình quản lý tài nguyên

 2. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án bạn muốn xoá rồi nhấp vào biểu tượng Xoá .
 3. Trong hộp thoại, hãy nhập mã dự án rồi nhấp vào Shut Down (Tắt) để xoá dự án.