RegionalTaxRateInfo

Thông tin chi tiết cụ thể về việc thuế trong một khu vực địa lý nhất định.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "taxTier": enum (TaxTier),
  "eligibleForStreamingServiceTaxRate": boolean
}
Các trường
taxTier

enum (TaxTier)

Thuế suất để chỉ định thuế suất được giảm. Các nhà phát triển bán tin tức, tạp chí, báo, sách hoặc sách nói kỹ thuật số ở nhiều khu vực có thể đủ điều kiện được giảm thuế suất.

Tìm hiểu thêm.

eligibleForStreamingServiceTaxRate

boolean

Bạn phải cho chúng tôi biết ứng dụng của bạn có chứa sản phẩm truyền trực tuyến hay không để chúng tôi có thể tính chính xác thuế bán hàng tại tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ. Trường chỉ được hỗ trợ ở Hoa Kỳ.

Thuế

Mỗi khu vực có thể xác định một số mức thuế khác nhau. Thuế suất được tính như một hàm của bộ dữ liệu T := {regionCode, taxTier}.

Mức thuế liên quan đến T có thể thay đổi theo thời gian. Các cấp này không theo thứ tự cụ thể.

Hãy đăng nhập vào Play Console để xem mức giá hiện tại mà các cấp này liên kết và xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin. Mã nhận dạng tiếp theo: 7

Enum
TAX_TIER_UNSPECIFIED
TAX_TIER_BOOKS_1
TAX_TIER_NEWS_1
TAX_TIER_NEWS_2
TAX_TIER_MUSIC_OR_AUDIO_1
TAX_TIER_LIVE_OR_BROADCAST_1