Cách tìm trạng thái của video MadeForKids

Khi tương tác với nội dung trên YouTube dành riêng cho trẻ em, nhãn YouTube chỉ có nhãn "Dành cho trẻ em" hoặc "MFK" thì bạn cần đặc biệt chú ý.

Ví dụ: Nếu nhúng một video trên YouTube được chỉ định là MadeForKids trên trang web hoặc ứng dụng của mình, bạn bắt buộc phải tuân thủ Mục III.E.4.j trong Chính sách dành cho nhà phát triển để tắt tính năng theo dõi và đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập dữ liệu liên quan đến người chơi đó đều tuân thủ luật hiện hành, bao gồm cả Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA).

Nếu không chắc liệu một video có được chỉ định là MadeForKids hay không, bạn có thể kiểm tra trạng thái của video tại một thời điểm bất kỳ thông qua Dịch vụ API Dữ liệu YouTube bằng cách làm theo hướng dẫn sau:

  1. Tạo hoặc truy cập vào Tài khoản nhà phát triển của Google qua https://console.cloud.google.com/.
  2. Thêm API YouTube vào Dự án API đã chọn (nếu bạn chưa thêm). Xin lưu ý rằng hạn mức mặc định của Dịch vụ API YouTube là 10.000 điểm hạn mức hằng ngày. Tốc độ này đủ để kiểm tra trạng thái video MadeForKids của tối đa 5000 video.
  3. Sử dụng Dịch vụ API Dữ liệu YouTube để gọi điểm cuối videos.list.
    1. Bao gồm(các) mã video có liên quan trong các thông số yêu cầu.
    2. Bao gồm tối thiểu các phần idstatus trong tham số part của yêu cầu.
  4. Kiểm tra tài nguyên video được trả về cho trạng thái MFK. Trạng thái này được trả về trong thuộc tính status.madeForKids của tài nguyên.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nguyên tắc MadeForKids trong Trung tâm trợ giúp YouTube.