API Dữ liệu YouTube - Kiểm tra tính tuân thủ và hạn mức

API Dữ liệu YouTube sử dụng hệ thống hạn mức để đảm bảo nhà phát triển sử dụng dịch vụ như dự kiến và không tạo ra ứng dụng API làm giảm chất lượng dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập cho người khác.

Các dự án bật API Dữ liệu YouTube có mức phân bổ mặc định là 10.000 đơn vị mỗi ngày, đủ số lượng cho phần lớn người dùng API của chúng tôi. Bạn có thể xem mức sử dụng của mình trên trang Hạn mức trong API Console.

Nếu muốn yêu cầu thêm hạn mức ngoài phạm vi phân bổ mặc định, trước tiên, bạn phải hoàn tất quy trình kiểm tra để đảm bảo rằng dự án của bạn tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube. Điều này giúp YouTube hiểu rõ mục đích sử dụng của các dự án lớn và đảm bảo rằng các dịch vụ API của YouTube được sử dụng theo cách không có hành vi sai trái. Hãy truy cập vào đường liên kết này để biết thêm thông tin chi tiết về việc tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của YouTube.

Để bắt đầu kiểm tra dự án của bạn, vui lòng điền và gửi Biểu mẫu kiểm tra và hạn mức dịch vụ API YouTube. Một thành viên của Nhóm dịch vụ API YouTube sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Nếu bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra tính tuân thủ API trong vòng 12 tháng qua nhưng cần được gia hạn bổ sung, vui lòng điền và gửi Biểu mẫu yêu cầu nhà phát triển được kiểm tra.

Nếu gần đây bạn không vượt qua được quy trình Kiểm tra tính tuân thủ API và muốn khiếu nại quyết định đó, vui lòng điền và gửi Biểu mẫu khiếu nại.

Chúng tôi thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, đồng thời xác minh xem bạn có tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube hay không. Nếu chúng tôi đã liên hệ với chúng tôi để hoàn tất kiểm tra định kỳ của bạn, vui lòng điền vào Biểu mẫu kiểm tra định kỳ.

Nhà phát triển hoặc bất kỳ bên nào vận hành ứng dụng API thay mặt cho nhà phát triển (đang trải qua sự thay đổi quyền kiểm soát (ví dụ như thông qua mua hoặc bán cổ phiếu, sáp nhập hoặc hình thức giao dịch doanh nghiệp khác) liên kết với một dự án API truy cập vào Dịch vụ API của YouTube phải điền vào và gửi Biểu mẫu thay đổi quyền kiểm soát.