Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình, che phủ giao diện của ứng dụng lưu trữ. Quảng cáo này thường xuất hiện ở các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng, chẳng hạn như trong khoảng thời gian tạm dừng giữa các cấp độ của trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có lựa chọn nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến trang đích của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu này hướng dẫn cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng Unity.

Điều kiện tiên quyết

务必用测试广告进行测试

以下示例代码包含一个广告单元 ID,可供您用来请求测试广告。该测试广告单元 ID 已经过专门配置,可为每个请求返回测试广告(而不是实际投放的广告),因此能够安全地使用。

但是,如果您在 AdMob 界面中注册了应用,并创建了您自己的广告单元 ID 以便在该应用中使用,那么您需要在开发期间明确地将您的设备配置为测试设备

Android

ca-app-pub-3940256099942544/1033173712

iOS

ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Khởi động SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy khởi động SDK quảng cáo trên thiết bị di động cho ứng dụng của bạn bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

using GoogleMobileAds;
using GoogleMobileAds.Api;

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((InitializationStatus initStatus) =>
    {
      // This callback is called once the MobileAds SDK is initialized.
    });
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo vì điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều khởi động.

Cách thức triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ là:

 1. Tải quảng cáo xen kẽ
 2. Hiển thị quảng cáo xen kẽ
 3. Theo dõi các sự kiện của quảng cáo xen kẽ
 4. Xoá quảng cáo xen kẽ
 5. Tải trước quảng cáo xen kẽ tiếp theo

Tải quảng cáo xen kẽ

Bạn có thể hoàn thành việc tải một quảng cáo xen kẽ bằng cách sử dụng phương thức Load() tĩnh cho lớp InterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu một mã đơn vị quảng cáo, một đối tượng AdRequest và một trình xử lý hoàn thành để gọi khi tải quảng cáo thành công hoặc không thành công. Đối tượng InterstitialAd đã tải được cung cấp dưới dạng một thông số trong trình xử lý hoàn thành. Dưới đây là ví dụ về cách tải một InterstitialAd.

// These ad units are configured to always serve test ads.
#if UNITY_ANDROID
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/1033173712";
#elif UNITY_IPHONE
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910";
#else
 private string _adUnitId = "unused";
#endif

 private InterstitialAd interstitialAd;

 /// <summary>
 /// Loads the interstitial ad.
 /// </summary>
 public void LoadInterstitialAd()
 {
   // Clean up the old ad before loading a new one.
   if (interstitialAd != null)
   {
      interstitialAd.Destroy();
      interstitialAd = null;
   }

   Debug.Log("Loading the interstitial ad.");

   // create our request used to load the ad.
   var adRequest = new AdRequest.Builder()
       .AddKeyword("unity-admob-sample")
       .Build();

   // send the request to load the ad.
   InterstitialAd.Load(_adUnitId, adRequest,
     (InterstitialAd ad, LoadAdError error) =>
     {
       // if error is not null, the load request failed.
       if (error != null || ad == null)
       {
         Debug.LogError("interstitial ad failed to load an ad " +
                 "with error : " + error);
         return;
       }

       Debug.Log("Interstitial ad loaded with response : "
            + ad.GetResponseInfo());

       interstitialAd = ad;
     });
 }

Hiển thị quảng cáo xen kẽ

Để hiển thị quảng cáo xen kẽ đã tải, hãy gọi phương thức Show() cho bản sao của InterstitialAd. Quảng cáo có thể xuất hiện một lần cho mỗi lượt tải. Hãy sử dụng phương thức CanShowAd() để xác minh rằng quảng cáo đã sẵn sàng để hiển thị.

/// <summary>
/// Shows the interstitial ad.
/// </summary>
public void ShowAd()
{
  if (interstitialAd != null && interstitialAd.CanShowAd())
  {
    Debug.Log("Showing interstitial ad.");
    interstitialAd.Show();
  }
  else
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad is not ready yet.");
  }
}

Theo dõi các sự kiện của quảng cáo xen kẽ

Để tuỳ chỉnh thêm hoạt động của quảng cáo, bạn có thể dựa vào một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo: mở, đóng và các sự kiện khác. Hãy theo dõi những sự kiện này bằng cách đăng ký người được uỷ quyền như minh hoạ bên dưới.

private void RegisterEventHandlers(InterstitialAd ad)
{
  // Raised when the ad is estimated to have earned money.
  ad.OnAdPaid += (AdValue adValue) =>
  {
    Debug.Log(String.Format("Interstitial ad paid {0} {1}.",
      adValue.Value,
      adValue.CurrencyCode));
  };
  // Raised when an impression is recorded for an ad.
  ad.OnAdImpressionRecorded += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad recorded an impression.");
  };
  // Raised when a click is recorded for an ad.
  ad.OnAdClicked += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad was clicked.");
  };
  // Raised when an ad opened full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentOpened += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad full screen content opened.");
  };
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad full screen content closed.");
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);
  };
}

Xoá quảng cáo xen kẽ

Khi bạn đã tạo xong InterstitialAd, hãy nhớ gọi phương thức Destroy() trước khi xoá thông tin dẫn chiếu đến đối tượng đó:

interstitialAd.Destroy();

Hành động này thông báo cho các trình bổ trợ rằng đối tượng này không còn được sử dụng nữa và dung lượng bộ nhớ mà đối tượng này sử dụng có thể bị thu hồi. Nếu bạn không gọi phương thức này, bộ nhớ sẽ bị rò rỉ.

Tải trước quảng cáo xen kẽ tiếp theo

Quảng cáo xen kẽ là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi quảng cáo xen kẽ xuất hiện, bạn sẽ không thể sử dụng lại đối tượng này. Để yêu cầu một quảng cáo xen kẽ khác, bạn cần phải tạo một đối tượng InterstitialAd mới.

Để chuẩn bị quảng cáo xen kẽ cho cơ hội hiển thị tiếp theo, hãy tải trước quảng cáo xen kẽ sau khi sự kiện quảng cáo OnAdFullScreenContentClosed hoặc OnAdFullScreenContentFailed xảy ra.

private void RegisterReloadHandler(InterstitialAd ad)
{
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += ()
  {
    Debug.Log("Interstitial Ad full screen content closed.");

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadInterstitialAd();
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadInterstitialAd();
  };
}

Một số phương pháp hay nhất

Cân nhắc xem quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo thích hợp cho ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong những ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Hãy tạo ra điểm chuyển tiếp khi kết thúc một nhiệm vụ trong ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trò chơi. Vì người dùng sẽ có một khoảng nghỉ tạm thời, nên bạn có thể hiển thị một quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy đảm bảo bạn cân nhắc thời điểm sẽ hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng người dùng sẽ phản hồi.
Nhớ tạm dừng hành động trong trò chơi/ứng dụng khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có nhiều loại quảng cáo xen kẽ: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngừng sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị quảng cáo xen kẽ, hãy nhớ tạm dừng phát mọi âm thanh trên ứng dụng của mình. Bạn có thể tiếp tục phát âm thanh trong sự kiện OnAdFullScreenContentClosed(). Sự kiện này sẽ được gọi khi người dùng hoàn thành lượt tương tác với quảng cáo. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc tạm dừng mọi công việc tính toán cường độ cao (chẳng hạn như vòng lặp trò chơi) trong khi hiển thị quảng cáo. Việc này sẽ đảm bảo người dùng không gặp phải tình trạng hình ảnh chậm hiển thị hay không phản hồi hoặc video bị gián đoạn.
Đừng hiển thị quá nhiều quảng cáo cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất hiển thị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có thể là một cách hay để tăng doanh thu, nhưng việc đó cũng có thể kéo trải nghiệm người dùng đi xuống và làm giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên, vì điều đó sẽ khiến họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.

Tài nguyên khác

Mẫu

Câu chuyện thành công